Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σινική Θάλασσα: Παρ’ ολίγον σύγκρουση κινεζικού μαχητικού με αμερικανικό αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου

Ένα κινε­ζι­κό μαχη­τι­κό πέτα­ξε σε από­στα­ση 20 ποδών (περί­που 7 μέτρων) από ένα αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­σκά­φος ηλε­κτρο­νι­κού πολέ­μου, υπο­χρε­ώ­νο­ντάς το να κάνει ελιγ­μό για να απο­φύ­γει τη σύγκρου­ση πάνω από τη Νότια Σινι­κή Θάλασ­σα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση Ινδο-Ειρη­νι­κού (USINDOPACOM).

Το επει­σό­διο με την παρ’ ολί­γον σύγκρου­ση των δύο αερο­σκα­φών σημειώ­θη­κε στις 21 Δεκεμ­βρί­ου, αλλά είδε σήμε­ρα το φως της δημο­σιό­τη­τας. Ενε­πλά­κη­σαν ένα κινε­ζι­κό μαχη­τι­κό J‑11 και ένα RC-135 της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της USINDOPACOM.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο