Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ύφεση η φωτιά στη Βούλα

Σε ύφε­ση είναι το πρωί της Κυρια­κής η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε χθες στην Γλυ­φά­δα Αττι­κής, επε­κτά­θη­κε σε Βάρη-Βού­λα-Βου­λιαγ­μέ­νη, προ­κά­λε­σε μεγά­λες ζημιές σε κατοι­κί­ες και εκκε­νώ­σεις περιο­χών και ανέ­δει­ξε με τρα­γι­κό τρό­πο την γύμνια και την ανε­τοι­μό­τη­τα του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού ‑και φέτος- στο ζήτη­μα της προ­στα­σί­ας του φυσι­κού πλού­του, της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού.

Για πολύ καλύ­τε­ρη κατά­στα­ση, χωρίς ενερ­γές καύ­σεις, στην φωτιά της Βού­λας – Βάρης, έκα­νε λόγο σήμε­ρα το πρωί ο υφυ­πουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Ευάγ­γε­λος Τουρ­νάς, ενώ  ο υπουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Χρή­στος Στυ­λια­νί­δης είπε ότι υπήρ­ξαν τρεις εστί­ες μέσα σε λίγες ώρες ΄.

Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση από την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, οι δυνά­μεις που επι­χει­ρούν ενι­σχύ­θη­καν με πυρο­σβέ­στες, οχή­μα­τα και πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα από τις Περι­φέ­ρειες Πελο­πον­νή­σου, Στε­ρε­άς και Δυτι­κής Ελλά­δας, Κεντρι­κής και Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Ηπεί­ρου και Θεσσαλίας.

Συνο­λι­κά επι­χει­ρούν, 283 πυρο­σβέ­στες με 10 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 65 οχή­μα­τα, το Κινη­τό Επι­χει­ρη­σια­κό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ομά­δα Σ.μη.Ε.Α., 2 αερο­σκά­φη και 2 ελι­κό­πτε­ρα εκ των οποί­ων το ένα (1) ως συντονιστικό.

Συν­δρο­μή παρέ­χουν, η ΕΛΑΣ με 100 αστυ­νο­μι­κούς και 38 οχή­μα­τα, μεγά­λος αριθ­μός εθε­λο­ντών πυρο­σβε­στών και εθε­λο­ντι­κών πυρο­σβε­στι­κών οχη­μά­των, καθώς και υδρο­φό­ρες της Περι­φέ­ρειας και της Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι φλό­γες έχουν κατα­στρέ­ψει ολο­σχε­ρώς 4 σπί­τια και άλλα 16 έχουν υπο­στεί ζημιές στη Βού­λα, αρκε­τά αυτο­κί­νη­τα έχουν καεί, όπως και χιλιά­δες στρέμματα.

Σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή παρα­μέ­νει το προ­σω­πι­κό των Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών της Αττι­κής και σε μερι­κή επι­φυ­λα­κή το προ­σω­πι­κό των Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών στις Περι­φέ­ρειες Πελο­πον­νή­σου, Στε­ρε­άς και Δυτι­κής Ελλά­δας, Κεντρι­κής και Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Ηπεί­ρου και Θεσσαλίας.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο