Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ύψη ρεκόρ, πάνω από 9 δισ. ευρώ οι γερμανικές εξαγωγές όπλων

Οι εξα­γω­γές όπλων της Γερ­μα­νί­ας έφτα­σαν σε επί­πε­δο ρεκόρ φέτος, χάρη και στην έγκρι­ση της τελευ­ταί­ας στιγ­μής συμ­φω­νιών αξί­ας σχε­δόν 5 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ (5,6 δισ δολά­ρια) από την κυβέρ­νη­ση της καγκε­λα­ρί­ου Άνγκε­λα Μέρκελ.

Η απερ­χό­με­νη κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε πρό­σθε­τα (τις τελευ­ταί­ες εννέα ημέ­ρες !!) ~5 δισ ευρώ σε συμ­φω­νί­ες πολε­μι­κών πλοί­ων και αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων DPA (σσ. θυμί­ζου­με –τάτσι|μίτσι|κότσι, πως ο νέος καγκε­λά­ριος Olaf Scholz ήταν υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών στην προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση)

Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές όπλων

Οι συμ­φω­νί­ες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής έφε­ραν τις συνο­λι­κές εξα­γω­γές όπλων της Γερ­μα­νί­ας σε ρεκόρ 9,04 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ για το 2021, σύμ­φω­να με το υπουργείο.
Το προη­γού­με­νο ρεκόρ ήταν 8,015 δισ€ το 2019.

Η Αίγυ­πτος είναι ο κύριος απο­δέ­κτης, «παρά τις επι­κρί­σεις για τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και τη συμ­με­το­χή της σε συγκρού­σεις στην Υεμέ­νη και τη Λιβύη».

Σύμ­φω­να με τις συμ­φω­νί­ες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής, η Thyssenkrupp Marine Systems θα παρα­δώ­σει τρία πολε­μι­κά πλοία στην Αίγυ­πτο και ένα υπο­βρύ­χιο στη Σιγκα­πού­ρη, ενώ η Diehl Defense 16 συστή­μα­τα αερά­μυ­νας στην Αίγυπτο.

Οι συμ­φω­νί­ες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής εγκρί­θη­καν παρά το γεγο­νός ότι η κυβέρ­νη­ση ενερ­γού­σε μόνο με εκτε­λε­στι­κή ιδιό­τη­τα, όταν συνή­θως απο­φεύ­γο­νται σημα­ντι­κές αποφάσεις.

Όπως ήδη ανα­φέ­ρα­με ο Scholz ήταν υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών στον «μεγά­λο συνα­σπι­σμό» της Μέρ­κελ και αντι­κα­γκε­λά­ριος μετα­ξύ του «συντη­ρη­τι­κού» μπλοκ και των κεντρο­α­ρι­στε­ρών Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών (SPD) και ήταν ενή­με­ρος –αν όχι και αρχι­τέ­κτο­νας των συμφωνιών.

Ο Σολτς συμπε­ρι­φέρ­θη­κε σαν «πραγ­μα­τι­κός απα­τε­ώ­νας» δήλω­σε στο Twitter ο Sevim Dagdelen, «ειδι­κός σε θέμα­τα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής του “σοσια­λι­στι­κού” κόμ­μα­τος της “Αρι­στε­ράς” και  ζήτη­σε …να στα­μα­τή­σει η εξα­γω­γή «εργα­λεί­ων δολοφονίας».

Σε ξεχω­ρι­στή συνέ­ντευ­ξη στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων DPA, ο Νταγκ­ντέ­λεν επέ­κρι­νε την κρι­τι­κή του κόμ­μα­τός του για πωλή­σεις όπλων σε αυταρ­χι­κά καθε­στώ­τα ως ασήμαντη.

Ο νέος συνα­σπι­σμός της Γερ­μα­νί­ας με το SPD, τους φιλι­κούς προς το κλί­μα Πρά­σι­νους και το νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρο FDP τάχθη­κε –για τα μάτια του κόσμου «υπέρ μιας περιο­ρι­στι­κής πολι­τι­κής για τις εξα­γω­γές όπλων», αφού η συμ­φω­νία εντός του συνα­σπι­σμού ορί­ζει ότι σχε­διά­ζουν να περιο­ρί­σουν τις εξα­γω­γές μόνο σε χώρες εκτός ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Αντί­στοι­χη είναι και η προ­σέγ­γι­ση του merkur.de

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο