Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοκ — Καρκινοπαθής δασκάλα πληρώνει από την τσέπη της το μισθό του αντικαταστάτη της

Η είδη­ση έρχε­ται από τις ΗΠΑ και προ­κα­λεί σοκ: Δασκά­λα σε δημο­τι­κό σχο­λείο του Σαν Φραν­σί­σκο, που ανα­γκά­ζε­ται να απου­σιά­ζει συχνά από τη δου­λειά της επει­δή πάσχει από καρ­κί­νο, πλη­ρώ­νει από την τσέ­πη της τον μισθό του αντι­κα­τα­στά­τη της! Το συγκε­κρι­μέ­νο μέτρο προ­βλέ­πε­ται από τη νομο­θε­σία και επι­βλή­θη­κε προ­φα­νώς για να μην απο­λυ­θεί. Μπρο­στά στο δίλημ­μα να αφε­θεί στο έλε­ος της αρρώ­στιας ή να χάσει τη δου­λειά της, καθώς δεν υπάρ­χει καμιά ουσια­στι­κή μέρι­μνα και στή­ρι­ξη από το κρά­τος, η δασκά­λα ανα­γκά­ζε­ται να μισθο­δο­τεί τον συνά­δελ­φό της, μέχρι να επι­στρέ­ψει. Δηλα­δή, δεν της φτά­νει το σοβα­ρό πρό­βλη­μα υγεί­ας που αντι­με­τω­πί­ζει, αλλά τιμω­ρεί­ται κι από πάνω επει­δή αρρώ­στη­σε (!). Το συγκε­κρι­μέ­νο παρά­δειγ­μα ούτε ακραίο είναι, ούτε μονα­δι­κό. Αντί­θε­τα, απο­τε­λεί καθρέ­πτη ενός σάπιου συστή­μα­τος που παρα­δί­δει μαθή­μα­τα απαν­θρω­πιάς, συν­θλί­βο­ντας τις λαϊ­κές ανά­γκες στις μυλό­πε­τρες του κέρδους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο