Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοκολάτα τέλος…!!!

Το πιο αγα­πη­μέ­νο γλύ­κι­σμα πολ­λών. κιν­δυ­νεύ­ου­με, άρα­γε, να τη στε­ρη­θού­με για πάντα; Σοκο­λά­τα τέλος…!!! στα επό­με­να 40 χρόνια.

Του­λά­χι­στον αυτό ειδι­κοί που εκτι­μούν ότι τα κακό­δε­ντρα θα δώσουν μάχη για να επι­βιώ­σουν σε θερ­μό­τε­ρα κλίματα.

Τα κακα­ό­δε­ντρα μπο­ρούν να ανα­πτυ­χθούν σε συγκε­κρι­μέ­νες τοπο­θε­σί­ες 20 μοί­ρες βόρεια και νότια του Ειρη­νι­κού. Για να ευδο­κι­μή­σουν χρειά­ζε­ται υγρα­σία και πολύ βρο­χή. Οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις αυτές δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρ­χουν τα επό­με­να 30 χρό­νια. Οι ειδι­κοί προ­βλέ­πουν άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας κατά 2,1 βαθ­μούς Κελ­σί­ου από την υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη. Σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή Εθνι­κή Διοί­κη­ση Ωκε­α­νών και Ατμό­σφαι­ρας, κάτι τέτοιο θα επη­ρε­ά­σει τα φυτά και τη βιο­μη­χα­νία σοκο­λά­τας παγκοσμίως.

Οι επι­στή­μο­νες θεω­ρούν ότι οι βρο­χο­πτώ­σεις δεν θα αυξη­θούν. Σε συν­δυα­σμό με την άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας, θα υπάρ­χει πρό­βλη­μα λόγω της έλλει­ψης υγρα­σί­ας. Οι περιο­χές που παρά­γε­ται το κακάο θα μετα­φερ­θούν προς τα ορει­νά, σε μέρη που απο­τε­λούν άγρια φύση.

Όπως ανα­φέ­ρουν ξένα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, σε χώρες όπως η Γκά­να ή η Ακτή Ελε­φα­ντο­στού που παρά­γουν περισ­σό­τε­ρο από το ήμι­συ της σοκο­λά­τας, οι κυβερ­νή­σεις θα πρέ­πει να απα­ντή­σουν στο δίλημ­μα για το εάν θα συνε­χί­ζουν να στη­ρί­ζουν την παγκό­σμια παρα­γω­γή σοκο­λά­τας ή θα σώσουν τα οικο­συ­στή­μα­τά τους.

Την ίδια ώρα, η σοκο­λά­τα απο­τε­λεί προ­ϊ­όν με ευρεία κατα­νά­λω­ση στον πλα­νή­τη. Ως εκ τού­του, απαι­τεί­ται μεγά­λη παρα­γω­γή για να αντα­πο­κρι­θεί στη ζήτηση.

Ο Τζον Μέι­σον από το Συμ­βού­λιο Ερευ­νας για την Δια­τή­ρη­ση της Φύσης που εδρεύ­ει στη Γκά­να, είχε προ­βλέ­ψει το 2010 ότι «η σοκο­λά­τα θα γίνει τόσο σπά­νια και ακρι­βή σαν το χαβιά­ρι, που ο μέσος άνθρω­πος δεν θα μπο­ρεί να την αγοράσει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο