Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη-Ταυτοποιήθηκαν 54 νεκροί

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η εξέ­τα­ση DNA όλων των δειγ­μά­των που έχει λάβει μέχρι στιγ­μής η Διεύ­θυν­ση Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών της ΕΛ.ΑΣ. από τα θύμα­τα του τρα­γι­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος στην είσο­δο της κοι­λά­δας των Τεμπών και ακό­μα δεν έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί και οι 57 νεκροί, σύμ­φω­να με την τελευ­ταία επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από την εκπρό­σω­πο του Σώμα­τος, Αστυ­νό­μο Β’ Κων­στα­ντία Δημογλίδου.

Όπως ανέ­φε­ρε η κ. Δημο­γλί­δου έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί από την μέχρι στιγ­μής εξέ­τα­ση στα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια 54 νεκροί.

Η έρευ­να, ωστό­σο, δεν έχει στα­μα­τή­σει καθώς, όπως είπε η κ. Δημο­γλί­δου, ανα­μέ­νε­ται η απο­στο­λή νέων δειγ­μά­των, τα οποία ομοί­ως θα εξε­τα­σθούν στα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργαστήρια.

Σχε­τι­κά με την ενη­μέ­ρω­ση των συγ­γε­νών των θυμά­των η εκπρό­σω­πος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε:

«Ανα­φο­ρι­κά με τη δια­δι­κα­σία ενη­μέ­ρω­σης των συγ­γε­νών των θυμά­των, η οποία συνε­χί­ζε­ται, από τον επι­κε­φα­λής της ομά­δας ανα­γνώ­ρι­σης της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και τους ειδι­κούς ψυχο­λό­γους, δίνε­ται ο απα­ραί­τη­τος χρό­νος στην οικο­γέ­νεια κάθε θύμα­τος καθώς δεν πρό­κει­ται για μία τυπι­κή δια­δι­κα­σία αλλά απαι­τού­νται λεπτοί χειρισμοί.»

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο