Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σημαντική επιδείνωση του καιρού — Οι νεότερες εκτιμήσεις και πρόγνωση

Σημα­ντι­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται στα­δια­κά από τα δυτι­κά και βόρεια της χώρας, η οποία θα συνε­χι­στεί και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας. Βρο­χές και καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται σήμε­ρα στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας. Τα φαι­νό­με­να στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία και την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά θα είναι τοπι­κά έντο­να και επί­μο­να. Οι καται­γί­δες στο βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και τη Δυτι­κή Στε­ρεά είναι πιθα­νό να συνο­δεύ­ο­νται απο χαλα­ζο­πτώ­σεις μικρού μεγέθους.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-07-2022

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στη Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και κατά τόπους από χαλά­ζι και ισχυ­ρούς ανέμους.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει αισθη­τή πτώ­ση κυρί­ως στη βόρεια και την ανα­το­λι­κή ηπει­ρω­τι­κή χώρα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να μέχρι το από­γευ­μα στη Μακε­δο­νία και κυρί­ως στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία, θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά, θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και κατά τόπους από χαλάζι.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 26 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στη Θρά­κη η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς υψηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και από το από­γευ­μα στο Ιόνιο τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 31 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να στις Σπο­ρά­δες και μέχρι το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λία και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά και θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και κατά τόπους από χαλάζι.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 28 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις και κατά δια­στή­μα­τα βροχές.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 21 έως 30 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Στα νησιά του βορεί­ου Αιγαί­ου αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στα Δωδε­κά­νη­σα λίγες νεφώσεις.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 31 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να κατά δια­στή­μα­τα θα είναι ισχυ­ρά κυρί­ως στην βόρεια και την κεντρι­κή Εύβοια.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και κυρί­ως μέχρι και τις πρω­ι­νές ώρες καται­γί­δες, κατά περιό­δους έντονες.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 27 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να μέχρι νωρίς το από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και από το από­γευ­μα 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-07-2022

Στα ανα­το­λι­κά και τα νότια παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και, τις πρω­ι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Από το μεση­μέ­ρι οι βρο­χές θα περιο­ρι­στούν στα ηπει­ρω­τι­κά και την Κρή­τη, όπου θα εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες, ενώ από το βρά­δυ ο και­ρός θα βελ­τιω­θεί. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις, πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες στα ηπει­ρω­τι­κά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, οπό­τε θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι κυρί­ως στα ορεινά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο και θα επα­νέλ­θει στα κανο­νι­κά για την επο­χή επί­πε­δα. Στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά και τα νησιά του Αιγαί­ου θα φτά­σει τους 28 με 30 βαθ­μούς και στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά τους 30 με 32 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-07-2022

Στα βόρεια λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, με τοπι­κούς όμβρους στα ηπει­ρω­τι­κά κυρί­ως στα ορει­νά. Στα υπό­λοι­πα γενι­κά αίθριος και­ρός, με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά το μεση­μέ­ρι — από­γευ­μα, οπό­τε θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις στα δυτι­κά 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιο­α­να­το­λι­κά βαθ­μιαία τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-07-2022

Γενι­κά αίθριος και­ρός. Τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα ανα­πτυ­χθούν πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις, οπό­τε είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-07-2022

Στα βορειο­α­να­το­λι­κά λίγες παρο­δι­κές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή όμβρους στα ηπει­ρω­τι­κά τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες και στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές γενι­κά αίθριος και­ρός, με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις το μεση­μέ­ρι — από­γευ­μα στα ηπει­ρω­τι­κά, οπό­τε υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών όμβρων στα ορει­νά κυρί­ως της Πελοποννήσου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιο­α­να­το­λι­κά τοπι­κά έως 8 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα βόρεια.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-07-2022

Σχε­δόν αίθριος καιρός.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθα­νώς τοπι­κά έως 8 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο