Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Σε φτώχεια και ανεργία θέλουν σιγή, μπράβος του συστήματος η Χρύση Αυγή» — Δυναμικό συλλαλητήριο

«Στη ζώνη και στους κλά­δους ποτέ και που­θε­νά τσα­κί­στε τους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά» και «Σε φτώ­χεια και ανερ­γία θέλουν σιγή, μπρά­βος του συστή­μα­τος η Χρύ­ση Αυγή», είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που ακού­στη­καν στο Κερα­τσί­νι στην πορεία σωμα­τεί­ων και φορέ­ων γα τα έξι χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής.

«Χρυ­σαυ­γί­τες τσι­ρά­κια των αφε­ντι­κών θα σας τσα­κί­σει η πάλη των λαών» έγρα­φε το πανό του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, ανά­λο­γα πανό είχαν και οι Λαϊ­κές Επι­τρο­πές Κερα­τσι­νί­ου – Δρα­πε­τσώ­νας και Κορυδαλλού.

FUSSAS2

Νωρί­τε­ρα έγι­νε συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Ζαρ­ντέν από τον Άκη Αντω­νί­ου, πρό­ε­δρο του Παραρ­τή­μα­τος Πει­ραιά του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας ο οποί­ος τόνι­σε πως «η σημε­ρι­νή μας συγκέ­ντρω­ση, όπως και όσες έχου­με οργα­νώ­σει μέχρι τώρα, δεν είναι ένα μνη­μό­συ­νο, είναι ένα κάλε­σμα από την πλευ­ρά των οργα­νω­μέ­νων δυνά­με­ων του ταξι­κού κινή­μα­τος σε εγρή­γορ­ση, σε επα­γρύ­πνη­ση απέ­να­ντι στις επι­θέ­σεις που δεχό­μα­στε» προ­σθέ­το­ντας πως «δεν χωρά σε κανέ­ναν μας ο εφη­συ­χα­σμός από το γεγο­νός ότι το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα, κάτω και από τη δρά­ση του ταξι­κού κινή­μα­τος, βρέ­θη­κε εκτός Βουλής».

FUSSAS3

«Στους εφο­πλι­στές κάνουν πλά­τες της Χρυ­σής Αυγής οι μαχαι­ρο­βγάλ­τες» και «Έσπα­σε η βιτρί­να του καπι­τα­λι­σμού, βρώ­μι­σε ο τόπος με μπό­χα φασι­σμού», φώνα­ζαν κατά τη διάρ­κεια της πορεί­ας οι διαδηλωτές.

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρέ­θη­καν η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής και ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967 — 1974.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο