Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκούρα

Η συζή­τη­ση για την ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος συνε­χί­ζε­ται μπρο­στά στις νέες εκλο­γές, όπως και η ζύμω­ση για την ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16, με τον πρώ­ην πρύ­τα­νη του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της, Ι. Γρυ­σπο­λά­κη, να σημειώ­νει: «Να ανα­θε­ω­ρή­σου­με το άρθρο 16 ούτως ώστε να επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία και μη κρα­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων. Δεν λέω μη κερ­δο­σκο­πι­κών, διό­τι όλα είναι κερ­δο­σκο­πι­κά. Ακό­μη και τα δημό­σια πανε­πι­στή­μια τα σημε­ρι­νά λει­τουρ­γούν με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια προ­σπα­θώ­ντας να προ­σελ­κύ­σουν καλούς καθη­γη­τές, να προ­σελ­κύ­σουν ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, ανα­πτυ­ξια­κά προ­γράμ­μα­τα, για να μπο­ρέ­σουν να έχουν χρή­μα­τα για να ανα­πτυ­χθούν κ.λπ.». Με μια φρά­ση, ο γνω­στός υπέρ­μα­χος της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας στα πανε­πι­στή­μια έδω­σε τη «μεγά­λη εικό­να» της κατά­στα­σης στην οποία έχει φέρει σήμε­ρα και την Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση η δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ. Το «πανε­πι­στή­μιο ΑΕ», που ανα­ζη­τά­ει χρή­μα­τα από την πώλη­ση «υπη­ρε­σιών», «χτί­ζε­ται» βήμα — βήμα όλα αυτά τα χρό­νια, με την κάθε επό­με­νη κυβέρ­νη­ση να προ­σθέ­τει το «κάτι παρα­πά­νω» σ’ αυτό που άφη­σε η προη­γού­με­νη. Τώρα, η αλλα­γή στο άρθρο 16 προ­βάλ­λει ως το επό­με­νο μεγά­λο βήμα, στο οποίο πρω­τα­γω­νι­στεί η ΝΔ και στο οποίο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δηλώ­νουν πρό­θυ­μοι να συμ­με­τέ­χουν. Τα πράγ­μα­τα θα ήταν ακό­μα χει­ρό­τε­ρα, αν όλα αυτά τα χρό­νια δεν υπήρ­χε το αγω­νι­στι­κό φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, με πρω­το­πό­ρες τις δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που απέ­τρε­ψαν αντι­δρα­στι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις, καθυ­στέ­ρη­σαν μέτρα, έβα­λαν στην ατζέ­ντα των διεκ­δι­κή­σε­ων τα σύγ­χρο­να μορ­φω­τι­κά και εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα. Αυτούς θα βρουν μπρο­στά τους η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα — συναυ­τουρ­γοί στο σχε­δια­ζό­με­νο έγκλη­μα της ανα­θε­ώ­ρη­σης του άρθρου 16. Και να είναι σίγου­ροι ότι θα τα βρουν σκούρα!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο