Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε 58 ανήλθαν οι δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο — Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στα Στύρα Ευβοίας

Πενή­ντα οκτώ δασι­κές πυρ­κα­γιές εκδη­λώ­θη­καν, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, το τελευ­ταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα.

Για την κατά­σβε­ση των πυρ­κα­γιών επι­χεί­ρη­σαν συνο­λι­κά 708 πυρο­σβέ­στες με 12 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 321 οχή­μα­τα, 6 ελι­κό­πτε­ρα και 3 αερο­σκά­φη. Συν­δρο­μή παρεί­χαν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και υδρο­φό­ρες Ο.Τ.Α.

Οι περισ­σό­τε­ρες φωτιές αντι­με­τω­πί­στη­καν άμε­σα, στο αρχι­κό τους στά­διο, ενώ τα κατά τόπους ανα­κρι­τι­κά γρα­φεία, καθώς και Κλι­μά­κια της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διε­ρευ­νούν τα αίτια εκδή­λω­σής τους.

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στα Στύρα Ευβοίας

Μετά από πολύ­ω­ρες μάχες με τις φλό­γες οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις κατά­φε­ραν να θέσουν υπό έλεγ­χο τη μεγά­λη πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στα Στύ­ρα Ευβοί­ας. Προ­λη­πτι­κά χθες το από­γευ­μα, οι κάτοι­κοι εκκέ­νω­σαν τα σπί­τια τους στο χωριό Νημπο­ριό που έλα­βαν μήνυ­μα στα κινη­τά τους τηλέ­φω­να από το 112 ώστε να απο­μα­κρυν­θούν προς Μαρ­μά­ρι — Κάρυ­στο για προ­λη­πτι­κούς λόγους.

Για τη φωτιά συνε­λή­φθη ένας 57χρονος, ο οποί­ος με τις εργα­σί­ες που έκα­νε στο φορ­τη­γό του, φέρε­ται να ευθύ­νε­ται για την εκδή­λω­ση της πυρ­κα­γιάς, που έκα­ψε πάνω από 5.000 στρέμ­μα­τα αγρο­το­δα­σι­κής έκτα­σης στην περιο­χή Χαμηλοβούνι.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο