Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκηνικό έντασης — Με διακοπή κάθε σχέσης απειλεί την Κίνα ο Τραμπ

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ δήλω­σε σήμε­ρα ότι «προς το παρόν» δεν επι­θυ­μεί να μιλή­σει με τον Κινέ­ζο ομό­λο­γό του Σι Τζιν­πίνγκ, προ­σθέ­το­ντας ότι είναι «πολύ απο­γοη­τευ­μέ­νος» από τη στά­ση που τήρη­σε το Πεκί­νο απέ­να­ντι στην παν­δη­μία του νέου κορωνοϊού.

«Έχω πολύ καλή σχέ­ση (με τον Σι) αλλά προς το παρόν δεν θέλω να του μιλή­σω», είπε ο Τραμπ σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Fox Business.

Όταν ρωτή­θη­κε για τα ενδε­χό­με­να μέτρα αντι­ποί­νων που θα μπο­ρού­σε να επι­βά­λει στο Πεκί­νο, απά­ντη­σε πολύ αόρι­στα, αλλά απει­λη­τι­κά: «Υπάρ­χουν πολ­λά πράγ­μα­τα που θα μπο­ρού­σα­με να κάνου­με. Θα μπο­ρού­σα­με να δια­κό­ψου­με κάθε σχέση».

«Τι θα συνέ­βαι­νε, αν το κάνα­με; Θα εξοι­κο­νο­μού­σα­με 500 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια αν δια­κό­πτα­με κάθε σχέ­ση», υποστήριξε.

Εδώ και εβδο­μά­δες ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος κατη­γο­ρεί τις κινε­ζι­κές αρχές ότι απέ­κρυ­ψαν το εύρος της παν­δη­μί­ας που εμφα­νί­στη­κε στα τέλη του 2019 στην πόλη Ουχάν της κεντρι­κής Κίνας, αλλά επί­σης και ότι διευ­κό­λυ­ναν την εξά­πλω­σή της.

Το Πεκί­νο το δια­ψεύ­δει και δηλώ­νει ότι ενη­μέ­ρω­σε το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας αλλά και άλλες χώρες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ΗΠΑ.

«Θα μπο­ρού­σαν να την στα­μα­τή­σουν», επέ­μει­νε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος στη συνέ­ντευ­ξή του.

Η Ουά­σιγ­κτον με «διαρ­ρο­ές» και δημο­σιεύ­μα­τα στη­νει σκη­νι­κό έντα­σεις και όξυνσης.

Το αμε­ρι­κα­νι­κό περιο­δι­κό Newsweek ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η CIA πιστεύ­ει ότι η Κίνα παρό­τι γνώ­ρι­ζε, εμπό­δι­σε τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ) να εκδώ­σει παγκό­σμια προει­δο­ποί­η­ση για τον κορω­νο­ϊό τον Ιανουάριο.

Το περιο­δι­κό επι­κα­λεί­ται δύο ανώ­νυ­μες πηγές των μυστι­κών υπη­ρε­σιών που επι­βε­βαί­ω­σαν τους ισχυ­ρι­σμούς και εξή­γη­σαν ότι το Πεκί­νο απεί­λη­σε να μην συνερ­γα­στεί με την έρευ­να του ΠΟΥ για τον ιό εάν κηρύ­ξει κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης. Οι πηγές ανέ­φε­ραν ότι η Κίνα συνέ­χι­σε να συγκε­ντρώ­νει ιατρι­κές προ­μή­θειες από άλλες χώρες, ενώ ο ΠΟΥ δια­τη­ρού­σε τη σιω­πή του.

Όμως τα πράγ­μα­τα δεν είναι τόσο απλά. Η έκθε­ση της CIA, είτε στη­ρί­ζε­ται σε πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα, είτε είναι κατα­σκευα­σμέ­νη, εξυ­πη­ρε­τεί κάποιους σκο­πούς. Το ποιοι είναι αυτοί οι σκο­ποί, θα δια­φα­νεί το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα. Στην παρού­σα φάση, πάντως, αυξά­νει επι­κίν­δυ­να την έντα­ση μετα­ξύ Ουά­σινγ­κτον και Πεκί­νου, με τον Τραμπ να εμφα­νί­ζει μία αδιάλ­λα­κτη στά­ση, απέ­να­ντι σε ζητή­μα­τα που εκκρε­μούν, όπως η συμ­φω­νία για το Εμπόριο.

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ κατη­γο­ρεί ευθέ­ως την Κίνα για την εμφά­νι­ση, τη δια­σπο­ρά και την εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας που προ­κά­λε­σε ο νέος κορω­νο­ϊ­ός. Στο ίδιο μήκος κύμα­τος και ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Ο δεύ­τε­ρος, μάλι­στα, ήταν εκεί­νος που πρώ­τος εξα­πέ­λυ­σε τα «βέλη» του ενα­ντί­ον του Πεκί­νου. Τόσο ο Τραμπ, όσο και ο Πομπέο, υπο­στη­ρί­ζουν δημο­σί­ως ότι δια­θέ­τουν «συντρι­πτι­κές» απο­δεί­ξεις για την «ενο­χή» της Κίνας. Απο­δεί­ξεις τις οποί­ες αμφι­σβη­τεί ο στρα­τός των ΗΠΑ και ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας. Όλως τυχαί­ως, πριν ανα­λά­βει το State Department, ο Μάικ Πομπέο ήταν διευ­θυ­ντής της CIA.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο