Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκάνδαλο στη Μπαρτσελόνα: Πλήρωναν εταιρεία για να… «θάβει» τους παίκτες στα social media!

Σοβα­ρούς “τριγ­μούς” προ­κα­λεί στην ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Μπαρ­τσε­λό­να ρεπορ­τάζ, σύμ­φω­να με το οποίο η διοί­κη­ση του συλ­λό­γου χρη­σι­μο­ποιεί μέσω παρέν­θε­της εται­ρεί­ας λογα­ρια­σμούς στα social media, οι οποί­οι κατα­φέ­ρο­νται ενα­ντί­ον νυν και πρώ­ην παι­κτών και στε­λε­χών του συλ­λό­γου και παράλ­λη­λα υπε­ρα­σπί­ζο­νται το έργο του νυν προ­έ­δρου των «μπλα­ου­γκρά­να», Γιό­σεπ Μαρία Μπαρτομέου.

Η σχε­τι­κή απο­κά­λυ­ψη έγι­νε από την εκπο­μπή “Què t’hi jugues” του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού “Cadena SER” και προ­κά­λε­σε μεγά­λη αίσθη­ση, καθώς στο στό­χα­στρο των λογα­ρια­σμών αυτών έχουν βρε­θεί μετα­ξύ άλλων, από το 2017, ο Λιο­νέλ Μέσι και η σύζυ­γός του Αντο­νέ­λα (λόγω της μη ανα­νέ­ω­σης του συμ­βο­λαί­ου του Αργε­ντι­νού σταρ), ο Χεράρδ Πικέ, αλλά και «θρύ­λοι» της Μπαρ­τσε­λό­να, όπως ο Πεπ Γκουαρ­ντιό­λα, ο Τσά­βι και ο Κάρ­λες Πουγιόλ.

Την… τιμη­τι­κή τους έχουν φυσι­κά και οι εσω­τε­ρι­κοί αντί­πα­λοι του Μπαρτομέου…

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο