Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Μια μεγάλη αντιπολεμική γιορτή το Φεστιβάλ του Κόκκινου Αερόστατου

Εκα­το­ντά­δες παι­διά γέμι­σαν από νωρίς το χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου Και­σα­ρια­νής, όπου πραγ­μα­το­ποιεί­ται το μεγά­λο Αντι­πο­λε­μι­κό Παι­δι­κό Φεστι­βάλ του Κόκ­κι­νου Αερόστατου.

Ένα τερά­στιο κόκ­κι­νο αερό­στα­το δεσπό­ζει στο χώρο και οι μικροί φίλοι φωτο­γρα­φί­ζο­νται δίπλα στο «σήμα» του αγα­πη­μέ­νου τους περιο­δι­κού. Το πρό­γραμ­μα άνοι­ξε με ζού­μπα, όπου οι μικροί μας φίλοι χόρε­ψαν όλοι μαζί «people have the power», στέλ­νο­ντας το παντού το μήνυ­μα ότι «εμείς έχου­με τη δύναμη».

Στη συνέ­χεια ξεκί­νη­σε η παρέ­λα­ση με ξυλο­πό­δα­ρους και ζογκλέρ, που κατέ­λη­ξε στο χώρο τον κρου­στών, για να ακου­στούν δυνα­τά «οι καμπά­νες που στα­μά­τη­σαν τον πόλε­μο» από μεγά­λες ομά­δες παι­διών που τυμπά­νι­ζαν στους ρυθ­μούς της Ειρήνης.

Την παρά­στα­ση έκλε­ψε το φαντα­σμα­γο­ρι­κό bubble show, ενώ ο καλός δρά­κος στο επι­δα­πέ­διο παι­χνί­δι «Ο χαρ­το­γρά­φος» έκο­ψε τα σύνο­ρα που χωρί­ζουν τους λαούς.

Στην «αλυ­σί­δα της ειρή­νης» οι μικροί μας φίλοι μετα­φέ­ραν το μήνυ­μα της ειρή­νης μέσα από πολ­λά εμπό­δια και παι­χνί­δια και ολί­γον… μπουγέλο.

Στους ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νους χώρους για τα παι­διά προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας από νωρίς ξεκί­νη­σαν οι «κατα­σκευ­ές» από τις μπέ­μπες και τους μπέ­μπη­δες στο σκάμ­μα άμμου, στον πηλό και δίπλα, όπου όλοι μαζί φτιά­χνουν τη ζωγρα­φιά της Ειρή­νης και εξα­σκού­νται στη «μαγει­ρι­κή» μαγει­ρεύ­ο­ντας την νόστι­μη «σού­πα της ειρή­νης» και την πικρό­ξι­νη «σού­πα του πολέμου».


Μόλις τελεί­ω­σε το τρε­λό πάρ­τυ με το dj Rico και ξεκι­νά η μεγά­λη συναυ­λία με τους Αλέ­ξαν­δρο Δάι­κο, Αλέ­ξαν­δρο Κτι­στά­κη, Ράνια Μπα­λή, Μιρέ­λα Πάχου και Θανά­ση Χου­λια­ρά σε ενορ­χή­στρω­ση Γιώρ­γου Θεο­φά­νους  και Χρι­στό­φο­ρου Φλυτζάνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο