Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σινικών διαστάσεων το τούνελ Taihu (Video-Φωτο)

Μετά από σχε­δόν τέσ­σε­ρα χρό­νια εντα­τι­κών εργα­σιών (ξεκί­νη­σε στις 9 Ιαν 2018) η μεγα­λύ­τε­ρη υπο­θα­λάσ­σια σήραγ­γα αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου της Κίνας παρα­δό­θη­κε στην κυκλοφορία.

Η μήκους 10,79 χιλιο­μέ­τρων σήραγ­γα Taihu εκτεί­νε­ται κάτω από την ομώ­νυ­μη λίμνη στην επαρ­χία Jiangsu της ανα­το­λι­κής Κίνας, περί­που 50 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά της Σαγκά­ης και σύμ­φω­να με τοπι­κούς κυβερ­νη­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους, η κατα­σκευή της κόστι­σε 9,9 δισ γιουάν (1,56 δις$)

Πάνω από 2 εκα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα σκυ­ρο­δέ­μα­τος χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για την κατα­σκευή της σήραγ­γας διπλής κατεύ­θυν­σης, η οποία έχει έξι λωρί­δες με πλά­τος 17,45 μέτρα, ανα­φέ­ρει το επί­ση­μο κινε­ζι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Xinhua.

Η ορο­φή της είναι εξο­πλι­σμέ­νη με ειδι­κά φώτα LED, εναλ­λασ­σό­με­να σε «θερ­μό» |«ψυχρό» και χρώ­μα σχε­δια­σμέ­να ‑κατά τους Κινέ­ζους, ώστε να απο­τρέ­πουν την κού­ρα­ση του οδηγού.

Η σήραγ­γα απο­τε­λεί μέρος του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Changzhou-Wuxi μήκους 43,9 χιλιο­μέ­τρων, ο οποί­ος άνοι­ξε για το κοι­νό στις 30-Δεκ-2021, ως εναλ­λα­κτι­κός δρό­μος ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας μετα­ξύ Σαγκά­ης και Ναν­τζίνγκ, της πρω­τεύ­ου­σας του Jiangsu.

Συν­δέ­ο­ντας τις οδούς ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας των Suzhou, Wuxi και Changzhou, κατα­σκευά­στη­κε για να μετριά­σει την κυκλο­φο­ρια­κή πίε­ση στις πόλεις δίπλα στη λίμνη Taihu, ενώ παράλ­λη­λα προ­ω­θεί την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη των πόλε­ων στην περιο­χή Δέλ­τα του ποτα­μού Yangtze.

Οι “ανταγωνιστές”

Η σήραγ­γα Taihu συνα­γω­νί­ζε­ται επά­ξια παρό­μοια έργα σε παγκό­σμιο επί­πε­δο: μεγα­λύ­τε­ρη σε μήκος σήραγ­γα αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου στον κόσμο παρα­μέ­νει η 14,3 χλμ Ryfast της Νορ­βη­γί­ας (μετα­ξύ Stavanger και Strand).

Το τμή­μα της υπο­βρύ­χιας σήραγ­γας του Tokyo Bay Aqua-Line, ενός αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου οχη­μά­των που ταξι­δεύ­ει κάτω από τον κόλ­πο του Τόκιο, είναι 9,6 χλμ.

Σε ό,τι αφο­ρά τις υπο­θα­λάσ­σιες σήραγ­γες γενι­κά, όμως, η κορυ­φαία τιμή ανή­κει στη σήραγ­γα της Μάγ­χης, που συν­δέ­ει σιδη­ρο­δρο­μι­κά Αγγλία-Γαλ­λία, με το βυθι­σμέ­νο τμή­μα της να «τρέ­χει» για 37,9 χιλιό­με­τρα, το μεγα­λύ­τε­ρο από οποια­δή­πο­τε υπο­βρύ­χια σήραγ­γα στον κόσμο.

Το Fehmarnbelt Tunnel

Μετά από μια δεκα­ε­τία σχε­δια­σμού, ξεκί­νη­σαν οι εργα­σί­ες για τη μεγα­λύ­τε­ρη βυθι­σμέ­νη σήραγ­γα στον κόσμο. Κατε­βαί­νο­ντας έως και 40 μέτρα κάτω από τη Βαλ­τι­κή, η σήραγ­γα Fehmarnbelt θα συν­δέ­ει τη Δανία και τη Γερ­μα­νία, μειώ­νο­ντας τους χρό­νους ταξι­διού στο 1/10 όταν ανοί­ξει το 2029.

Η σήραγ­γα, η οποία θα έχει μήκος 18 χλμ, θα είναι ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα έργα υπο­δο­μής της Ευρώ­πης, με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό άνω των 7 δισ ευρώ (8,2 δισ δολαρίων).

Συγκρι­τι­κά, με την 50χλμ σήραγ­γα της Μάγ­χης μήκους  χιλιο­μέ­τρων (31 μιλί­ων) που κόστι­σε 12 δις£ (15,5 δις$) σε σημε­ρι­νά χρή­μα­τα, δεν μπο­ρεί να γίνει σύγκρι­ση, λόγω κατα­σκευα­στι­κής μεθό­δου (χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε boring machine ‑μετρο­πό­ντι­κας, αντί έτοι­μα προ­κα­τα­σκευα­σμέ­να τμήματα).

Θα εγκα­τα­στα­θεί κατά μήκος της ζώνης Fehmarn, ενός στε­νού μετα­ξύ του ομώ­νυ­μου γερ­μα­νι­κού νησιού και του Lolland της Δανί­ας, ως εναλ­λα­κτι­κή λύση στην υπη­ρε­σία πορ­θμεί­ων από το Rødby και το Puttgarden, το οποίο μετα­φέ­ρει εκα­τομ­μύ­ρια επι­βά­τες κάθε χρόνο.

Η διέ­λευ­ση που διαρ­κεί τώρα 45 λεπτά (ανα­μο­νή, επβί­βα­ση, απο­βί­βα­ση …πάνω από μια ώρα), θα είναι της τάξης των 7 λεπτών με το τρέ­νο και 10λ με το αυτοκίνητο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο