Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκοπευτήριο Καισαριανής: οι τελευταίες πινελιές για να υποδεχτεί τους χιλιάδες επισκέπτες που θα τιμήσουν με την παρουσία τους τα 80 χρόνια από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του ’44, αλλά και τα 50 χρόνια του Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή” 🎥 Φωτο

Ατέ­χνως 12.30μμ
Ο ιστο­ρι­κός χώρος του Σκο­πευ­τη­ρί­ου Και­σα­ρια­νής “στο­λί­στη­κε” για να υπο­δε­χτεί τους χιλιά­δες επι­σκέ­πτες που θα τιμή­σουν με την παρου­σία τους τα 80 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών την Πρω­το­μα­γιά του ’44, αλλά και τα 50 χρό­νια του Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή».

Νωρί­τε­ρα έγι­νε μεγά­λη εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης στο χώρο των εκτε­λέ­σε­ων: Στην ομι­λία του, ο Ηλ. Στα­μέ­λος ανα­φέρ­θη­κε στα σύγ­χρο­να μηνύ­μα­τα της θυσί­ας των 200, που παρα­μέ­νουν επί­και­ρα για την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώματα_Ακολούθησε κατά­θε­ση στεφάνων

Η εκδή­λω­ση ξεκί­νη­σε με πορεία από το παλαιό Δημαρ­χείο προς το «Θυσια­στή­ριο της Λευ­τε­ριάς» που έφε­ρε πικέ­τες με τα ονό­μα­τα των 200 εκτε­λε­σμέ­νων. Η πορεία κατέ­λη­ξε στη θυσια­στή­ριο όπου έγι­ναν ομι­λί­ες από το παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ και τον δήμαρ­χο Και­σα­ρια­νής, Η. Στα­μέ­λο, ενώ ακο­λού­θη­σαν κατα­θέ­σεις στεφάνων.

Εκ μέρους του ΚΚΕ στε­φά­νι στον τόπο θυσί­ας των 200 κομ­μου­νι­στών κατέ­θε­σε ο Μανώ­λης Ραπα­νά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και εκ μέρους της ΚΝΕ η Κλειώ Χρι­στο­πού­λου, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της Οργά­νω­σης, εν μέσω συν­θη­μά­των για τον έναν αιώ­να αγώ­νων και θυσιών του ΚΚΕ.

Η απο­ψι­νή εκδή­λω­ση είναι ο πρώ­τος σταθ­μός του 50ού Φεστι­βάλ. Στις 8 μ.μ. θα μιλή­σει ο Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττικής.

Θα ακο­λου­θή­σει μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα του Χρή­στου Λεο­ντή με θέμα «Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρό­μος…», εμπνευ­σμέ­νο από το έργο του Γ. Ρίτσου «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», που μελο­ποί­η­σε ο ίδιος ο Χρ. Λεοντής.

🎶  Το πρόγραμμα της συναυλίας

Στο 1ο μέρος της συναυ­λί­ας θα παρου­σια­στεί η «Κατα­χνιά», το πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο έργο του Χρ. Λεο­ντή, σε στί­χους Κώστα Βίρ­βου, το οποίο έχει ως θέμα του το τρί­πτυ­χο «Κατο­χή — Αντί­στα­ση — Απελευθέρωση».

Στο 2ο μέρος της συναυ­λί­ας θα παρου­σια­στούν επι­λο­γές από αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του Χρ. Λεο­ντή από το «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», τα «Αχ Έρω­τα» και «Έρω­τας Αρχάγ­γε­λος», τις «Παρα­στά­σεις» κ.ά. που σημά­δε­ψαν την 60χρονη δια­δρο­μή του.

Την επι­μέ­λεια του αφιε­ρώ­μα­τος και τη διεύ­θυν­ση της ορχή­στρας θα έχει ο ίδιος ο Χρ. Λεο­ντής. Αφή­γη­ση στο 1ο μέρος, όπου θα παρου­σια­στεί η «Κατα­χνιά», θα κάνει ο ηθο­ποιός Χάρης Μαυ­ρου­δής. Θα τρα­γου­δή­σουν (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) οι Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Αγγε­λι­κή Του­μπα­νά­κη, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης και Ιωάν­να Φόρτη.

Πολύμορφες εκδηλώσεις

Από τις 5.30 μ.μ. θα λει­τουρ­γεί Στέ­κι Φοι­τη­τών, όπου οι επι­σκέ­πτες θα μπο­ρούν να προ­μη­θεύ­ο­νται την έκδο­ση της Φοι­τη­τι­κής Επι­τρο­πής του ΚΣ της ΚΝΕ «Τι πανε­πι­στή­μιο έχου­με ανά­γκη σήμε­ρα;» καθώς και την Από­φα­ση του ΚΣ της ΚΝΕ για τις φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια που έχει δημο­σιευ­θεί στον «Οδη­γη­τή». Το Στέ­κι θα πλαι­σιώ­νε­ται με ταμπλό για τις μεγά­λες αυτές φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και για τις επι­κεί­με­νες φοι­τη­τι­κές εκλογές.

Επί­σης, θα λει­τουρ­γεί Στέ­κι Νέων Εργα­ζο­μέ­νων, ως σημείο συνά­ντη­σης για τις αντί­στοι­χες Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ που θα ξενα­γού­νται στον χώρο.

Στον χώρο του Φεστι­βάλ θα υπάρ­χει ακό­μα έκθε­ση αφιε­ρω­μέ­νη στην Πρω­το­μα­γιά του 1944 και την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών στην Καισαριανή.

Παράλ­λη­λα, θα υπάρ­χει ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των για παι­διά όλων των ηλι­κιών. Σε αυτό περι­λαμ­βά­νο­νται ξενα­γή­σεις στο Θυσια­στή­ριο και στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης για τους φίλους του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» (στις 6 μ.μ. και στις 7 μ.μ.) και γωνιά δρα­στη­ριο­τή­των για τους 200 της Και­σα­ρια­νής. Ακό­μα θα υπάρ­χει γωνιά δρα­στη­ριο­τή­των για τα 50 χρό­νια του Φεστι­βάλ, όπου τα παι­διά θα φιλο­τε­χνούν σχέ­δια εμπνευ­σμέ­να από το λογό­τυ­πό του και την ιστο­ρία του. Για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες των παι­διών θα υπάρ­χουν καλ­λι­τε­χνι­κά εργα­στή­ρια και αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, παι­χνί­δια με φυσι­κά υλι­κά, κατα­σκευ­ές με χρώ­μα­τα και πηλό, δια­δρα­στι­κό σόου με σαπου­νό­φου­σκες, καθώς και aerial yoga.

Μετά από δύο μέρες η ΚΝΕ θα επα­νέλ­θει στον ιστο­ρι­κό χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου, όπου το ΚΣ της Οργά­νω­σης, παρα­μο­νή της Πρω­το­μα­γιάς, στις 30 Απρί­λη, θα προ­βά­λει την ται­νία «Το τελευ­ταίο σημεί­ω­μα», επι­διώ­κο­ντας απέ­να­ντι στον κόσμο του κυνι­σμού, της βαρ­βα­ρό­τη­τας, της σήψης και της κτη­νω­δί­ας, να προ­βά­λει τον κόσμο της αλλη­λεγ­γύ­ης, του ήθους, της εντι­μό­τη­τας, της αξιο­πρέ­πειας και της βαθιάς ανθρω­πιάς που ορθώ­νει στα μάτια των θεα­τών η ται­νία του Παντε­λή Βούλγαρη.

Στην εκδή­λω­ση — προ­βο­λή της ται­νί­ας 🎥  θα παρευ­ρε­θούν και θα χαι­ρε­τί­σουν ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης και η Ιωάν­να Καρυστιάνη.

Ώρα προ­σέ­λευ­σης: 20.00

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο