Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκάνδαλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης με «γαλάζια» στελέχη που παρέκαμψαν τη σειρά εμβολιασμού

Νέες σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες για παρα­βί­α­ση της σει­ράς προ­τε­ραιό­τη­τας του εμβο­λια­σμού είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, προ­κα­λώ­ντας εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση και καρα­το­μή­σεις στε­λε­χών της Δημο­τι­κής Αρχής Θεσσαλονίκης.

Το όλο θέμα προ­έ­κυ­ψε μετά τις καταγ­γε­λί­ες ότι σε δύο ιδρύ­μα­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης εμβο­λιά­στη­καν 24 άτο­μα εκτός σει­ράς, οι οποί­οι δεν είχαν καμία εργα­σια­κή σχέ­ση με τα ιδρύ­μα­τα. Η επί­ση­μη δικαιο­λο­γία για την παρά­καμ­ψη της σει­ράς ήταν ότι δεν υπήρ­χε κόσμος να εμβο­λια­στεί και έτσι τα εμβό­λια δια­τέ­θη­καν σε αυτούς τους ανθρώ­πους για να μην πετα­χτούν. Ωστό­σο, εκεί­νες τις ημέ­ρες, στα δύο ιδρύ­μα­τα έκα­ναν μάθη­μα παι­διά με ειδι­κές ανά­γκες, τα οποία θα μπο­ρού­σαν να είχαν εμβο­λια­στεί εάν δεν τους έπαιρ­ναν τη σει­ρά. Δηλα­δή, επί της ουσί­ας στέ­ρη­σαν το εμβό­λιο από παι­διά με ειδι­κές ανά­γκες που τόσο το έχουν ανάγκη.

Ανά­με­σα στους 24 που φέρε­ται να εμβο­λιά­στη­καν παρά­τυ­πα ήταν δύο «γαλά­ζια» στε­λέ­χη που ανή­καν στη Δημο­τι­κή Αρχή Θεσ­σα­λο­νί­κης: Η αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας Δ. Ακρι­τί­δου και ο πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Δρ.  Τσα­βλής. Μετά το σάλο που προ­κλή­θη­κε, ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης Κ. Ζέρ­βας ζήτη­σε την παραί­τη­ση τους, ενώ η ΝΔ ανα­κοί­νω­σε πως ανα­στέλ­λε­ται η κομ­μα­τι­κή τους ιδιότητα.

Σημειώ­νε­ται πως η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης έδω­σε εντο­λή να διε­νερ­γη­θεί προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευνα.

Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης: Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο

Σε ανα­κοί­νω­ση της για το θέμα η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» αναφέρει:

Σχε­τι­κά με όσα απο­κα­λύ­πτο­νται από το ΜΜΕ και τις ανα­κοι­νώ­σεις του δήμου­Θεσ­σα­λο­νί­κης για την εμπλο­κή στε­λε­χών του δήμου σε «εκτός σει­ράς» εμβολιασμούς,ένα είναι βέβαιο :Είναι ανα­γκαίο, επι­τα­κτι­κό και επεί­γον να υπάρ­ξει ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση του δημο­τι­κού­συμ­βου­λί­ου και των δημο­τών για όσα συνέ­βη­σαν, καταγ­γέλ­λο­νται και ερευ­νώ­νται από­τη εισαγ­γε­λία για τα παρα­πά­νω γεγο­νό­τα στα οποία φέρε­ται να εμπλέ­κο­νται πρό­ε­δρο­ςκοι­νω­φε­λούς οργα­νι­σμού (σ.σ. συν­δι­κα­λί­στρια της ΔΑΚΕ – εργα­ζό­με­νη του δήμου σεα­να­στο­λή), αντι­δή­μαρ­χος και πρό­ε­δρος δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, άπα­ντες στε­λέ­χη της ΝΔ.

Είναι ανά­γκη να διε­ρευ­νη­θεί σε βάθος η υπό­θε­ση και να απο­δο­θούν ευθύνες,ιδιαίτερα όταν μιλά­με για πολι­τι­κά στε­λέ­χη. Η κομ­μα­τι­κή έντα­ξη όσων εμπλέ­κο­νται, σε καμιά περί­πτω­ση δεν αθω­ώ­νει ανά­λο­γα­φαι­νό­με­να με άλλες δημο­τι­κές διοι­κή­σεις ή κυβερ­νή­σεις. Απλά επι­βε­βαιώ­νει τη«συνέχεια» πολι­τι­κής και κράτους.

Επει­δή η διοί­κη­ση του δήμου με τις ανα­κοι­νώ­σεις της για τη τύχη στε­λε­χών της, (γιαυ­πό­θε­ση που ήδη, εδώ και ώρες απα­σχο­λεί την εισαγ­γε­λία), επι­διώ­κει να φιλο­τε­χνή­σει­την εικό­να ενός δημάρ­χου που «παίρ­νει κεφά­λια» κάθε παρα­βά­τη, θυμίζουμε:Ο δήμαρ­χος Κ. Ζέρ­βας ήταν εκεί­νος που μέχρι προ­χθές προ­στά­τευε τα στε­λέ­χη τουα­πό τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες και καταγ­γε­λί­ες όχι μόνο της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης αλλά­ε­κα­το­ντά­δων δημο­τών για τη στά­ση και πολι­τι­κή των στε­λε­χών του, της διοίκησηςτου.

Το θέμα δεν είναι ΜΟΝΟ να πάρει κεφά­λια για τη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση (που έτσι κι’αλλιώς απα­σχο­λεί έρευ­να των δικα­στη­ρί­ων) αλλά να πάρει το κεφά­λι της πολι­τι­κή­ςπου εφάρ­μο­σαν τα στε­λέ­χη του (όχι μόνο τα καταγ­γελ­λό­με­να αλλά όλη η διοί­κη­ση­του). Φοβό­μα­στε ότι άδι­κα θα περι­μέ­νου­με την αλλα­γή της πολι­τι­κής του δήμου που (μετρα­γι­κή εκπρό­σω­πο τη κ. Ακρι­τί­δου) «έρι­ξε στα τάρ­τα­ρα» τη σχο­λι­κή στέ­γη στο δήμο,με απο­κο­ρύ­φω­μα το φύτε­μα σαρ­δε­λό­κου­των στις αυλές σχο­λεί­ων και τον επι­κίν­δυ­νου­περ­συ­νω­στι­σμό μαθη­τών – εκπαι­δευ­τι­κών εν μέσω παν­δη­μί­ας. Ήταν και είναι πολι­τι­κή της διοίκησης.

Φοβό­μα­στε ότι άδι­κα θα περι­μέ­νου­με την επα­νά­λη­ψη μετά­δο­σης των συνε­δριά­σε­ω­ντου δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου από τη δημο­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση καθώς είναι ολο­φά­νε­ρη ηπρό­θε­ση του δημάρ­χου να κυριαρ­χεί χωρίς αντί­λο­γο στο δημό­σιο διά­λο­γο. Φοβό­μα­στε ότι άδι­κα θα περι­μέ­νου­με την αλλα­γή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής στου­ςάλ­λους τομείς πολι­τι­κής του δήμου, όπου προϊ­στα­νται άλλοι αντι­δή­μαρ­χοι και στελέχη.Τα γεγο­νό­τα που δημο­σιο­ποιού­νται είναι ένα μόνο μέρος και σύμ­πτω­μα της συνο­λι­κή­ςπο­λι­τι­κής με πρό­ση­μο την υπο­βάθ­μι­ση των δημο­τών και των ανα­γκών τους.

Είναι απο­τέ­λε­σμα της (παροι­μιω­δώς στε­νής) πρόσ­δε­σης της διοί­κη­σης του δήμου με τηκυ­βέρ­νη­ση, της ανα­ζή­τη­σης συμ­μά­χων για τη συγκρό­τη­ση δημο­τι­κής πλειο­ψη­φί­α­ςα­κό­μα και με προ­κλη­τι­κούς εκπρο­σώ­πους της ακρο­δε­ξιάς, που φοβό­μα­στε ότι θασυ­νε­χι­στεί στο κυνή­γι για δημο­τι­κές πλειο­ψη­φί­ες, προ­ε­κλο­γι­κά χρί­σμα­τα και­συ­γκρό­τη­ση ψηφο­δελ­τί­ων με το νέο, απα­ρά­δε­κτο εκλο­γι­κό νόμο για τους ΟΤΑ που­προ­ω­θεί η κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση:

Ζητά­με άμε­ση, ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, έρευ­να, διε­λεύ­καν­ση και από­δο­ση ευθυνών.

Παρο­τρύ­νου­με τους δημό­τες να μη πέσουν στη παγί­δα της εικό­νας της «κάθαρ­σης». Οια­νά­γκες τους επι­βάλ­λουν να γίνει κάθαρ­ση του δήμου, της χώρας, συνο­λι­κά τηςπο­λι­τι­κής ζωής από τα μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα που κυριαρ­χούν στη ζωή τους, στη πόλη,στο δήμο. Που ιδιω­τι­κο­ποιούν, παρα­δί­νουν φιλέ­τα στα συμ­φέ­ρο­ντα (βλ. ΔΕΘ, παραλίακ.λ.π), φορο­κυ­νη­γούν τους δημό­τες, ούτε καν παίρ­νουν κάποιο μέτρο προ­στα­σί­ας τηςυ­γεί­ας και ζωής τους, δεν διεκ­δι­κούν τίπο­τα από τη κεντρι­κή εξου­σία αλλά απο­τε­λούν­μέ­ρος της, υλο­ποιούν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της «μέχρι κεραί­ας» σε τοπι­κό επίπεδο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο