Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΚΑΪ: Fake news για τις διαμαρτυρίες στην Επίδαυρο ενάντια στην αποφυλάκιση Λιγνάδη

Εντυ­πώ­σεις επι­χεί­ρη­σε να δημιουρ­γή­σει, για άλλη μια φορά, ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός ΣΚΑΪ δια­δί­δο­ντας ψέμα­τα ανα­φο­ρι­κά με τις αντι­δρά­σεις που έχουν προ­κύ­ψει μετά την απο­φυ­λά­κι­ση του Δ. Λιγνάδη.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε εκπο­μπή του σταθ­μού ανα­φέρ­θη­κε ότι το Σάβ­βα­το, στη μεγά­λη Επί­δαυ­ρο όπου υψώ­θη­κε το πανό «Βια­στής Είναι», η ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων ηθο­ποιών δια­βά­στη­κε πριν την παρά­στα­ση με απο­τέ­λε­σμα, όπως ανέ­φε­ρε η δημο­σιο­γρά­φος του ΣΚΑΪ, «να απο­χω­ρή­σουν 300 θεατές».

Πρό­κει­ται ασφα­λώς για fake news, μιας και το κεί­με­νο του ΣΕΗ δια­βά­στη­κε μετά το τέλος της παρά­στα­σης και αφού είχε προη­γη­θεί η υπό­κλι­ση των θεα­τών, απο­σπώ­ντας το θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα του κοι­νού. Το ίδιο συνέ­βη και στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη μετά το τέλος της παρά­στα­σης «Ηλέ­κτρα».

Γίνε­ται σαφές ότι και σε αυτήν την περί­πτω­ση, ο ΣΚΑΪ λει­τουρ­γεί ως άτυ­πο γρα­φείο τύπου της κυβέρ­νη­σης, επι­χει­ρώ­ντας να ξεπλύ­νει τον κατα­δι­κα­σμέ­νο για δυο βια­σμούς- και εκλε­κτό του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού — ηθοποιό.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο