Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σμάρω Στεφανίδου, μια από τις πιο σημαντικές καρατερίστες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου

Στις 7 Νοεμ­βρί­ου 2010, στα 97 της χρό­νια, έφυ­γε από τη ζωή, η ηθο­ποιός Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου. Μικρα­σιά­τισ­σα στην κατα­γω­γή, σπού­δα­σε στην Αθή­να, τελειώ­νο­ντας την Εμπο­ρι­κή Σχο­λή. Εμα­θε ξένες γλώσ­σες και πιά­νο, ενώ από πολύ μικρή έπαι­ζε θέα­τρο κι έκα­νε παρα­στά­σεις στα παι­διά. Οι γονείς της αντέ­δρα­σαν πολύ αρνη­τι­κά στην από­φα­σή της να γίνει ηθο­ποιός κι έτσι μυστι­κά από την οικο­γέ­νειά της, δου­λεύ­ο­ντας, χρη­μα­το­δό­τη­σε τις θεα­τρι­κές σπου­δές της στη σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου απ’ όπου αποφοίτησε.

Μετά την απο­φοί­τη­σή της, την προ­σέ­λα­βε η Μαρί­κα Κοτο­πού­λη, ανα­θέ­το­ντάς της αμέ­σως μεγά­λους ρόλους, και μάλι­στα της εμπι­στεύ­τη­κε να την αντι­κα­τα­στή­σει δύο φορές, όταν εκεί­νη είχε αρρω­στή­σει και δεν μπο­ρού­σε να παί­ξει. Με την Κοτο­πού­λη συνέ­χι­σε αρκε­τά χρό­νια, κι έπει­τα πήγε στο θία­σο του Βασί­λη Λογο­θε­τί­δη, με τον οποίο έμει­νε μέχρι το θάνα­τό του. Επαι­ξε όλη τη γκά­μα του παγκό­σμιου ρεπερ­το­ρί­ου, από ποιο­τι­κή επι­θε­ώ­ρη­ση μέχρι τρα­γω­δία. Σταθ­μός στην καριέ­ρα της ήταν η Εκά­βη στις «Τρω­ά­δες» του Ευρι­πί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Τσα­ρού­χη. Από το γάμο της με τον πρό­ω­ρα χαμέ­νο τρα­γου­δι­στή Βάσο Σεϊ­τα­νί­δη απέ­κτη­σε μια κόρη.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο, έπαι­ξε στις ται­νί­ες: Τα τέσ­σε­ρα σκα­λο­πά­τια (1951), Ο πύρ­γος των ιππο­τών (1952), Σάντα Τσι­κί­τα (1953), Δεσποι­νίς ετών 39 (1954), Ο ζηλια­ρό­γα­τος (1956), Ο γυναι­κάς (1957), Μαντα­λέ­να (1960), Αλλοί­μο­νο στους νέους (1961), Ταξί­δι, Ευτυ­χώς τρε­λά­θη­κα, Γάμος αλά Ελλη­νι­κά (1964), κ.ά.

Ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κή ήταν και η παρου­σία της στο ραδιό­φω­νο με σει­ρές, θεα­τρι­κά έργα και ανα­γνώ­σεις μυθι­στο­ρη­μά­των και αξέ­χα­στη η φωνή της στη «Βαρώ­νη Στάφ» και στο «Τρί­το Στε­φά­νι» του Κώστα Ταχτσή. Στην τηλε­ό­ρα­ση πήρε μέρος σε τέσ­σε­ρις μόνον σειρές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο