Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκόπελος: Νεκρή 53χρονη από κεραυνό — Το σύστημα «ZEUS» του meteo κατέγραψε το φονικό κεραυνό

Σκο­τώ­θη­κε από χτύ­πη­μα κεραυ­νού μια 53χρονη γυναί­κα στην Σκό­πε­λο, κατά την διάρ­κεια καται­γί­δας, λίγο μετά το μεση­μέ­ρι και ενώ βρι­σκό­ταν σε αγρο­τι­κή περιο­χή του νησιού, πολύ κοντά στη Χώρα Σκοπέλου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η άτυ­χη γυναί­κα από το νησί των Σπο­ρά­δων, βρι­σκό­ταν στην ύπαι­θρο μαζί με τον σύζυ­γό της, στην θέση Πευ­κιά, όταν άρχι­σε να βρέ­χει και στη συνέ­χεια η κακο­και­ρία μετα­τρά­πη­κε σε καται­γί­δα με αστρα­πές και κεραυνούς.

Η γυναί­κα, βουλ­γα­ρι­κής κατα­γω­γής, ανα­γκά­σθη­κε με τον σύντρο­φό της να εγκα­τα­λεί­ψουν τις αγρο­τι­κές εργα­σί­ες και να ξεκι­νή­σουν για την Χώρα, όταν ένας κεραυ­νός την χτύ­πη­σε με απο­τέ­λε­σμα να χάσει τη ζωή της.

Την υπό­θε­ση, που έχει σοκά­ρει την κοι­νω­νία του νησιού, έχει ανα­λά­βει το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Σκο­πέ­λου, που από την πρώ­τη στιγ­μή απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας και ζήτη­σε να γίνει νεκρο­ψία και νεκρο­το­μή, για να δια­πι­στω­θούν τα ακρι­βή αίτια θανά­του της.

Το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών «ZEUS» του Εθνικού Αστεροσκοπείου-meteo κατέγραψε τον φονικό κεραυνό στη Σκόπελο

Το σύστη­μα ανί­χνευ­σης κεραυ­νών «ZEUS» του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr κατέ­γρα­ψε το κεραυ­νι­κό πλήγ­μα, το οποίο σήμε­ρα το πρωί χτύ­πη­σε μία 52χρονη γυναί­κα στον Πευ­κιά Σκο­πέ­λου, την ώρα που εκτε­λού­σε αγρο­τι­κές εργα­σί­ες και η οποία βρή­κε ακα­ριαίο θάνα­το. Περί­που 50 κεραυ­νοί είχαν ανι­χνευ­θεί στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή από το «ZEUS» μέχρι τις 11:00 το πρωί.

Με αφορ­μή το περι­στα­τι­κό αυτό, το ΕΑΑ-meteo υπεν­θυ­μί­ζει για λόγους προ­στα­σί­ας ότι:

Όλες οι καται­γί­δες συνο­δεύ­ο­νται από αστρα­πές και κεραυ­νούς και επο­μέ­νως απο­τε­λούν κίνδυνο.

Οι κεραυ­νοί μπο­ρούν να παρα­τη­ρη­θούν μέχρι και 15 χιλιό­με­τρα από­στα­ση από το σημείο της εντο­νό­τε­ρης βρο­χό­πτω­σης. Υπάρ­χει επο­μέ­νως κίν­δυ­νος κεραυ­νού ακό­μα και σε περιο­χές όπου δεν βρέ­χει ή βρέ­χει ασθενώς.

Αν ακού­τε τις βρο­ντές, σημαί­νει ότι βρί­σκε­στε σε περιο­χή που είναι αρκε­τά κοντά, ώστε να κιν­δυ­νεύ­ε­τε από κτύ­πη­μα κεραυνού.

Οι κεραυ­νοί μπο­ρεί να είναι θανα­τη­φό­ροι. Περί­που το 20% των θυμά­των κατα­λή­γουν, ενώ περί­που το 70% των επι­ζώ­ντων παρου­σιά­ζει σοβα­ρά μακρο­χρό­νια προβλήματα.

Σε οποια­δή­πο­τε περί­πτω­ση μεί­νε­τε μακριά από δένδρα.

Απο­φύ­γε­τε τους τηλε­φω­νι­κούς στύ­λους, τους πυλώ­νες ενέρ­γειας και γενι­κά οποια­δή­πο­τε μορ­φή μεταλ­λι­κού σύρ­μα­τος ή καλωδίου.

Απο­μα­κρυν­θεί­τε από περιο­χές όπως παρα­λί­ες και γενι­κό­τε­ρα νερό και ανα­ζη­τή­στε κατα­φύ­γιο σε κάποιο κοντι­νό κτίριο.

Μην χρη­σι­μο­ποιεί­τε ποδή­λα­τα ή μοτοσικλέτες.

Εάν βρί­σκε­στε σε αυτο­κί­νη­το, στα­μα­τή­στε το αυτο­κί­νη­το στην άκρη του δρό­μου, σε περιο­χή μακριά από δέντρα, και ανάψ­τε τα προει­δο­ποι­η­τι­κά φώτα στά­σης. Έχε­τε κλει­στά τα παρά­θυ­ρα και απο­φύ­γε­τε την επα­φή με τα μεταλ­λι­κά αντι­κεί­με­να του αυτο­κι­νή­του. Το αυτο­κί­νη­το σας προ­στα­τεύ­ει από τους κεραυ­νούς, αρκεί να μην ακου­μπή­σε­τε κανέ­να μεταλ­λι­κό μέρος.

Αν βρί­σκε­στε σε μεγά­λο υψό­με­τρο, κατε­βεί­τε γρή­γο­ρα σε χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο και ανα­ζη­τή­στε καταφύγιο.

Αν βρί­σκε­στε σε εσω­τε­ρι­κό χώρο, απο­μα­κρυν­θεί­τε από τα παρά­θυ­ρα, τις πόρ­τες, από σώμα­τα καλο­ρι­φέρ και κάθε είδους σωλη­νώ­σεις. Ακό­μη, μην ακου­μπά­τε μικρές ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές (π.χ. ραδιό­φω­νο, στε­γνω­τή­ρας μαλ­λιών κ.λπ.) και μεί­νε­τε μακριά από τηλε­ο­ρά­σεις, μπα­νιέ­ρες και νιπτήρες.

Αν κάποιος κοντά σας κτυ­πη­θεί από κεραυ­νό, ειδο­ποι­ή­στε το 166 αμέ­σως, ανα­φέ­ρο­ντας ότι έχε­τε κοντά σας θύμα από πτώ­ση κεραυ­νού. Αν το θύμα δεν ανα­πνέ­ει, προ­σπα­θή­στε να του κάνε­τε τεχνι­κές ανα­πνο­ές. Αν η καρ­διά του δεν κτυ­πά­ει και έχε­τε τις κατάλ­λη­λες γνώ­σεις, επι­χει­ρή­στε καρ­διο­πνευ­μο­νι­κή ανά­νη­ψη. Οι άνθρω­ποι που έχουν κτυ­πη­θεί από κεραυ­νό, δεν φέρουν κανέ­να ηλε­κτρι­κό φορ­τίο και επο­μέ­νως μπο­ρεί­τε να τους ακου­μπή­σε­τε και να τους συν­δρά­με­τε άφοβα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο