Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκάνδαλο Novartis: Σαν να μην έγινε τίποτα «έκλεισε» με εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ

Σαν να μην έγι­νε τίπο­τα στο σκάν­δα­λο «Novartis» που με ένα χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο «έκλει­σε» ως υπό­θε­ση στις ΗΠΑ με ένα εξω­δι­κα­στι­κό συμ­βι­βα­σμό όπως συνη­θί­ζε­ται σε αυτές τις περι­πτώ­σεις, συνέ­βη άλλω­στε και με το σκάν­δα­λο της «Siemens» που επί­σης απα­σχό­λη­σε έντο­να την Ελλά­δα και το πολι­τι­κό σκη­νι­κό αλλά ποτέ η όποια διε­ρεύ­νη­ση δεν ανέ­δει­ξε τις αιτίες.

Το σκάν­δα­λο «Novartis» σχε­τί­ζε­ται με μίζες για την προ­ώ­θη­ση των δικών της φαρ­μα­κευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και απο­κα­λύ­φθη­κε λόγω της σύγκρου­σης αμε­ρι­κα­νι­κών και ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων για την από­κτη­ση μεγα­λύ­τε­ρων μερι­δί­ων στην παγκό­σμια αγορά.

Η Επι­τρο­πή Κεφα­λαια­γο­ράς των ΗΠΑ, επι­χει­ρώ­ντας να ρίξει τίτλους τέλους στο σκάν­δα­λο, ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση πως η πολυ­ε­θνι­κή «Novartis AG» «συμ­φώ­νη­σε να πλη­ρώ­σει πάνω από 112 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για να διευ­θε­τή­σει τις κατη­γο­ρί­ες ότι παρα­βί­α­σε τις δια­τά­ξεις του FCPA σχε­τι­κά με τα βιβλία και τα αρχεία και τους εσω­τε­ρι­κούς λογι­στι­κούς ελέγχους».

Για την Ελλά­δα και άλλες χώρες ανα­φέ­ρει ότι «η Επι­τρο­πή δια­πι­στώ­νει ότι οι τοπι­κές θυγα­τρι­κές ή οι θυγα­τρι­κές της “Novartis” ή της πρώ­ην θυγα­τρι­κής της “Alcon Inc.” συμ­με­τέ­χουν σε σχέ­δια για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση κατα­χρη­στι­κών πλη­ρω­μών ή την παρο­χή προ­νο­μί­ων σε δημό­σιους και ιδιω­τι­κούς παρό­χους Υγεί­ας στη Νότια Κορέα, το Βιετ­νάμ και την Ελλά­δα σε αντάλ­λαγ­μα τη συντα­γο­γρά­φη­ση ή τη χρή­ση προ­ϊ­ό­ντων “Novartis” ή “Alcon”. Σύμ­φω­να με τη δια­τα­γή, αυτά τα σχέ­δια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μετα­ξύ 2012 και 2016 και ήταν γνω­στά μετα­ξύ ορι­σμέ­νων δια­χει­ρι­στών των τοπι­κών θυγα­τρι­κών ή συνεργατών».

Μετά τον εξω­δι­κα­στι­κό συμ­βι­βα­σμό η «Novartis» σε ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει ότι «στο πλαί­σιο της συμ­φω­νί­ας, η “Novartis” και ορι­σμέ­νες από τις τρέ­χου­σες και πρώ­ην θυγα­τρι­κές της θα κατα­βά­λουν 233.9 εκ. δολά­ρια στο DOJ και 112.8 εκ. δολά­ρια στη SEC».

Ειδι­κό­τε­ρα για την Ελλά­δα η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει πως «για την περαί­ω­ση της έρευ­νας του DOJ, η “Novartis Hellas” έχει συνά­ψει μια συμ­φω­νία ανα­βο­λής δίω­ξης (“Novartis DPA”) για τις πρα­κτι­κές που έχουν αμφι­σβη­τη­θεί και αφο­ρούν την παρο­χή ανάρ­μο­στων οικο­νο­μι­κών οφε­λών σε Έλλη­νες επαγ­γελ­μα­τί­ες Υγεί­ας μετα­ξύ των ετών 2012 και 2015 σχε­τι­ζό­με­νων με το οφθαλ­μο­λο­γι­κό προ­ϊ­όν ρανι­μπι­ζου­μά­μπη (Lucentis), παρα­βιά­σεις βιβλί­ων και στοι­χεί­ων για το ίδιο προ­ϊ­όν κατά τους όρους του δικαί­ου των ΗΠΑ καθώς και για μία επι­δη­μιο­λο­γι­κή μελέ­τη του 2009.

Υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι η σημε­ρι­νή συμ­φω­νία δεν περι­λαμ­βά­νει ισχυ­ρι­σμούς σχε­τι­κά με φερό­με­νη δωρο­δο­κία πολι­τι­κών στην Ελλά­δα. Το γεγο­νός αυτό συμ­βα­δί­ζει με την εσω­τε­ρι­κή έρευ­να της “Novartis”. Με τη σημε­ρι­νή συμ­φω­νία όλες οι εκκρε­μείς έρευ­νες FCPA για τη “Novartis” έχουν πλέ­ον κλείσει».

Σε δήλω­ση η Shannon Thyme Klinger επι­κε­φα­λής της «Novartis» δήλω­σε πως «είμα­στε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι που όλες οι εκκρε­μείς έρευ­νες FCPA για την εται­ρεία έχουν πλέ­ον κλεί­σει. Η σημε­ρι­νή συμ­φω­νία απο­τε­λεί ορό­ση­μο στη δέσμευ­σή μας να επι­λύ­σου­με παρελ­θο­ντι­κά ζητή­μα­τα συμ­μόρ­φω­σης και να παρα­μεί­νου­με συνε­πείς στις αξί­ες μας».

Σε ανα­κοί­νω­ση η ΝΔ επι­κε­ντρώ­νει στα πολι­τι­κά πρό­σω­πα και ανα­φέ­ρει πως η Επι­τρο­πή Κεφα­λαια­γο­ράς των ΗΠΑ «δίχως να προ­κύ­ψουν απο­δεί­ξεις εμπλο­κής πολι­τι­κών προ­σώ­πων, ρίχνει τίτλους τέλους σε μια σκευω­ρία που έχει καταρ­ρεύ­σει εδώ και και­ρό» και καλεί το ΣΥΡΙΖΑ να ζητή­σει συγνώμη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανα­φέ­ρει πως «η από­φα­ση-κόλα­φος των αμε­ρι­κα­νι­κών αρχών ισο­πε­δώ­νει τη θεω­ρία περί σκευω­ρί­ας στο σκάν­δα­λο “Novartis”» η οποία θα πλη­ρώ­σει πρό­στι­μο «παρα­δε­χό­με­νη πως διέ­φθει­ρε αξιω­μα­τού­χους για να επη­ρε­ά­σει τις απο­φά­σεις της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και υγειο­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών την περί­ο­δο 2012–2015, δηλα­δή την περί­ο­δο δια­κυ­βέρ­νη­σης Σαμαρά».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο