Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοβαρό ατύχημα στο Ηρώδειο: Καμπανάκι κινδύνου από το Σωματείο Εργαζομένων Θεάματος — Ακροάματος (ΣΕΘΕΑ)

«Πάρ­τε τώρα μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής μας! Θα θρη­νή­σου­με νεκρούς συνά­δελ­φούς μας», τονί­ζει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Θεά­μα­τος — Ακρο­ά­μα­τος (ΣΕΘΕΑ). Όπως καταγ­γέλ­λει, «ο κατά­λο­γος δεν έχει τελειω­μό. Απο­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μα μια φορά πως από “θαύ­μα” δεν έχου­με  θρη­νή­σει θύμα!

Τελευ­ταίο περι­στα­τι­κό είναι στη χθε­σι­νή βρα­δι­νή βάρ­δια των εργα­ζο­μέ­νων  στο Ηρώ­δειο. Εργα­ζό­με­νοι πάνω στα 8 μέτρα προ­σπα­θού­σαν να αλλά­ξουν ένα ρομπο­τι­κό φως. Στην προ­σπά­θειά τους αυτή 2 σωλή­νες σπά­νε, χτυ­πά­νε έναν  συνά­δελ­φο στο πόδι και από καθα­ρή τύχη δεν πέφτει στο κενό από μεγά­λο ύψος».

Το Σωμα­τείο επι­ση­μαί­νει ότι «απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά ποιες είναι οι συν­θή­κες δου­λειάς των εργα­ζο­μέ­νων στον κλά­δο, ακό­μα και σε χώρους “βιτρί­να”. Ας ανα­λο­γι­στού­με τι μέτρα συντή­ρη­σης υπάρ­χουν σε άλλους χώρους  δου­λειάς, αν γίνο­νται αυτά στο μεγα­λύ­τε­ρο  Φεστι­βάλ της χώρας! Η εντα­τι­κο­ποί­η­ση και τα ανε­ξέ­λεγ­κτα ωρά­ρια στον κλά­δο έχουν χτυ­πή­σει κόκ­κι­νο και πως γενι­κεύ­ο­νται και σε όλους τους χώρους. Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της Διοί­κη­σης του Φεστι­βάλ Αθη­νών για τα μέτρα συντή­ρη­σης των σωλή­νων που έσπα­σαν ή για παρά­δειγ­μα πόσο βάρος αντέ­χουν οι σωλή­νες και με πόσο “φορ­τώ­νο­νται” με φώτα».

Συνε­χί­ζο­ντας σημειώ­νει ότι «αντί­στοι­χη ευθύ­νη του Φεστι­βάλ υπάρ­χει και για τα μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής των συνα­δέλ­φων, καθώς οι συνά­δελ­φοι που ήταν στα 8 μέτρα δεν είχαν καν ζώνη ασφα­λεί­ας! Απαι­τού­με τώρα την άμε­ση παρέμ­βα­ση και έλεγ­χο της Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας στο χώρο του Ηρώ­δειο, για να ζητή­σει  άμε­σα ευθύ­νες από τη διοί­κη­ση του Φεστι­βάλ Αθη­νών. Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου να γίνουν μια γρο­θιά, να διεκ­δι­κή­σουν μέσα από το Σωμα­τείο, να κάνουν υπό­θε­ση δική τους τη διεκ­δί­κη­ση των δικαιω­μά­των μας, για ασφα­λείς χώρους εργα­σί­ας, για αύξη­ση των μισθών στο ύψος των ανα­γκών μας. Διεκ­δι­κού­με Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση  Εργα­σί­ας, που έχει επε­ξερ­γα­στεί το Σωμα­τείο μας, που κατο­χυ­ρώ­νει αυξή­σεις των μισθών, κατο­χυ­ρώ­νει ωρά­ριο και μέτρα ασφα­λεί­ας και  προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ζωής  μας, με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη της εργοδοσίας».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο