Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκληρό lockdown στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας

Πρό­σθε­τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα ισχύ­ουν από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και την Δευ­τέ­ρα 18 Ιανουα­ρί­ου 6 το πρωί στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα της Βοιω­τί­ας με βάση τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να που έχουν προκύψει.

Συγκε­κρι­μέ­να, μετά από έκτα­κτη σύσκε­ψη στο κέντρο επι­χει­ρή­σε­ων της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να που έχουν προ­κύ­ψει στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Βοιω­τί­ας της Περι­φέ­ρειας Στε­ρε­άς Ελλά­δας, με εντο­λή του υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκου Χαρ­δα­λιά, έχο­ντας υπό­ψη τα ευρή­μα­τα, την ηλι­κια­κή δια­στρω­μά­τω­ση των κατοί­κων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βοιω­τί­ας, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των μαζι­κών τεστ και των δεδο­μέ­νων της ιχνη­λά­τη­σης και τη ραγδαία αύξη­ση στους επι­δη­μιο­λο­γι­κούς δεί­κτες των τελευ­ταί­ων επτά ημε­ρών και με από­φα­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Βασί­λειου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, για επι­τα­κτι­κούς λόγους αντι­με­τώ­πι­σης σοβα­ρού κιν­δύ­νου δημό­σιας υγεί­ας και ειδι­κό­τε­ρα για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς των επι­πτώ­σε­ων της νόσου COVID-19, λαμ­βά­νο­νται τα κάτω­θι περιο­ρι­στι­κά μέτρα:

– Απα­γό­ρευ­ση μετα­κί­νη­σης εκτός των ορί­ων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βοιω­τί­ας, εξαι­ρου­μέ­νης της μετα­κί­νη­σης για λόγους υγείας.

– Από τις 18:00 έως τις 05:00 απα­γό­ρευ­ση οποιασ­δή­πο­τε μετα­κί­νη­σης πολι­τών εντός της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βοιω­τί­ας, εξαι­ρου­μέ­νων των εργα­ζο­μέ­νων και οι οποί­οι θα μπο­ρούν μόνο να μετα­κι­νού­νται από την οικία τους προς την εργα­σία τους και αντι­στρό­φως με απο­κλει­στι­κή άδεια του εργο­δό­τη τους.

– Ανα­στο­λή πραγ­μα­το­ποί­η­σης θρη­σκευ­τι­κών τελετών.

– Ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας κατα­στη­μά­των (λια­νε­μπο­ρί­ου κ.λπ.).

Επί­σης προβλέπεται:

– H λήψη μέρι­μνας από την Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας για την τρο­φο­δο­σία και την παρο­χή ειδών πρώ­της ανά­γκης (τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα κ.α.) των κατοί­κων και για την κάθε είδους συν­δρο­μή σε περι­πτώ­σεις κατοί­κων χρο­νί­ως πασχό­ντων και αναξιοπαθούντων.

– H λήψη μέρι­μνας της Περι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στε­ρε­άς Ελλά­δας για συν­δρο­μή σε προ­σω­πι­κό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

– H επι­τή­ρη­ση και ανά­λη­ψη κάθε ανα­γκαί­ας ενέρ­γειας από τη Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Στε­ρε­άς Ελλά­δας για την τήρη­ση του κατ’ οίκον και γεω­γρα­φι­κού περιο­ρι­σμού των κατοί­κων της ως άνω Περι­φε­ρεια­κής Ενότητας .

– H παρα­πο­μπή της αξιο­λό­γη­σης της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βοιω­τί­ας στην Εθνι­κή Επι­τρο­πή Προ­στα­σί­ας της Δημό­σιας Υγεί­ας και η εξέ­τα­ση των σχε­τι­κών δει­κτών στην τακτι­κή συνε­δρί­α­ση της την Παρα­σκευή 15/11.

Τέλος, τα παρα­πά­νω περιο­ρι­στι­κά μέτρα ισχύ­ουν από την Τρί­τη 12/01/2021 και ώρα 06:00 μέχρι την Δευ­τέ­ρα 18/01/2021 και ώρα 06:00.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο