Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Σκοιλ_Ελικικου και ο εμπαιγμός της «τηλε-κατάρτισης» των επιστημόνων

Σάλος έχει ξεσπά­σει από τα διά­φο­ρα «προ­γράμ­μα­τα κατάρ­τι­σης» επι­στη­μό­νων με τα οποία η κυβέρ­νη­ση όχι μόνο εξαί­ρε­σε τους χτυ­πη­μέ­νους από την ανα­στο­λή δρα­στη­ριο­τή­των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους επι­στή­μο­νες (δικη­γό­ρους, μηχα­νι­κούς κλπ) από το έκτα­κτο βοή­θη­μα των 800 ευρώ, αλλά ταυ­τό­χρο­να έκα­νε ένα «δωρά­κι» πάνω από 85 εκατ. ευρώ στους ομί­λους των ιδιω­τι­κών ΚΕΚ — κολε­γί­ων και έδω­σε ταυ­τό­χρο­να τη δυνα­τό­τη­τα σε εργο­δό­τες να πιέ­ζουν εργα­ζό­με­νους με «μπλο­κά­κι» να δου­λεύ­ουν χωρίς μισθό, αφού θα «πλη­ρώ­νο­νται» με voucher.

Το φως της δημο­σιό­τη­τας έχουν δει διά­φο­ρα «μαρ­γα­ρι­τά­ρια» από την τηλε-κατάρ­τι­ση που προ­σφέ­ρουν κάποια από αυτα το ΚΕΚ που, στο βαθ­μό που είναι αλη­θι­νά, δεν προ­κα­λούν μόνο το γέλιο, αλλά απο­δει­κνύ­ουν τον τερά­στιο κυβερ­νη­τι­κό εμπαιγ­μό των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επιστημόνων.

Σύμ­φω­να με την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση με τίτλο «Πρό­σκλη­ση εκδή­λω­σης ενδια­φέ­ρο­ντος του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας για τη συμ­με­το­χή στη δρά­ση: “Ειδι­κό πρό­γραμ­μα τηλε­κα­τάρ­τι­σης με πιστο­ποί­η­ση για επι­στή­μο­νες πλητ­τό­με­νους από τον Covid-19 που εντάσ­σο­νται στους 6 βασι­κούς επι­στη­μο­νι­κούς κλά­δους της χώρας βάσει ΚΑΔ ορι­ζό­με­νων από το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών” Αριθ. πρωτ.: 286/02–04-2020», ο συνο­λι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος ανέρ­χε­ται στο ποσό των 192.965.940 ευρώ και οι δικαιού­χοι επι­στή­μο­νες, ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες στους 180.342.

Δηλα­δή το κόστος ανά «ωφε­λού­με­νο» είναι 1.070 ευρώ. Αν αφαι­ρε­θούν τα 600 ευρώ που θα εισπρά­ξει ο «ωφε­λού­με­νος» τα υπό­λοι­πα 470 ευρώ πάνε στους μεσά­ζο­ντες, ΚΕΚ και κολέ­για που θα εμπλα­κούν στο πρό­γραμ­μα. Συνο­λι­κά το κέρ­δος αυτών μόνο από αυτό το πρό­γραμ­μα θα φτά­σει στα 84.760.740 ευρώ!

tilekatartisi2

Για «τυχόν αστοχίες» κάνει λόγο η κυβέρνηση

Σε απά­ντη­σή του το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, που επι­λε­κτι­κά απευ­θύ­νει στον αρχη­γό του ΣΥΡΙΖΑ ο οποί­ος έκα­νε σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση στο δια­δί­κτυο, σε ότι αφο­ρά την ουσία ανα­φέ­ρει ότι «τα προ­γράμ­μα­τα τηλε­κα­τάρ­τι­σης, μέσω επι­τα­γών κατάρ­τι­σης (voucher), έχουν θεσμο­θε­τη­θεί από το 2011 και χρη­σι­μο­ποιού­νται έκτο­τε ως η δια­φα­νέ­στε­ρη μέθο­δος, καθώς η επι­λο­γή του παρό­χου κατάρ­τι­σης γίνε­ται από τον ίδιο τον καταρ­τι­ζό­με­νο, επι­τρέ­πο­ντας στους ωφε­λού­με­νους εργα­ζό­με­νους ή ανέρ­γους να επι­λέ­ξουν εκεί­νοι το αντί­στοι­χο πρό­γραμ­μα» και ότι «σε κάθε περί­πτω­ση, τυχόν αστο­χί­ες, ιδί­ως ανα­φο­ρι­κά με μη επαρ­κή ΚΕΚ, θα αξιο­λο­γη­θούν και θα διορ­θω­θούν άμε­σα». Προ­σθέ­τει επί­σης ότι «τα προ­γράμ­μα­τα κατάρ­τι­σης των επι­στη­μό­νων και ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών υλο­ποιού­νται με αξιο­ποί­η­ση πόρων του ΕΣΠΑ».

tilekatarisi

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο