Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σικάγο-ΗΠΑ: Μακελειό με έξι νεκρούς και 31 σοβαρά τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρκο

Έξι άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και του­λά­χι­στον 24 τραυ­μα­τί­στη­καν σοβα­ρά όταν ένας ένο­πλος άνοι­ξε πυρ, κατά τα φαι­νό­με­να από την ταρά­τσα ενός κτι­ρί­ου, ενα­ντί­ον του πλή­θους που συμ­με­τεί­χε στην παρέ­λα­ση της 4ης Ιου­λί­ου στο προ­ά­στιο Χάι­λαντ Παρκ του Σικάγο.

Πανι­κό­βλη­τοι, θεα­τές και συμ­με­τέ­χο­ντες, έτρε­ξαν να προ­φυ­λα­χθούν από τα πυρά. Σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές, ένα του­φέ­κι βρέ­θη­κε στο σημείο.

Η αστυ­νο­μία ανα­ζη­τά ως ύπο­πτο έναν λευ­κό άνδρα, ηλι­κί­ας περί­που 18–20 ετών. Ο ύπο­πτος θεω­ρεί­ται «ένο­πλος και επι­κίν­δυ­νος» και προς το παρόν δια­φεύ­γει της σύλ­λη­ψης. Έχει «μακριά μαύ­ρα μαλ­λιά και φορά­ει ένα άσπρο ή γαλά­ζιο μπλου­ζά­κι», είπε ο επι­κε­φα­λής της τοπι­κής αστυνομίας.

Ένας εκπρό­σω­πος του τοπι­κού νοσο­κο­μεί­ου είπε ότι οι τραυ­μα­τί­ες ήταν συνο­λι­κά 31. Οι πέντε από αυτούς μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο Νόρθ­σορ Έβαν­στον και οι υπό­λοι­ποι 26 στο νοσο­κο­μείο Νόρθ­σορ Χάι­λαντ Παρκ. «Οι περισ­σό­τε­ροι φέρουν τραύ­μα­τα από σφαί­ρες. Οι υπό­λοι­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν λόγω του χάους που ακο­λού­θη­σε», είπε.

Εκα­το­ντά­δες αστυ­νο­μι­κοί και πρά­κτο­ρες από διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες έχουν ανα­πτυ­χθεί στην πόλη. Στα πλά­να που μετα­δί­δο­νται από τα τοπι­κά τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια, δια­κρί­νο­νται άνδρες των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας να κυκλο­φο­ρούν, συχνά μαζί με ειδι­κά εκπαι­δευ­μέ­να σκυ­λιά, στους άδειους δρό­μους. Στα πεζο­δρό­μια, καρέ­κλες, σεζ­λόνγκ, ακό­μη και παι­δι­κά καρο­τσά­κια που άφη­σαν πίσω τους οι θεα­τές όταν έτρε­ξαν πανι­κό­βλη­τοι να φύγουν.

Τα πυρά ξέσπα­σαν τη στιγ­μή που εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι είχαν συγκε­ντρω­θεί για την παρα­δο­σια­κή παρέ­λα­ση της 4ης Ιου­λί­ου. Ένας αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας, που μίλη­σε στο κανά­λι WGN, είπε ότι είδε έναν άνδρα οπλι­σμέ­νο με του­φέ­κι να ανοί­γει πυρ ενα­ντί­ον του πλή­θος. «Ήταν στο έδα­φος και σερ­νό­ταν, σαν στρα­τιω­τι­κός», σχο­λί­α­σε ο άνδρας αυτός.

Η παρέ­λα­ση δια­κό­πη­κε ενώ στη συνέ­χεια ματαιώ­θη­καν οι εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις και σε πολ­λές γει­το­νι­κές πόλεις.

902.gr μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο