Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκιάθος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής αεροδρομίου

Συνε­λή­φθη ο 39χρονος υπο­διοι­κη­τή του Πυρο­σβε­στι­κού Σταθ­μού Αερο­λι­μέ­να Σκιά­θου, έπει­τα από την καταγ­γε­λία της συντρό­φου του για παι­δι­κή πορ­νο­γρα­φία. Η σύλ­λη­ψη έγι­νε στο σπί­τι του στον Βόλο, αφό­του έγι­νε έρευ­να παρου­σία εισαγ­γε­λέα, ενώ κατα­σχέ­θη­κε υλι­κό παι­δι­κής πορνογραφίας.

Όπως μετα­δί­δει η ΕΡΤ, στην κατο­χή του και στο κινη­τό του τηλέ­φωνο βρέ­θη­καν φωτο­γρα­φί­ες με ανή­λι­κες, μετα­ξύ των οποί­ων και φωτο­γρα­φία κορι­τσιού περί­που 8ετών.

Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά ο συλ­λη­φθείς ζού­σε με δια­ζευγ­μέ­νη γυναί­κα, μητέ­ρα δυο ανή­λι­κων κορι­τσιών 10 και 12 ετών. Η μητέ­ρα των κορι­τσιών εντό­πι­σε στο κινη­τό του τηλέ­φω­νο φωτο­γρα­φί­ες της μικρό­τε­ρης κόρης της που εστί­α­ζαν σε συγκε­κρι­μέ­να σημεία του σώμα­τός της και του ζήτη­σε εξη­γή­σεις όταν επέ­στρε­ψε στο σπί­τι. Καθώς ήταν μεθυ­σμέ­νος, δεν ήταν σε θέση να απα­ντή­σει και η γυναί­κα τον έδιω­ξε από το σπίτι.

Την επο­μέ­νη, η γυναί­κα υπέ­βα­λε καταγ­γε­λία σε βάρος του και οι αστυ­νο­μι­κοί του ΑΤ Σκιά­θου προ­χώ­ρη­σαν στη σύλ­λη­ψή του. Η μητέ­ρα των κορι­τσιών ανέ­φε­ρε ότι η 10χρονη πριν από λίγες ημέ­ρες είχε ανα­φέ­ρει στη μητέ­ρα της ότι, κατά την απου­σία της, ο συλ­λη­φθείς την είχε πάρει αγκα­λιά, την οδή­γη­σε στο κρε­βά­τι μαζί του και κοι­μή­θη­καν μαζί.

Η γυναί­κα ζήτη­σε την ποι­νι­κή δίω­ξη του 39χρονου, ο οποί­ος έχει τον βαθ­μό του υπο­πυ­ρα­γού. Άμε­σα το Αρχη­γείο του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος τον έθε­σε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα, ενώ θα ακο­λου­θη­θούν όλες οι προ­βλε­πό­με­νες διατάξεις.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο