Σμάρω Στεφανίδου, μια από τις πιο σημαντικές καρατερίστες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου

Στις 7 Νοεμ­βρί­ου 2010, στα 97 της χρό­νια, έφυ­γε από τη ζωή, η ηθο­ποιός Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου. Μικρα­σιά­τισ­σα στην κατα­γω­γή, σπού­δα­σε στην Αθή­να, τελειώ­νο­ντας την Εμπο­ρι­κή Σχο­λή. Εμα­θε ξένες γλώσ­σες και πιά­νο, ενώ από πολύ μικρή έπαι­ζε θέα­τρο κι έκα­νε παρα­στά­σεις στα παι­διά. Οι γονείς της αντέ­δρα­σαν πολύ αρνη­τι­κά στην από­φα­σή της να γίνει ηθο­ποιός κι έτσι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου, μια από τις πιο σημα­ντι­κές καρα­τε­ρί­στες του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου.