Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σονέτα της αγάπης – Στέλλα Πετρίδου | Νέα έκδοση

Το Σονέ­το, που μετα­φρά­ζε­ται και ως «τρα­γου­δά­κι», είναι ένα ποι­η­τι­κό είδος που απο­τε­λεί­ται από 14 στί­χους. Γι’ αυτό και συχνά απο­κα­λεί­ται και δεκα­τε­τρά­στι­χο. Γεν­νή­θη­κε και καλ­λιερ­γή­θη­κε στην Ιτα­λία τον  13ο αιώ­να μ.Χ., ενώ αργό­τε­ρα άνθι­σε και σε άλλες χώρες της Ευρώ­πης. Δια­κρί­νε­ται σε δύο βασι­κές μορ­φές σονέ­των: το ιτα­λι­κό ή αλλιώς το κλα­σι­κό σονέ­το και το αγγλικό.

Η συλ­λο­γή «Σονέ­τα της αγά­πης» περιέ­χει τριά­ντα ποι­ή­μα­τα της Στέλ­λας Πετρί­δου, που ακο­λου­θούν την ακου­στι­κή ομορ­φιά και την αρχι­τε­κτο­νι­κή δομή άλλο­τε της ιτα­λι­κής και άλλο­τε της αγγλι­κής μορ­φής του σονέ­του. Κεντρι­κός πυρή­νας αυτής η αγά­πη, το συναί­σθη­μα που γεν­νιέ­ται αυθόρ­μη­τα, ανθί­ζει και καρ­πο­φο­ρεί στην ψυχή του ανθρώ­που δια­κρι­τι­κά και που σε κάθε ευκαι­ρία του απο­δει­κνύ­ει με τον πιο γλυ­κό, τον πιο όμορ­φο και τον πιο συναρ­πα­στι­κό τρό­πο την ανυ­πο­λό­γι­στη αξία της ύπαρ­ξής του στη δική του ζωή.

Από το οπι­σθό­φυλ­λο του βιβλίου:
«…
Τα σ’ αγα­πώ ξυπνούν με το φεγγάρι
κι υψώ­νουν την ανά­σα τους στ’ αστέρια.
Αχ, νιό­τη δες! Ο πόθος σου σαλπάρει
να σφί­ξει τη χαρά στα δυο του χέρια!
…»

Αριθ­μός σελί­δων: 36
Έτος έκδο­σης: 2022
Εκδό­σεις: Άλφα πι
ISBN: 978–960-632–135‑1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο