Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκοτεινό, γκανγκστερικό Ιταλικό σινεμά ρεαλισμού στο Ertflix _φωτο+Video

Ένα έργο με πολ­λα­πλά μηνύ­μα­τα και ξεχω­ρι­στή κινη­μα­το­γρά­φη­ση, που κάποιοι μπο­ρεί να βρουν βαρε­τό το ρεα­λι­σμό της ανα­πα­ρά­στα­σης της ζωής στην Καλα­βρία με την μονό­το­νη αγριά­δα του τοπίου

Το Anime nere (Σκο­τει­νές Ψυχές) μια από τις πιο ιδιαί­τε­ρες ιτα­λι­κές ταινίες_ σκο­τει­νή γκαν­γκ­στε­ρι­κή ιστο­ρία, χωρίς μπαμ ‑μπουμ και κατα­διώ­ξεις με αυτο­κί­νη­τα: αρκεί να σαι λίγο φαν του σινε­μά που πάει πέρα από την επι­φά­νεια.  Εξάλ­λου  απο­τε­λούν εγγύ­η­ση οι 23 βρα­βεύ­σεις της (ται­νί­ας, σκη­νο­θε­σί­ας, σενά­ριου εννιά βρα­βεία στα Ντο­να­τέ­λο +τέσ­σε­ρις δια­κρί­σεις στο Φεστι­βάλ Βενε­τί­ας κλπ) +18 υποψηφιότητες

Οι “Σκο­τει­νές Ψυχές” _αν είστε βια­στι­κοί είναι δια­θέ­σι­μες στο Ertflix ΕΔΩ


Η υπό­θε­ση πάει πολύ πέρα από τη σύνο­ψη που μας δίνει το Ertflix: Ο νεα­ρός Λέο χτυ­πά με την καρα­μπί­να του την τζα­μα­ρία ενός μπαρ, ξυπνώ­ντας έτσι μια παλιά βεντέ­τα σε ένα χωριό της Καλα­βρί­ας. Το αίμα του ατί­θα­σου νεα­ρού βρά­ζει: Περι­φρο­νεί τις αγρο­τι­κές εργα­σί­ες που κάνει ο πατέ­ρας του κι έχει ως πρό­τυ­πο τους θεί­ους που έχουν χτί­σει το χρυ­σό βασί­λειο της ανο­μί­ας τους στο Μιλά­νο. Το ταξί­δι του στην ιτα­λι­κή μεγα­λού­πο­λη τον βάζει στα κόλ­πα της οικο­γε­νεια­κής «επι­χεί­ρη­σης». Μόνον που η απο­στο­λή ενός πολύ­τι­μου φορ­τιού στον τόπο κατα­γω­γής τους εξε­λίσ­σε­ται σε θρυαλ­λί­δα αιμα­τη­ρών εξελίξεων.

Σκοτεινές Ψυχές

Μετα­φο­ρά του ομό­τι­τλου μυθι­στο­ρή­μα­τος του Gioacchino Criaco (σενά­ριο +Francesco Munzi +Maurizio Braucci) Τζιο­α­κί­νο Κριά­κο από τον Francesco Munzi, ο οποίος­ τρυ­πώ­νει στα άδυ­τα της πανί­σχυ­ρης μαφιό­ζι­κης οργά­νω­σης ‘ndrangheta (Ντρα­γκέ­τα _λέγεται επί­σης picciotteria) για να παρα­δώ­σει μια σύγ­χρο­νη τρα­γω­δία υψη­λής κινη­μα­το­γρα­φι­κής ακρίβειας.

σσ. Η ‘ndrangheta είναι μια ακό­μη ιτα­λι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση με χροιά μαφί­ας που προ­έρ­χε­ται από την Καλα­βρία, η μόνη μαφία που υπάρ­χει και στις πέντε ηπεί­ρους του κόσμου και, σύμ­φω­να με έρευ­να του Demoskopika το 2013, έχει παγκό­σμιο τζί­ρο 73 δις$. Στην Καλα­βρία υπάρ­χουν 166 συμ­μο­ρί­ες με του­λά­χι­στον 4.000 θυγα­τρι­κές, ενώ σύμ­φω­να με άλλες εκτι­μή­σεις, δρα­στη­ριο­ποιεί­ται σε 30–40 χώρες με 400 συμ­μο­ρί­ες και 60.000 θυγα­τρι­κές. Ανα­πτύ­χθη­κε από εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην επαρ­χία του Ρέτζιο Καλά­μπρια, όπου έχει ισχυ­ρές ρίζες, αν και η δύνα­μη της μαφί­ας κυριαρ­χεί επί­σης στις επαρ­χί­ες Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia και Cosenza. Η κύρια δρα­στη­ριό­τη­τά του είναι η εμπο­ρία ναρ­κω­τι­κών, ακο­λου­θού­με­νη από τη συμ­με­το­χή σε προ­μή­θειες, την προ­ε­τοι­μα­σία εκλο­γι­κών ψήφων, τον εκβια­σμό, την τοκο­γλυ­φία, τη δια­κί­νη­ση όπλων, τα τυχε­ρά παι­χνί­δια και τη διά­θε­ση τοξι­κών και ραδιε­νερ­γών αποβλήτων.

Η πρώ­τη σεκάνς απο­κα­λύ­πτει ένα ντιλ ανά­με­σα σε Ιτα­λούς μαφιό­ζους κι έναν μεγα­λέ­μπο­ρο ναρ­κω­τι­κών. Ισορ­ρο­πί­ες του τρό­μου πάνω στην από­λυ­τη χλι­δή ενός πολυ­τε­λούς σκά­φους, με φόντο μια μεγα­λού­πο­λη που ζει και ανα­πνέ­ει στη σκιά της μοντέρ­νας οικο­νο­μί­ας αλλά και παρα­οι­κο­νο­μί­ας. Η συνέ­χεια δίνε­ται στο μικρό χωριό των μαφιό­ζων, όπου ο πιτσι­ρι­κάς Λέο χτυ­πά με την καρα­μπί­να του την τζα­μα­ρία ενός ντό­πιου μπαρ, ξυπνώ­ντας έτσι μια παλιά βεντέ­τα _όπως ήδη ανα­φέρ­θη­κε. Το αίμα του ατί­θα­σου νεα­ρού βρά­ζει: περι­φρο­νεί τις αγρο­τι­κές εργα­σί­ες που κάνει ο πατέ­ρας του κι έχει ως πρό­τυ­πο τους θεί­ους που έχουν χτί­σει το χρυ­σό βασί­λειο της ανο­μί­ας τους στο Μιλά­νο Το ταξί­δι του στην ιτα­λι­κή μεγα­λού­πο­λη τον βάζει στα κόλ­πα της οικο­γε­νεια­κής «επι­χεί­ρη­σης». Μόνο που η απο­στο­λή ενός πολύ­τι­μου φορ­τί­ου στον τόπο κατα­γω­γής τους εξε­λίσ­σε­ται σε θρυαλ­λί­δα αιμα­τη­ρών εξε­λί­ξε­ων, σε μια υψη­λής κινη­μα­το­γρα­φι­κής ακρί­βειας μετα­φο­ρά του μυθι­στο­ρή­μα­τος του Κριάκο.

Και αυτό διό­τι ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της στή­νει το πολυ­ε­πί­πε­δο δρά­μα του με όρους μοντέρ­νας τρα­γω­δί­ας και αμο­ρα­λι­στι­κού γου­έ­στερν. Όπως το Gomorra -Γόμορ­ρα του Ματέο Γκα­ρό­νε, απαρ­νεί­ται από την αρχή το φολ­κλόρ που ακο­λου­θεί εδώ και δεκα­ε­τί­ες το είδος κι εστιά­ζει στην οικο­νο­μι­κή αλλά και την πολι­τι­σμι­κή διά­στα­ση του φαι­νο­μέ­νου (η μαφία ως ταυ­τό­τη­τα). Οι δύο όψεις τις Ιτα­λί­ας, αυτή του ανα­πτυγ­μέ­νου Μιλά­νου κι εκεί­νη της φτω­χής επαρ­χια­κής Καλα­βρί­ας –άψο­γα φωτο­γρα­φη­μέ­νες και οι δύο από τον Σέρ­βο Βλά­νταν Ράντο­βιτς–, απο­τυ­πώ­νουν μια χώρα που ακρο­βα­τεί ανά­με­σα στο παρελ­θόν και το παρόν της. Τα τρία αδέρ­φια πρω­τα­γω­νι­στές, γιοι ενός βοσκού που έπε­σε θύμα μιας βεντέ­τας, παρου­σιά­ζο­νται σαν σκλά­βοι της παρά­δο­σης, ο καθέ­νας με το δικό του τρό­πο. Η μαφία βρί­σκε­ται στο DNA της οικο­γέ­νειας, της ντό­πιας κοι­νό­τη­τας και της κρα­τι­κής εξου­σί­ας, καθο­ρί­ζο­ντας τη μοί­ρα των ηρώων.

Είναι η αόρα­τη δύνα­μη που κινεί τα νήμα­τα, μολύ­νει προ­σω­πι­κές σχέ­σεις, δια­λύ­ει τον κοι­νω­νι­κό ιστό κι επι­βάλ­λει το νόμο της ζού­γκλας, όπου επι­κρα­τεί ο (εγκλη­μα­τι­κά) ισχυ­ρό­τε­ρος. Η αστυνομία­ επι­λέ­γει το ρόλο του απλού θεα­τή, ενώ τα κλει­στά παν­τζού­ρια και τα κλει­στά στό­μα­τα συν­θέ­τουν μια τρο­μα­κτι­κή σιω­πή ευρεί­ας συνε­νο­χής. Την ίδια στιγ­μή νέοι άνθρω­ποι στρι­μώ­χνο­νται για να ανε­βούν στη μαφιό­ζικη πυρα­μί­δα εξου­σί­ας, όπου μια λαν­θα­σμέ­νη κίνη­ση φτά­νει για να βρε­θείς στον πάτο ή μάλ­λον θαμ­μέ­νος μερι­κά μέτρα κάτω από αυτόν… Ένας ατέρ­μο­νος κύκλος βίας που μοιά­ζει αδύ­να­το να σταματήσει.

Τα ερει­πω­μέ­να χωριά και το φυσικό­ τοπίο της Καλα­βρί­ας απο­δει­κνύ­ο­νται το ιδα­νι­κό ημι-σελη­νια­κό σκη­νι­κό στο οποίο ξετυ­λί­γε­ται το χρο­νι­κό μιας προ­α­ναγ­γελ­θεί­σας τραγωδίας­, με τον Φραν­τσέ­σκο Μούν­τσι να χτί­ζει με αμε­σό­τη­τα, δωρι­κό­τη­τα και εικα­στι­κή αρτιό­τη­τα τη σκο­τει­νή γκανγκ­στερική ιστο­ρία του. Μία από τις κορυ­φαί­ες ιτα­λι­κές ται­νί­ες της δεκαετίας.

Η γνώ­μη των κριτικών

  • Αντί­ο­χος / Αθη­νό­ρα­μα 🔹 3,5
  • Γαλα­νού / Flix.gr 🔹 3
  • Δανί­κας / Πρώ­το Θέμα 🔹 2,5
  • Ζου­μπου­λά­κης / Βήμα 🔹 3
  • Καϊ­μά­κης / Athens Voice / Documento 🔹 4
  • Καπρά­νος / Ναυ­τε­μπο­ρι­κή 🔹 3,5
  • Κου­τσο­γιαν­νό­που­λος / Mega / LIFO 🔹 3,5
  • Μικε­λί­δης / Enetpress.gr 🔹 3

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο