Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοβαρό πρόβλημα με πάνω από 100.000 νέους εκλογείς

Σοβα­ρό πρό­βλη­μα έχει προ­κύ­ψει με τους νέους εκλο­γείς, καθώς υπάρ­χει κίν­δυ­νος να μην εντα­χθούν στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους και να μην μπο­ρούν να ψηφί­σουν στις εκλο­γές της 25ης Γενάρη.

Πρό­κει­ται για περί­που 100.000 νέους και νέες που έχουν γεν­νη­θεί το 1997 και από την 1η Γενά­ρη 2015 απο­κτούν το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν. Όμως, ο νόμος 2623/98 (ΠΔ 26/2012), προ­βλέ­πει ότι ο δήμαρ­χος κάθε πόλης συντάσ­σει αυτε­πάγ­γελ­τα, κάθε έτος, τις ονο­μα­στι­κές κατα­στά­σεις με όσους απο­κτούν το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν, αλλά θέτει ως προ­θε­σμία γι΄αυτό, το διά­στη­μα από 1η μέχρι τέλους Φλε­βά­ρη. Έτσι, επι­βάλ­λε­ται, είτε με τρο­πο­ποί­η­ση των σχε­τι­κών δια­τά­ξε­ων, είτε με τη δια­δι­κα­σία που προ­βλέ­πε­ται για τους «παρα­λει­φθέ­ντες» εκλο­γείς, να δια­σφα­λι­στεί σε κάθε περί­πτω­ση το δικαί­ω­μα ψήφου των νέων ανθρώ­πων.

Παρό­μοιο είναι και το πρό­βλη­μα που έχει δημιουρ­γη­θεί με τους ετε­ρο­δη­μό­τες καθώς οι εκλο­γι­κοί κατά­λο­γοι τους ενη­με­ρώ­νο­νται κάθε δύο μήνες. Όπως έχει γίνει γνω­στό στους υπάρ­χο­ντες εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι συνο­λι­κά 110.000 ετε­ρο­δη­μό­τες, οι οποί­οι ανα­μέ­νε­ται ότι θα κατα­νε­μη­θούν σε περί­που 500 εκλο­γι­κά τμή­μα­τα. Σημειώ­νε­ται πως από τους παρα­πά­νω, δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν έχουν όσοι είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους των ετε­ρο­δη­μο­τών, αλλά και όσοι είχαν υπο­βάλ­λει αίτη­ση εγγρα­φής τους μέχρι την 31η Οκτώ­βρη 2014. Για τους κατοί­κους του εξω­τε­ρι­κού, αλλά και όσους θα είναι εκτός χώρας την ημέ­ρα των εκλο­γών, δεν προ­βλέ­πε­ται μέχρι στιγ­μής τρό­πος άσκη­σης του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος από το σημείο που θα βρίσκονται.

Όσο για τους στρα­τιω­τι­κούς και τους εργα­ζό­με­νους στα Σώμα­τα Ασφα­λεί­ας που υπη­ρε­τούν σε τόπο δια­φο­ρε­τι­κό απ’ αυτόν στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι, ψηφί­ζουν στον τόπο όπου υπη­ρε­τούν, μετά από εγγρα­φή τους σε ειδι­κούς εκλο­γι­κούς καταλόγους.

Οι κρα­τού­με­νοι (προ­σω­ρι­νά ή εκτί­ουν ποι­νές) ψηφί­ζουν στο εκλο­γι­κό τμή­μα της φυλα­κής όπου κρα­τού­νται, με βάση τους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους που συντάσ­σο­νται, υπο­γρά­φο­νται και σφρα­γί­ζο­νται από τους διευ­θυ­ντές των κατα­στη­μά­των κράτησης.

Επει­δή τα λάθη στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους είναι συχνά, καλό είναι να παίρ­νου­με έγκαι­ρα τα μέτρα μας. Στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών υπάρ­χουν οι απα­ραί­τη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πού ψηφί­ζεις ενώ το αντί­στοι­χο τηλέ­φω­νο παρο­χής πλη­ρο­φο­ριών είναι το 213.13.61.500.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο