Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε όχι άμεση απάντηση παραπέμπει ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ

Το Ισρα­ήλ θα απαι­τή­σει ένα τίμη­μα από το Ιράν ως απά­ντη­ση στη μαζι­κή επί­θε­ση με πυραύ­λους και μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη όταν έρθει η κατάλ­λη­λη στιγ­μή, δήλω­σε σήμε­ρα ο κεντρώ­ος υπουρ­γός Πολέ­μου Μπέ­νι Γκαντζ.

“Θα οικο­δο­μή­σου­με έναν περι­φε­ρεια­κό συνα­σπι­σμό και θα απαι­τή­σου­με το τίμη­μα από το Ιράν με τον τρό­πο και τη χρο­νι­κή στιγ­μή που είναι κατάλ­λη­λοι για εμάς”, δήλω­σε ο Γκαντζ σε ανα­κοί­νω­ση, ενό­ψει της σύγκλη­σης του ισραη­λι­νού πολε­μι­κού υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου για να συζη­τη­θεί η απά­ντη­ση του Ισρα­ήλ στην επί­θε­ση του Ιράν.

Σήμε­ρα ανα­μέ­νο­νται όμως, παράλ­λη­λα, και άλλες έκτα­κτες συνε­δριά­σεις: της G7 και του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρουν οι Times of Israel επι­κα­λού­με­νοι σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μα των NY Times, πολ­λοί Ισραη­λι­νοί υπουρ­γοί θα ήθε­λαν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί άμε­σα μια ισραη­λι­νή στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση κατά του Ιράν σε αντί­ποι­να για όσα συνέ­βη­σαν χθες το βρά­δυ, ωστό­σο κάτι τέτοιο δεν φαί­νε­ται να ανα­μέ­νε­ται, του­λά­χι­στον όχι άμεσα.

Ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου λέγε­ται ότι πεί­στη­κε, κατά τη διάρ­κεια τηλε­φω­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας που είχε με τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Τζο Μπάι­ντεν, να μην δώσει το πρά­σι­νο φως για ένα άμε­σο αντα­πο­δο­τι­κό πλήγ­μα κατά του Ιράν.

Η πρω­το­φα­νής επί­θε­ση με τα συνο­λι­κά εκα­το­ντά­δες drones και τους εκα­το­ντά­δες πυραύ­λους που εξα­πέ­λυ­σε το Ιράν κατά του Ισρα­ήλ αργά το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, ανα­χαι­τί­στη­κε από την ισραη­λι­νή αερά­μυ­να σε ποσο­στό σχε­δόν 100% με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θούν εντός των ισραη­λι­νών συνό­ρων μόνον μικρές φθο­ρές, όπως ανα­φέ­ρουν Ισραη­λι­νοί αξιωματούχοι.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι πέρα από τους ιδί­ους τους Ισραη­λι­νούς, και οι δυνά­μεις των ΗΠΑ βοή­θη­σαν στην από­κρου­ση αυτής της ιρα­νι­κής επί­θε­σης, καταρ­ρί­πτο­ντας δεκά­δες από τα ιρα­νι­κά μη-επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη και τους ιρα­νι­κούς πυραύ­λους που εκτο­ξεύ­θη­καν κατά του Ισραήλ.

Σημειώ­νε­ται ότι κάτι ανά­λο­γο έκα­ναν, επί­σης, και οι δυνά­μεις του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, της Γαλ­λί­ας αλλά και της Ιορ­δα­νί­ας, προ­σφέ­ρο­ντας έτσι πρό­σθε­τη θωρά­κι­ση στο Ισρα­ήλ ένα­ντι των εχθρι­κών ιρα­νι­κών επιθέσεων.

Οι Αμε­ρι­κα­νοί υπο­γραμ­μί­ζουν την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ισραη­λι­νής αερά­μυ­νας ως από­δει­ξη ισραη­λι­νής στρα­τιω­τι­κής ανω­τε­ρό­τη­τας και καλούν τώρα σε αυτο­συ­γκρά­τη­ση απο­θαρ­ρύ­νο­ντας μια νέα στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση κατά του Ιράν.

Μιλώ­ντας στην εκπο­μπή «Meet the Press» του δικτύ­ου NBC, ο εκπρό­σω­πος του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφά­λειας του Λευ­κού Οίκου, Τζον Κίρ­μπι, επα­νέ­λα­βε ότι οι ΗΠΑ δεν επι­θυ­μούν έναν ευρύ­τε­ρο πόλε­μο στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής ούτε μια νέα κλι­μά­κω­ση της έντασης.

Η Τεχε­ρά­νη από την πλευ­ρά της, στέλ­νει πλέ­ον το μήνυ­μα ότι δεν θα εξα­πο­λύ­σει νέες επι­θέ­σεις κατά του Ισρα­ήλ εάν δεν δεχθεί κάποια νέα επίθεση.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο