Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκόνη και λασποβροχές αύριο

Επει­σό­διο μετα­φο­ράς σαχα­ρια­νής σκό­νης προς τη χώρα μας, το οποίο βρί­σκε­ται ήδη σε εξέ­λι­ξη σήμε­ρα, τη Δευ­τέ­ρα 22/04, ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει κορύ­φω­ση αύριο.

Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του meteo.gr/Εθνικού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, αύριο, εκτός από τις πολύ αυξη­μέ­νες συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης που θα περιο­ρί­ζουν την ορα­τό­τη­τα, ανα­μέ­νε­ται να εκδη­λω­θούν και λασπο­βρο­χές, κυρί­ως στη βόρεια και δυτι­κή χώρα. Την Τετάρ­τη η στρο­φή των ανέ­μων σε δυτι­κούς θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα τον περιο­ρι­σμό της σκό­νης στα Δωδε­κά­νη­σα και την προ­ο­δευ­τι­κή απο­μά­κρυν­σή της προς τα ανατολικά.

Προ­γνω­στι­κός χάρ­της με τη συγκέ­ντρω­ση σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα αύριο κατά τις μεση­με­ρια­νές ώρες. Με κόκ­κι­νες απο­χρώ­σεις σημειώ­νε­ται η συγκέ­ντρω­ση σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα και με κίτρι­νες απο­χρώ­σεις οι περιο­χές, όπου θα εκδη­λω­θούν λασποβροχές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο