Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε 5,5 χρόνια καταδικάστηκε ο χρυσαυγίτης Ζέρβας για τον ξυλοδαρμό του Αλέξη Λάζαρη

Το ποσό των 1.600 ευρώ το μήνα για 2 χρό­νια πρέ­πει να πλη­ρώ­νει το άλλο­τε πρω­το­πα­λί­κα­ρο του Μιχα­λο­λιά­κου του αρχη­γού της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, Χρ. Ζέρ­βας, σύμ­φω­να με τη σημε­ρι­νή από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για να μην πάει φυλακή.

Ο εν λόγω κρί­θη­κε ένοχος στο Εφε­τείο για ληστεία και επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, όπως και πρω­τό­δι­κα για τον άγριο ξυλο­δαρ­μό στις 31 Μάρ­τη 2017 του 24χρονου τότε φοι­τη­τή Αλ. Λάζαρη.

Ο χρυ­σαυ­γί­της κατα­δι­κά­στη­κε κατά συγ­χώ­νευ­ση σε 5,5 χρό­νια, ενώ του ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό της μετέ­πει­τα καλής συμπε­ρι­φο­ράς. Δεν του ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό του πρό­τε­ρου σύν­νο­μου βίου για­τί το δικα­στή­ριο έκρι­νε επί της ουσί­ας πως ήταν ενταγ­μέ­νος σε μια εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση με τα συγκε­κρι­μέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά της Χρυ­σής Αυγής και με τη συμ­με­το­χή των μελών της σε εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις. Την ενο­χή του, όπως πρω­τό­δι­κα, πρό­τει­νε και η εισαγγελέας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο φοι­τη­τής Αλ. Λάζα­ρης υπέ­στη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση από τάγ­μα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής στη Μεσο­γεί­ων, που τον κυνή­γη­σε, απλώς και μόνο για­τί έτυ­χε να περ­νά­ει έξω από τα κεντρι­κά γρα­φεία της. Ο Ζέρ­βας ανα­γνω­ρί­στη­κε και από το θύμα, ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κή ήταν στο δικα­στή­ριο και η μαρ­τυ­ρία νοση­λεύ­τριας που ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «τους έβλε­πα να τον κλο­τσά­νε στο κεφά­λι, να του πατά­νε τον αυχέ­να και φοβή­θη­κα πως τα χτυ­πή­μα­τα θα ήταν μοι­ραία». Ακό­μα και σήμε­ρα ο Αλ. Λάζα­ρης από την αγριό­τη­τα των χτυ­πη­μά­των στο κεφά­λι έχει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγείας.

Ο Ζέρ­βας έχει κατα­γρα­φεί και σε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία με τον πυρη­νάρ­χη Νίκαιας Πατέ­λη, πριν αυτός συλ­λη­φθεί και μόλις δύο μέρες μετά τη δολο­φο­νία του Φύσ­σα. Ήταν υπεύ­θυ­νος ασφά­λειας της «Κεντρι­κής Διοί­κη­σης» και μετα­κλη­τός έμμι­σθος υπάλ­λη­λος στο γρα­φείο του Μιχα­λο­λιά­κου στη Βου­λή, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής (Γενά­ρης και Σεπτέμ­βρης του 2015), δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της ΧΑ.

Πρω­τό­δι­κα είχε κατα­δι­κα­στεί σε 7 χρό­νια κάθειρ­ξη με ανα­σταλ­τι­κό χαρα­κτή­ρα, για ληστεία και επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους, κατα­βάλ­λο­ντας χρη­μα­τι­κή εγγύ­η­ση 2.000 ευρώ.

Πηγή: 902.gr

Ποιος είναι ο Χρήστος Ζέρβας

Πρω­το­κλα­σά­το στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής, μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, γραμ­μα­τέ­ας της τοπι­κής οργά­νω­σης στους Αμπε­λο­κή­πους, υπεύ­θυ­νος ασφα­λεί­ας στη Μεσο­γεί­ων και μετα­κλη­τός υπάλ­λη­λος του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου στη Βου­λή. Αυτά ήταν ο Χρ. Ζέρ­βας, πράγ­μα­τα που απο­δει­κνύ­ουν πως δεν ήταν ένας… περα­στι­κός από τη ναζι­στι­κή οργάνωση.

Στη δίκη που έκρι­νε τη φασι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση ανα­φέρ­θη­κε η επι­κοι­νω­νία του με τον Γιώρ­γο Πατέ­λη, τον πυρη­νάρ­χη της Τοπι­κής Οργά­νω­σης στη Νίκαια που κατα­δι­κά­στη­κε για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσσα.

Στο τηλε­φώ­νη­μα αυτό, την επο­μέ­νη της δολο­φο­νί­ας του Π. Φύσ­σα, ο Χρ. Ζέρ­βας μετέ­φε­ρε στον Γ. Πατέ­λη διά­λο­γο που είχε με τον Ν. Μιχα­λο­λιά­κο, σε μια προ­σπά­θεια να τον εμψυ­χώ­σει για να μη «σπά­σει» στην περί­πτω­ση που κλη­θεί να καταθέσει.

Πηγή: documentonews.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο