Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ Ο Απελευθερωτής των Συνειδήσεων

Παρου­σιά­ζει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του //

ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ Ο Απε­λευ­θε­ρω­τής των Συνειδήσεων

Μετά­φρα­ση, Εισα­γω­γή, Σχό­λια της Μαρί­ας Δαμηλάκου

Εκδό­σεις «Νότιος Άνεμος»

Οι ιστο­ρι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες που έχουν αφή­σει βαθιά τα ίχνη τους στο ιστο­ρι­κό γίγνε­σθαι  συνή­θως δίνουν αφορ­μή για βιο­γρα­φί­ες — δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νες και μη — μυθι­στο­ρή­μα­τα (θυμί­ζου­με το βιβλίο του Γκα­μπριέλ Γκαρ­σία Μάρ­κες «Ο στρα­τη­γός μες στο Λαβύ­ριν­θό του» που παρου­σιά­στη­κε στο προη­γού­με­νο τεύ­χος και δίνει μια δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη ανα­πα­ρά­στα­ση των τελευ­ταί­ων ημε­ρών της ζωής του Μπο­λί­βαρ) ή σε βιβλία με κεί­με­να δικά τους, όπως το παρόν βιβλίο. Τα πολι­τι­κά κεί­με­να της έκδο­σης καλύ­πτουν την περί­ο­δο 1805 μέχρι το θάνα­το του Μπο­λί­βαρ το 1830. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη έκδο­ση στα ελλη­νι­κά των πιο σημα­ντι­κών κει­μέ­νων του «Ελευ­θε­ρω­τή». Ο Μπο­λί­βαρ ήταν Βενε­ζου­ε­λά­νος. Ο πρέ­σβυς της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας, Φαρίντ Φερ­νά­ντες, στον πρό­λο­γό του θα πει: «Η ανθρω­πό­τη­τα πάντα θα τον μνη­μο­νεύ­ει ως τον άνθρω­πο που, με τις στρα­τιω­τι­κές και πνευ­μα­τι­κές γνώ­σεις του, θριάμ­βευ­σε επί της Ισπα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, στην πιο ισχυ­ρή της επο­χή, χαρί­ζο­ντας στην ήπει­ρό του το πιο ανε­κτί­μη­το αγα­θό για τους λαούς που υπέ­φε­ραν από την ξένη κατο­χή: τη συλ­λο­γι­κή ελπί­δα για την οικο­δό­μη­ση ενός κυρί­αρ­χου μέλλοντος».

Το όνει­ρο της ανεξαρτησίας

Ένα όνει­ρο που για τους περισ­σό­τε­ρους λαούς έμει­νε έως τώρα απραγ­μα­το­ποί­η­το. Απ’ αυτή την άπο­ψη σίγου­ρα αξί­ζουν να μελε­τη­θούν τα κεί­με­να, αλλά και η ζωή του Σιμόν Μπο­λί­βαρ. Στο βιβλίο έχει περι­λη­φθεί μια πολύ κατα­το­πι­στι­κή εισα­γω­γή της μετα­φρά­στριας και λέκτο­ρα Ιστο­ρί­ας του Ιόνιου Πανε­πι­στη­μί­ου ειδι­κού σε θέμα­τα Λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κης Ιστο­ρί­ας, Μαρί­ας Δαμη­λά­κου (η οποία σχο­λιά­ζει και τα κεί­με­να), ένα βιο­γρα­φι­κό χρο­νο­λό­γιο, καθώς και το ποί­η­μα – ή μάλ­λον επι­κή και λυρι­κή σύν­θε­ση, όπως το χαρα­κτη­ρί­ζει η Έφη Καφρί­τσα, Δρ. της Κλα­σι­κής Φιλο­λο­γί­ας, στο εισα­γω­γι­κό της σχο­λια­σμό στο ποί­η­μα — του Νίκου Εγγο­νό­που­λου αφιε­ρω­μέ­νο στον Μπο­λί­βαρ και στα ιδα­νι­κά του με τίτλο Μπο­λι­βάρ, ένα ελλη­νι­κό ποί­η­μα (Μπο­λι­βάρ και όχι Μπο­λί­βαρ, όπως καθιε­ρώ­θη­κε από πολ­λούς στα ελλη­νι­κά, κάτι το οποίο σχο­λιά­ζε­ται στο Σημεί­ω­μα του Εκδό­τη). Στο τέλος δύο χάρ­τες επο­χής της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής βοη­θούν τον ανα­γνώ­στη να προ­σα­να­το­λι­στεί στα τοτι­νά σύνο­ρα, καθώς και στους απε­λευ­θε­ρω­τι­κούς πολέ­μους που έγι­ναν τότε.

Ο στο­χα­σμός του Σιμόν Μπο­λί­βαρ, όπως και ο στο­χα­σμός όλων των μεγά­λων απε­λευ­θε­ρω­τι­κών φυσιο­γνω­μιών της ηπεί­ρου, είναι δια­πο­τι­σμέ­νος από τα καλύ­τε­ρα «κομ­μά­τια» της ευρω­παϊ­κής ιστο­ρί­ας, από την ελλη­νι­κή αρχαιό­τη­τα και την αρχαία Ρώμη μέχρι και τα ιδα­νι­κά της γαλ­λι­κής επα­νά­στα­σης. Οι σχέ­σεις με τη «Γηραιά Ήπει­ρο» έχουν πάντα δύο σκέ­λη που απο­τε­λούν μια δια­λε­κτι­κή ενό­τη­τα: είναι δεσμά και ταυ­τό­χρο­να και δεσμοί. Το πρώ­το πολε­μή­θη­κε με ποτά­μια αίμα­τος και θυσιών για την ανε­ξαρ­τη­σία, την αξιο­πρέ­πεια, τη «δική μας» Αμε­ρι­κή και ταυ­τό­τη­τα. Το δεύ­τε­ρο εκφρά­ζει την άλλη πλευ­ρά του νομί­σμα­τος. Από το σκο­τά­δι της κατα­πί­ε­σης, της κατά­κτη­σης, της φρί­κης της γενο­κτο­νί­ας γεν­νιέ­ται και το αντί­θε­το: ο πόθος της ελευ­θε­ρί­ας και της αξιο­πρέ­πειας, ο αγώ­νας πάσει θυσία γι’ αυτό το σκο­πό που μπο­λιά­ζε­ται με τα καλύ­τε­ρα που γέν­νη­σε η ευρω­παϊ­κή ήπει­ρος η οποία είχε γεν­νή­σει τις πιο προ­ο­δευ­τι­κές ιδέ­ες της ανθρω­πό­τη­τας ακρι­βώς για­τί είχε γεν­νή­σει και το πιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα:  το καπι­τα­λι­στι­κό με την αποι­κιο­κρα­τία του.

Σκέ­ψη επαναστατική

Ο ιστο­ρι­κός δρό­μος προς τη χει­ρα­φέ­τη­ση των λαών είναι μακρύς. Η ανα­ζή­τη­ση του «Τρί­του Κόσμου» ενός δικού του προ­σώ­που είναι πολυ­σύν­θε­τη και σίγου­ρα χρειά­ζε­ται μια βαθιά ματιά στις αιτί­ες της χθε­σι­νής και σημε­ρι­νής κατά­στα­σης. Η σκέ­ψη του Μπο­λί­βαρ, όπως των περισ­σό­τε­ρων μεγά­λων ιστο­ρι­κών προ­σω­πι­κο­τή­των της ενό­τη­τας της Νότιας Αμε­ρι­κής, της ανε­ξαρ­τη­σί­ας, της χει­ρα­φέ­τη­σής της μένει σε μεγά­λο βαθ­μό στους θεσμούς, στην παι­δεία, στον τρό­πο δια­κυ­βέρ­νη­σης, στη δημο­κρα­τία, στην κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη και τεί­νει να ασχο­λεί­ται περισ­σό­τε­ρο με τα συμ­πτώ­μα­τα, το κοι­νω­νι­κό εποι­κο­δό­μη­μα παρά με τη βαθύ­τε­ρη αιτία των κακώς κει­μέ­νων. Αυτή η αδυ­να­μία, βεβαί­ως, δεν αφαι­ρεί τίπο­τα από το μεγα­λείο της ιστο­ρι­κής τους προ­σφο­ράς. Ωστό­σο, δεν πρέ­πει να ξεχνιέ­ται. Οι θεσμοί απορ­ρέ­ουν από τα συμ­φέ­ρο­ντα κάποιων που έχουν την οικο­νο­μία, τους φυσι­κούς πόρους, τον πλού­το στα χέρια τους. Αν οι λαοί δεν τους τα πάρουν, δεν θα έχουν βάση ν’ αλλά­ξουν ριζι­κά τους θεσμούς.  Ο Πάμπλο Νερού­δα δίνει μια κατεύ­θυν­ση με τα εξής λόγια ( παρα­τί­θε­νται στον πρό­λο­γο): ο Απε­λευ­θε­ρω­τής της «δικής μας» Αμε­ρι­κής «ξυπνά­ει κάθε εκα­τό χρό­νια, όταν ξυπνά­ει ο λαός». Το τελευ­ταίο είναι οπωσ­δή­πο­τε μια προ­ϋ­πό­θε­ση για ριζι­κές αλλα­γές. Μια άλλη προ­ϋ­πό­θε­ση είναι, ότι αυτός ο λαός πρέ­πει να οργα­νω­θεί γύρω από το στό­χο του με συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση για ένα άλλο κοι­νω­νι­κό σύστη­μα, αλλιώς συν­θλί­βε­ται από τους αριθ­μη­τι­κά πολύ λιγό­τε­ρους κατα­πιε­στές του. Η ιστο­ρία διδά­σκει πολ­λά απ’ αυτή την άπο­ψη. Όχι απλώς ανά­θε­ση σε προ­ο­δευ­τι­κούς ηγέ­τες, ούτε απλώς συμ­με­το­χή, αλλά ανα­τρο­πή με πρό­τα­ση μέλ­λο­ντος. Φυσι­κά, το πρώ­το βήμα για τις αποι­κιο­κρα­τού­με­νες χώρες είναι η εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία, αίτη­μα καυ­τό και άμε­σο. Αμέ­σως μετά έρχε­ται το «ποιά κοι­νω­νία θα φτιά­ξου­με;» για να μην επα­να­λη­φθούν σε νέα μορ­φή με ντό­πιους αφέ­ντες αυτή τη φορά οι παλαιές αμαρ­τί­ες των κοι­νω­νιών με τις ταξι­κές ανι­σό­τη­τες και απου­σία γι’ αυτό της κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης. Ο Μπο­λί­βαρ κάτι τέτοιο είχε στο νου και βλέ­πει το όρα­μά του να καταρ­ρέ­ει προς το τέλος της ζωής του, χωρίς να μπο­ρέ­σει να κατα­λά­βει τη βαθύ­τε­ρη αιτία. Η σκέ­ψη του ήταν προ­δρο­μι­κή και δεν μπο­ρού­σε να ήταν αλλιώς ακό­μα. Στην επο­χή του και στην Ευρώ­πη η σκέ­ψη ήταν ακό­μα προ­δρο­μι­κή, σοσια­λι­στι­κά προ­δρο­μι­κή. Ο Σιμόν Μπο­λί­βαρ, όπως όλοι οι στο­χα­στές, πρέ­πει να κρί­νο­νται στις συν­θή­κες της επο­χής τους για να μετριέ­ται σωστά το μπόι τους. Αυτός ο μεγά­λος ορα­μα­τι­στής, στο­χα­στής και στρα­τη­λά­της της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής έρι­ξε μακριά την πέτρα στο μέλ­λον και γι’ αυτό έμει­νε στην ιστο­ρία. Κλεί­νου­με με ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό από­σπα­σμα από το λόγο του στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Αγκο­στού­ρα το 1819: «Ταξι­δεύ­ο­ντας στο μέλ­λον η φαντα­σία μου στέ­κε­ται στους επό­με­νους αιώ­νες και καθώς παρα­τη­ρώ από εκεί πέρα, με θαυ­μα­σμό και έκπλη­ξη, την ευη­με­ρία, το μεγα­λείο και τη ζωή που έχει απο­κτή­σει αυτή η περιο­χή, νοιώ­θω συνε­παρ­μέ­νος και μου φαί­νε­ται ότι τη βλέ­πω στην καρ­διά του σύμπα­ντος, να απλώ­νε­ται κατά μήκος των εκτε­νών ακτών της, ανά­με­σα στους δύο ωκε­α­νούς που η φύση είχε χωρί­σει και η πατρί­δα μας ενώ­νει με τα μακριά και τα πλα­τιά κανά­λια της. Τη βλέ­πω να είναι ο δεσμός, το κέντρο, η καρ­διά του εμπο­ρί­ου της ανθρώ­πι­νης οικο­γέ­νειας. Τη βλέ­πω να στέλ­νει σε όλες τις γωνιές της γης τους θησαυ­ρούς που κρύ­βουν τα βου­νά της από ασή­μι και χρυ­σό. Τη βλέ­πω να μοι­ρά­ζει , χάρη στα θεϊ­κά φυτά της, υγεία και ζωή σε όλους τους ανθρώ­πους που υπο­φέ­ρουν στον Παλαιό Κόσμο. Τη βλέ­πω να δεί­χνει τα πολύ­τι­μα μυστι­κά της στους σοφούς που δεν ξέρουν ότι τα απο­θέ­μα­τα της γνώ­σης της είναι μεγα­λύ­τε­ρα από τα πλού­τη που της χάρι­σε απλό­χε­ρα η φύση. Ήδη τη βλέ­πω να κάθε­ται στον θρό­νο της ελευ­θε­ρί­ας κρα­τώ­ντας το σκή­πτρο της δικαιο­σύ­νης. Τη βλέ­πω στε­φα­νω­μέ­νη με τη δόξα να δεί­χνει στους αρχαί­ους το μεγα­λείο του σύγ­χρο­νου κόσμου».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο