Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σημαιοφόροι στο Τόκιο, Πετρούνιας και Κορακάκη

Η Ελλη­νι­κή Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή στη συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας απο­φά­σι­σε ομό­φω­να Σημαιο­φό­ροι για την Ελλά­δα στην Τελε­τή Εναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων «Τόκιο 2020» να είναι οι Ολυ­μπιο­νί­κες Αννα Κορα­κά­κη (σκο­πο­βο­λή) και Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας (γυμνα­στι­κή).

Είναι η πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία που την ελλη­νι­κή σημαία θα κρα­τή­σουν δύο αθλη­τές, ακο­λου­θώ­ντας τη σχε­τι­κή από­φα­ση της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής στο πλαί­σιο της Ισό­τη­τας των Φύλων.

Η Αννα Κορα­κά­κη δήλω­σε: «Είναι πραγ­μα­τι­κά σπου­δαία η τιμή που μου κάνει η Ελλη­νι­κή Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή και θέλω να την ευχα­ρι­στή­σω που με επέ­λε­ξε. Θα είναι σίγου­ρα μονα­δι­κό το συναί­σθη­μα να κρα­τάς τη σημαία της πατρί­δας σου στην Τελε­τή Εναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων σε μία μάλι­στα ιστο­ρι­κή στιγ­μή, καθώς αυτό θα το κάνω μαζί με τον Λευτέρη».

Ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας τόνι­σε: «Νιώ­θω τερά­στια τιμή που θα κρα­τή­σω την σημαία μας καθώς εκπλη­ρώ­νε­ται ένα όνει­ρο που είχα από παι­δί! Θέλω κι εγώ να ευχα­ρι­στή­σω την Ελλη­νι­κή Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή και είμαι σίγου­ρος ότι αυτή η στιγ­μή θα μεί­νει για πάντα χαραγ­μέ­νη στο μυα­λό και την καρ­διά μου».

Επί­σης κατά πλειο­ψη­φία, η Ελλη­νι­κή Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή απο­φά­σι­σε η επι­λο­γή του αθλη­τή που θα εκπρο­σω­πή­σει τη χώρα μας στο Mountain Bike των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων «Τόκιο 2020» μετα­ξύ του Δημή­τρη Αντω­νιά­δη και του Περι­κλή Ηλία να κρι­θεί σε αγώ­να μετα­ξύ των δύο αθλη­τών στη διάρ­κεια του Πανελ­λη­νί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος που θα γίνει στις 10 Ιουλίου.
Τέλος εγκρί­θη­κε η υπο­ψη­φιό­τη­τα της διε­ξα­γω­γής των Παρά­κτιων Μεσο­γεια­κών Αγώ­νων του 2023 ή του 2025 να διε­ξα­χθεί στο Ηρά­κλειο της Κρήτης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο