Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκληρός δίσκος με ηχογραφημένα μηνύματα για τον Μαραντόνα στο διάστημα με δορυφόρο

Έναν ιδιαί­τε­ρο τρό­πο επέ­λε­ξαν, ως φόρο τιμής, οι Αργε­ντι­νοί υπο­στη­ρι­κτές του Ντιέ­γκο Ναρα­ντό­να, ηχο­γρα­φώ­ντας από χθες (Σάβ­βα­το 23 Ιου­λί­ου), μηνύ­μα­τα ήχου και βίντεο, τα οποία θα στα­λούν στο διά­στη­μα με τον δορυ­φό­ρο «Cosmic kite» («κοσμι­κός χαρ­τα­ε­τός»), το παρα­τσού­κλι που έδω­σε στον Μαρα­ντό­να ένας Ουρου­γουα­νός δημοσιογράφος.

«Σε αγα­πά­με και θα σε θυμό­μα­στε πάντα. Αυτή η νέα γενιά και όλες οι γενιές που έρχο­νται! Υπο­μο­νή Ντιέ­γκο!», είπε στο γαλ­λι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων (AFP) ο Ενρί­κε Τριν­κά­ντο, ένας φίλα­θλος, αφού ηχο­γρά­φη­σε το μήνυ­μά του στην αερο­πο­ρι­κή βάση στην πόλη Μορόν, 40 χιλιό­με­τρα δυτι­κά του Μπου­έ­νος Άιρες.

Η ιδέα «γεν­νή­θη­κε» από την ιστο­ρία του Ουρου­γουα­νού δημο­σιο­γρά­φου Βίκτορ Ούγκο Μορά­λες, μετά το δεύ­τε­ρο γκολ του Μαρα­ντό­να ενα­ντί­ον της Αγγλί­ας (2–1) στα προη­μι­τε­λι­κά του Μου­ντιάλ του 1986 στο Μεξι­κό, όπου η Αργε­ντι­νή κέρ­δι­σε το Παγκό­σμιο Κύπελλο.

«Από ποιον πλα­νή­τη είσαι;», ανα­φώ­νη­σε ο δημο­σιο­γρά­φος στο μικρό­φω­νο του ραδιο­φώ­νου του, στο στά­διο «Azteca», όταν ο πρώ­ην αρχη­γός της «Albiceleste» ‑που πέθα­νε από καρ­διο­πνευ­μο­νι­κή προ­σβο­λή το 2020‑, ντρί­μπλα­ρε τη μισή ομά­δα της Αγγλί­ας πριν σκο­ρά­ρει, σημειώ­νο­ντας «το γκολ του αιώ­να», όπως έχει ονομαστεί.

Η περι­γρα­φή του Βίκτορ Ούγκο Μορά­λες στο δεύ­τε­ρο γκολ του Μαρα­ντό­να κόντρα στην Αγγλία:

«Ο Μαρα­ντό­να με την μπά­λα τώρα. Τον κλεί­νουν δύο. Ο Μαρα­ντό­να κυλά­ει το πόδι πάνω από την μπά­λα και ξεφεύ­γει από τα δεξιά, αυτή η ιδιο­φυ­ΐα του παγκο­σμί­ου ποδο­σφαί­ρου. Περ­νά­ει και από τρί­τον, κοι­τά­ζει για τον Μπου­ρου­τσά­γα. Πάντα ο Μαρα­ντό­να! Ιδιο­φυ­ΐα! Ιδιο­φυ­ΐα! Ιδιο­φυ­ΐα! Ακό­μη συνε­χί­ζει … Τα-τα-τα-τα-τα… Γκο­ο­ο­ολ! Συγ­γνώ­μη, θέλω να κλά­ψω. Θεέ μου. Ζήτω το ποδό­σφαι­ρο. Τι γκολ; Ντιε­γκο­ο­ο­ολ! Μαρα­ντό­να. Είναι για να κλαις, συγ­χω­ρέ­στε με. Μία αξιο­μνη­μό­νευ­τη κούρ­σα του Μαρα­ντό­να. Το καλύ­τε­ρο σόλο γκολ όλων των επο­χών. Κοσμι­κέ χαρ­τα­ε­τέ, από ποιον πλα­νή­τη μας ήρθες και αφή­νεις πίσω τόσους πολ­λούς Άγγλους παί­κτες πίσω και κάνεις τη χώρα μία γρο­θιά για να φωνά­ζει ‘Αργε­ντι­νή’. Αργε­ντι­νή 2 Αγγλία 0. Ντιέ­γκο, Ντιέ­γκο, Ντιέ­γκο Αρμά­ντο Μαρα­ντό­να. Ευχα­ρι­στώ Θεέ μου. Για το ποδό­σφαι­ρο, για τον Μαρα­ντό­να, γι’ αυτά τα δάκρυα και για το σκορ. Αργε­ντι­νή 2 Αγγλία 0».

Τα βίντεο και οι ήχοι των φιλά­θλων θα συμπιε­στούν σε έναν σκλη­ρό δίσκο ο οποί­ος θα στα­λεί σε τρο­χιά σε έναν δορυ­φό­ρο, μαζί με ένα ζευ­γά­ρι από τα ποδο­σφαι­ρι­κά παπού­τσια του Μαραντόνα.
Η συλ­λο­γή των μηνυ­μά­των θα διαρ­κέ­σει αρκε­τούς μήνες.

Η ημε­ρο­μη­νία και η τοπο­θε­σία της εκτό­ξευ­σης του δορυ­φό­ρου δεν έχουν ακό­μη καθοριστεί.

Για αυτό το έργο θα συγκε­ντρω­θούν μηνύ­μα­τα από όλο τον κόσμο, όπως δήλω­σε ο Μαξι­μι­λιά­νο Φερ­νά­ντο Γκά­γιο, ένας από τους δημιουρ­γούς του έργου «Cosmic kite».

Υπάρ­χει ήδη ένα αερο­πλά­νο, με εικό­νες και ανα­μνη­στι­κά του Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να, και το οποίο θα προ­σγειω­θεί στο Κατάρ κατά τη διάρ­κεια του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου του 2022.

Ο Μαξι­μι­λιά­νο Φερ­νά­ντο Γκά­γιο o είναι επί­σης υπεύ­θυ­νος για το έργο Tango D10S, το επί­ση­μο όνο­μα του εκθε­σια­κού αερο­σκά­φους που παρου­σιά­στη­κε στις 26 Μαΐ­ου στην πίστα της πόλης Μορόν.

Πηγή: ΑΠΕ / Α. Βαζογιάννης

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο