Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκληρή γλώσσα Λαβρόφ για Ντράγκι στην απόρριψη του ιταλικού σχεδίου ειρήνευσης

Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός, Μάριο Ντρά­γκι, είχε σήμε­ρα το από­γευ­μα τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν.

Όπως έκα­νε γνω­στό η ιτα­λι­κή προ­ε­δρία της κυβέρ­νη­σης, «η συνο­μι­λία επι­κε­ντρώ­θη­κε στις εξε­λί­ξεις της κατά­στα­σης στην Ουκρα­νία και στις προ­σπά­θειες οι οποί­ες κατα­βάλ­λο­νται για να εξευ­ρε­θεί μια κοι­νά απο­δε­κτή λύση, σε ό,τι αφο­ρά την επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και τις σοβα­ρές επι­πτώ­σεις της, στις φτω­χό­τε­ρες χώρες του κόσμου.

Ο Ρώσος υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ, παράλ­λη­λα, απέρ­ρι­ψε το ιτα­λι­κό σχέ­διο ειρή­νευ­σης για την Ουκρα­νία. «Οι σοβα­ροί πολι­τι­κοί, οι οποί­οι θέλουν να πετύ­χουν απο­τε­λέ­σμα­τα και δεν ενδια­φέ­ρο­νται μόνον για την αυτο­προ­βο­λή στους ψηφο­φό­ρους τους, δεν μπο­ρούν να προ­τεί­νουν τέτοιου είδους πράγ­μα­τα», δήλω­σε ο αρχη­γός της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας, σε συνέ­ντευ­ξή του στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Russia Today.

Πούτιν: Έτοιμοι να βοηθήσουμε στην επίλυση της επισιτιστικής κρίσης μόνο αν η Δύση άρει κυρώσεις

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε σήμε­ρα με τον Ιτα­λό πρω­θυ­πουρ­γό Μάριο Ντρά­γκι ότι η Ρωσία είναι έτοι­μη να συμ­βά­λει σημα­ντι­κά στην επί­λυ­ση της διε­θνούς επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης, με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι η Δύση θα άρει κυρώ­σεις, ανέ­φε­ρε το Κρεμλίνο.

Ο Πού­τιν είπε ότι η Μόσχα είναι έτοι­μη να εξά­γει σιτη­ρά και λιπά­σμα­τα προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει την κρίση.

Είπε επί­σης στον Ντρά­γκι ότι η Ρωσία είναι έτοι­μη να συνε­χί­σει την αδιά­λει­πτη παρο­χή φυσι­κού αερί­ου στην Ιταλία.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο