Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σιβηρία: 200 κτίρια καίγονται, τουλάχιστον 5 νεκροί (ΒΙΝΤΕΟ)

Πυρ­κα­γιές έχουν ξεσπά­σει στο Κρασ­νο­γιάρσκ (ανα­το­λι­κή Σιβη­ρία), όπου έχουν κατα­στρέ­ψει περί­που 200 κτί­ρια και έχουν στοι­χί­σει ήδη τη ζωή σε του­λά­χι­στον 5 ανθρώ­πους, έγι­νε σήμε­ρα γνω­στό από τις τοπι­κές αρχές, οι οποί­ες κήρυ­ξαν σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης τις πλη­γεί­σες περιοχές.

«Η φωτιά επε­κτεί­νε­ται σε περισ­σό­τε­ρες από 16 κατοι­κη­μέ­νες ζώνες, περί­που 200 κτί­ρια, πολ­λά εργο­στά­σια ξυλεί­ας, ένας παι­δι­κός σταθ­μός καί­γο­νται, υπάρ­χουν ήδη νεκροί», ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Έκτα­κτων Κατα­στά­σε­ων αυτής της περιο­χής στο Telegram.

Προς το παρόν, έχουν κατα­με­τρη­θεί πέντε νεκροί.

Χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την κατά­στα­ση «δύσκο­λη», οι αρχές κήρυ­ξαν την περιο­χή σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανάγκης.

Σύμ­φω­να με τις αρχές, περί­που 300 πυρο­σβέ­στες και πάνω από 90 οχή­μα­τα συμ­με­τέ­χουν στις επι­χει­ρή­σεις κατά­σβε­σης των πυρκαγιών.

«Η επι­χεί­ρη­ση των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων περι­πλέ­κε­ται από τις μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες, θυελ­λώ­δεις άνε­μοι επι­τα­χύ­νουν την εξά­πλω­ση των πυρ­κα­γιών και εμπο­δί­ζουν την κατά­σβε­ση», συμπλή­ρω­σε το τοπι­κό υπουργείο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο