Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοβιετικό πόστερ του 1921 για την μουσουλμάνα γυναίκα «Τώρα είμαι και εγώ ελεύθερη»

Με την Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση γεν­νή­θη­κε μια εντε­λώς πρω­τό­γνω­ρη μορ­φή τέχνης: η επα­να­στα­τι­κή-προ­πα­γαν­δι­στι­κή αφί­σα», με στό­χο «να δια­δώ­σει τις ιδέ­ες της επα­νά­στα­σης. Ετσι το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα μπο­ρού­σε να εξη­γή­σει στο λαό τη νέα ιδε­ο­λο­γία και νέα κουλτούρα.

Ένα από τα θέμα­τα των αφι­σών ήταν η ισό­τη­τα των γυναικών.

Η πάλη για την ισό­τη­τα ξεκι­νού­σε συχνά από τις ίδιες τις γυναί­κες , μέσα στο γενι­κό­τε­ρο πλαί­σιο του αγώ­να ενά­ντια στον αναλ­φα­βη­τι­σμό και τη συμ­με­το­χή στην παραγωγή.

Η εξέ­λι­ξη της θέσης της γυναί­κας στην Κεντρι­κή Ασία προ­σφέ­ρει ένα θαυ­μά­σιο παρά­δειγ­μα για το τι πρό­σφε­ρε ο σοσιαλισμός.

FB IMG 1565424661937

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο