Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκοταδιστική εγκύκλιος της Εκκλησίας

Η σκο­τα­δι­στι­κή εγκύ­κλιος «Περί της προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής και απο­φυ­γής των αμβλώ­σε­ων» δια­βά­στη­κε χθες στις εκκλη­σί­ες, μετά από από­φα­ση της Διαρ­κούς Ιεράς Συνό­δου της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος. Σε αυτή σημειώ­νε­ται ανά­με­σα σε άλλα ότι η Εκκλη­σία «δεν μπο­ρεί να θεω­ρή­σει την επι­λο­γή της άμβλω­σης απλώς και μονο­με­ρώς σαν ένα νομι­κό ζήτη­μα ή από­λυ­το ανθρώ­πι­νο δικαί­ω­μα της κυο­φο­ρού­σας ή κεκτη­μέ­νο της σύγ­χρο­νης κοι­νω­νί­ας» και ζητά­ει από τις γυναί­κες «να προ­στα­τεύ­σουν με κάθε τρό­πο τον θησαυ­ρό της ζωής που κρα­τούν στα σπλάγ­χνα τους και, παρά τις συχνά αντί­ξο­ες συν­θή­κες ή την πιε­στι­κή γνώ­μη των άλλων, να δεχθούν με εμπι­στο­σύ­νη και πίστη το δώρο του Θεού».

Ακό­μα πιο ακραί­ες θέσεις, ότι «δεν βιά­ζε­ται και δεν μένει έγκυος η γυναί­κα που δεν θέλει», δια­τύ­πω­σε σε ΜΜΕ την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ο μητρο­πο­λί­της Δωδώ­νης Χρυ­σό­στο­μος, προ­κα­λώ­ντας εύλο­γα έντο­νες αντιδράσεις.

Η συγκε­κρι­μέ­νη στο­χευ­μέ­νη επί­θε­ση στο δικαί­ω­μα των γυναι­κών να προ­στα­τεύ­ο­νται από μια ανε­πι­θύ­μη­τη εγκυ­μο­σύ­νη ή βια­σμό έρχε­ται σε μια περί­ο­δο που το δικαί­ω­μα στην άμβλω­ση βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της δημό­σιας συζή­τη­σης, μετά και την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου των ΗΠΑ, η οποία ανα­τρέ­πει τη συνταγ­μα­τι­κή από­φα­ση «Roe v. Wade», που κατο­χύ­ρω­νε το δικαί­ω­μα στην άμβλω­ση σε εθνι­κό ομο­σπον­δια­κό επί­πε­δο. Αντί­στοι­χα αντι­δρα­στι­κές από­ψεις δια­τυ­πώ­νο­νται στην Ιτα­λία και σε άλλες χώρες.

Αυτές οι σκο­τα­δι­στι­κές, οπι­σθο­δρο­μι­κές φωνές και από­ψεις σε βάρος του αδια­πραγ­μά­τευ­του δικαιώ­μα­τος των γυναι­κών στην άμβλω­ση ανα­πτύσ­σο­νται στο έδα­φος της αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­σης της εκμε­ταλ­λευ­τι­κής κοι­νω­νί­ας, στην οποία τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζό­με­νων γυναι­κών στην ανα­πα­ρα­γω­γι­κή υγεία θυσιά­ζο­νται για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο