Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκάνδαλο στο Μεξικό: Εκατοντάδες ανήλικοι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικό τάγμα

Του­λά­χι­στον 175 ανή­λι­κοι έχουν κακο­ποι­η­θεί σεξουα­λι­κά από μέλη της Λεγε­ώ­νας του Χρι­στού από το 1941 ως το 2019, κυρί­ως από τον ιδρυ­τή του καθο­λι­κού τάγ­μα­τος, τον Μεξι­κα­νό Μαρ­σιάλ Μασιέλ, σύμ­φω­να με εσω­τε­ρι­κή έρευ­να που δόθη­κε χθες Σάβ­βα­το στη δημοσιότητα.

Τις κακο­ποι­ή­σεις διέ­πρα­ξαν 33 ιερω­μέ­νοι (ιερείς ή διά­κοι), ενώ ο ίδιος ο Μασιέλ κακο­ποί­η­σε 60 ανή­λι­κους, ανα­φέ­ρει η εσω­τε­ρι­κή έρευ­να που αφο­ρά την περί­ο­δο από την ίδρυ­ση της Λεγε­ώ­νας του Χρι­στού το 1941 και φτά­νει ως τις 16 Δεκέμ­βρη 2019 και συντά­χθη­κε από επι­τρο­πή που συστά­θη­κε τον Ιού­νιο από τον υπεύ­θυ­νο του τάγ­μα­τος Εντουάρ­ντο Ρόμπλες — Γκιλ.

Η δημο­σί­ευ­ση της έρευ­νας γίνε­ται αφού την Τρί­τη ο πάπας Φρα­γκί­σκος, που έχει ανα­γά­γει την κατα­πο­λέ­μη­ση των σεξουα­λι­κών κακο­ποι­ή­σε­ων στην καθο­λι­κή εκκλη­σία σε προ­τε­ραιό­τη­τά του, κατάρ­γη­σε το απόρ­ρη­το που κάλυ­πτε τις υπο­θέ­σεις παι­δε­ρα­στί­ας μετα­ξύ των ιερωμένων.

«Στη μεγά­λη τους πλειο­νό­τη­τα τα θύμα­τα ήταν έφη­βοι ηλι­κί­ας 11 με 16 ετών», ανα­φέ­ρει η έκθε­ση που δημο­σιεύ­θη­κε στον ιστό­το­πο ceroabusos.org.

Η εσω­τε­ρι­κή έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι 18 από τους 33 ιερω­μέ­νους που διέ­πρα­ξαν τις κακο­ποι­ή­σεις εξα­κο­λου­θούν να είναι ενερ­γοί, όμως διευ­κρι­νί­ζει ότι τα καθή­κο­ντά τους δεν είναι δημό­σια και δεν έρχο­νται σε επα­φή με ανήλικους.

Από αυτούς τους 33 ιερω­μέ­νους, οι 14 ήταν οι ίδιοι θύμα­τα μελών της Λεγε­ώ­νας του Χρι­στού, κάτι που απο­κα­λύ­πτει την ύπαρ­ξη «μιας αλυ­σί­δας κακο­ποι­ή­σε­ων» όπου «το θύμα ενός Λεγε­ω­νά­ριου με τον και­ρό γίνε­ται το ίδιο θύτης».

«Πιθα­νόν να υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης από αυτές που κατα­γρά­φει η έκθε­ση και για τον λόγο αυτό τα στοι­χεία θα πρέ­πει να επι­και­ρο­ποιού­νται τακτι­κά», σημειώνεται.

Η Λεγε­ώ­να του Χρι­στού, που δια­θέ­τει πολ­λά εκπαι­δευ­τι­κά κέντρα σε διά­φο­ρες χώρες, έχει πάρει απο­στά­σεις από τον ιδρυ­τή της ο οποί­ος κάπο­τε ήταν προ­στα­τευό­με­νος του Βατι­κα­νού προ­τού χάσει την αξιο­πι­στία του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο