Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοβαρά ερωτήματα από καταγγελία οδηγού τρόλεϊ που εμφάνισε συμπτώματα ύποπτα και για κορονοϊό

Πολύ σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα προ­κύ­πτουν από τα όσα καταγ­γέλ­λει στον «Ριζο­σπά­στη» εργα­ζό­με­νος, οδη­γός τρό­λεϊ (τα στοι­χεία του είναι στη διά­θε­ση της εφη­με­ρί­δας), για τα όσα αντι­με­τώ­πι­σε από τη στιγ­μή που εμφά­νι­σε συμ­πτώ­μα­τα ύπο­πτα και για κορονοϊό.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο εργα­ζό­με­νος καταγ­γέλ­λει τα εξής:

«Το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το είχα πόνους σε όλο το σώμα και το μεση­μέ­ρι που σχό­λα­σα δια­πί­στω­σα ότι έχω πυρε­τό 38,5. Ενη­με­ρώ­νω τον επό­πτη της υπη­ρε­σί­ας κι επι­κοι­νω­νώ με τον ΕΟΔΥ, ο οποί­ος μου απα­ντά ότι λόγω του επαγ­γέλ­μα­τός μου πρέ­πει να κάνω το τεστ σε δημό­σιο νοσο­κο­μείο ή σε ιδιω­τι­κό εργαστήριο.

Παίρ­νω το ΕΚΑΒ, το οποίο έρχε­ται τηρώ­ντας όλα τα μέτρα και με πάει στο “Σωτη­ρία” γύρω στις 5 μ.μ. Ο δια­σώ­στης του ΕΚΑΒ ενη­με­ρώ­νει τους για­τρούς και φεύ­γει. Μετά από δύο ώρες που περί­με­να με πυρε­τό σε ένα παγκά­κι, για­τρός με ενη­με­ρώ­νει ότι “δεν κάνου­με τεστ, για­τί δεν έχου­με. Πηγαί­νε­τε στο Κρα­τι­κό στη Μεσο­γεί­ων” (σ.σ. στο “Γ. Γεννηματάς”).

“Πώς θα πάω; Δεν έχω λεφτά, ούτε συνο­δό”, απαντάω.

Κατά τις 12 το βρά­δυ, κάνω τελι­κά εξε­τά­σεις αίμα­τος και ακτι­νο­γρα­φία, μου δίνουν αντι­πυ­ρε­τι­κό. Στις 2.30 π.μ. βγαί­νουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα, όπου φαί­νε­ται ότι έχω οξεία βρογ­χί­τι­δα. Στις 3 π.μ. με στέλ­νουν για να κάνω τεστ κορο­νοϊ­ού στο Κρατικό.

Πάω με τα πόδια, με πυρε­τό και πυτζά­μες. Στην πύλη εξη­γώ στο για­τρό που είχε βάρ­δια όσα έχουν προη­γη­θεί. Ενη­με­ρώ­νει τον επι­με­λη­τή για­τρό, ο οποί­ος αρνεί­ται να μπω στο Κρα­τι­κό, επι­μέ­νο­ντας να επι­στρέ­ψω στο “Σωτη­ρία” που έχει και μπο­ρεί να κάνει τεστ…

Σε εκεί­νο το σημείο πια πήρα ταξί και γύρι­σα σπί­τι. Δεν ξέρω αν έχω κορο­νο­ϊό κι αν πρέ­πει να μπω σε καρα­ντί­να από το 2,5 χρο­νών παι­δί μου και τη σύζυ­γό μου.

Ενη­μέ­ρω­σα για όσα συνέ­βη­σαν τον ΕΟΔΥ, ο οποί­ος μου απά­ντη­σε ότι ο ρόλος του είναι μόνο συμ­βου­λευ­τι­κός και να μεί­νω 14 μέρες σπί­τι. Από το ΕΚΑΒ είπαν ότι δεν μπο­ρού­σαν να κάνουν κάτι παρα­πά­νω. Από τη δου­λειά, μου είπαν να ακο­λου­θή­σω τις οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ…

Για τρί­τη μέρα έχω πυρε­τό και περι­μέ­νω οδη­γί­ες από την ΣΤΑΣΥ, αν θα με στεί­λουν για τεστ, αν και μάλ­λον θα μου πουν να το κάνω ιδιω­τι­κά και να το πλη­ρώ­σω ο ίδιος».

Τα σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν είναι κάτι παρα­πά­νω από προ­φα­νή. Με ποιες οδη­γί­ες και για­τί αντι­με­τω­πί­ζο­νται με αυτόν τον τρό­πο άνθρω­ποι άρρω­στοι, με συμ­πτώ­μα­τα τα οποία είναι ύπο­πτα και για κορο­νο­ϊό; Ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, με ποιες οδη­γί­ες και για­τί μένει για τόσες μέρες χωρίς τεστ για τον κορο­νο­ϊό ένας εργα­ζό­με­νος που έρχε­ται σε επα­φή με χιλιά­δες άλλους ανθρώ­πους καθη­με­ρι­νά, όπως ένας οδη­γός τρό­λεϊ, ένας εργα­ζό­με­νος που στο αμα­ξο­στά­σιο είναι μαζί με συνα­δέλ­φους του, που με τη σει­ρά τους έρχο­νται σε επα­φή με πολ­λές ακό­μα χιλιά­δες επι­βά­τες; Ποια είναι τελι­κά τα μέτρα ιδιαί­τε­ρα για τους εργα­ζό­με­νους «στην πρώ­τη γραμ­μή», τους οποί­ους υπο­κρι­τι­κά χει­ρο­κρο­τού­σε η κυβέρ­νη­ση το προη­γού­με­νο διάστημα;

Οι αρμό­διοι καλού­νται να δώσουν απαντήσεις.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο