Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Σοσιαλισμός»… made in USA: Όταν ο ιμπεριαλισμός φορά τη μάσκα της «αριστεράς»

Μετα­ξύ 4 και 7 Ιου­λί­ου έλα­βε χώρα στο Σικά­γο συνέ­δριο υπό τον τίτλο «Σοσια­λι­σμός 2019», με διορ­γα­νω­τές το κόμ­μα «Δημο­κρα­τι­κοί Σοσια­λι­στές της Αμε­ρι­κής» (DSA), το περιο­δι­κό Jacobin και την τρο­τσκι­στι­κή οργά­νω­ση International Socialist Organization (ISO).

Σε σχε­τι­κό άρθρο που δημο­σιεύ­θη­κε στον ιστό­το­πο «The Gray Zone», απο­κα­λύ­πτο­νται πολύ ενδια­φέ­ρου­σες πτυ­χές του εν λόγω συνε­δρί­ου, το οποίο φέρε­ται να συν­δέ­ε­ται άμε­σα με πηγές του κυβερ­νη­τι­κού μηχα­νι­σμού των ΗΠΑ.

«Σε αυτό το συνέ­δριο, κάποια απ’ το πιο ισχυ­ρά ινστι­τού­τα της αμε­ρι­κα­νι­κής σοσια­λι­στι­κής — αλλά απρο­κά­λυ­πτα αντι­κομ­μου­νι­στι­κής — αρι­στε­ράς έχουν μαζέ­ψει ενα ετε­ρό­κλη­το πλή­θος ακτι­βι­στών αλλα­γής καθε­στώ­των, προ­κει­μέ­νου να δαι­μο­νο­ποι­ή­σουν τους επί­ση­μους εχθρούς της Ουά­σινγ­κτον», ανα­φέ­ρει το «The Gray Zone».

Σε ενα πάνελ με θέμα την Κίνα συμ­με­τεί­χαν ομι­λη­τές από δυο δια­φο­ρε­τι­κούς οργα­νι­σμούς που, αμφό­τε­ροι, χρη­μα­το­δο­τού­νται από το περί­φη­μο Εθνι­κό Ίδρυ­μα για τη Δημο­κρα­τία (National Endowment for Democracy) που ιδρύ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση Ρίγκαν τη δεκα­ε­τία του ’80 προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ξει «αντι­φρο­νού­ντες» και «αντι­πο­λι­τευό­με­νες ομά­δες» σε μια σει­ρά χώρες, με σκο­πό την ανα­τρο­πή νόμι­μων κυβερ­νή­σε­ων που δεν είναι αρε­στές στις ΗΠΑ.

Αξί­ζει να σημειω­θεί εδώ πως το εν λόγω Ίδρυ­μα — που συν­δέ­ε­ται άμε­σα με την CIA — έχει δαπα­νή­σει εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την ενί­σχυ­ση των πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κών ενερ­γειών της δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης στη Βενε­ζου­έ­λα, ενώ αντί­στοι­χα κον­δύ­λια έχουν δια­τε­θεί για αντι­κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στην κου­βα­νι­κή κυβέρνηση.

Ενα άλλο παρά­δειγ­μα, χαρα­κτη­ρι­στι­κό των συμ­με­τε­χό­ντων στο συνέ­δριο «Σοσια­λι­σμός 2019», είναι ο δημο­σιο­γρά­φος Anand Gopal, στέ­λε­χος ιδρύ­μα­τος που χρη­μα­το­δο­τεί­ται απευ­θεί­ας από το αμε­ρι­κα­νι­κό ΥΠΕΞ. Ο Gopal, που λαμ­βά­νει μέρος ανελ­λι­πώς σε τέτοιου είδους συνέ­δρια, ανέ­λα­βε να συντο­νί­σει πάνελ με θέμα «Μια σοσια­λι­στι­κή οπτι­κή της Αρα­βι­κής Άνοιξης».

Πέραν όμως της Κίνας και της Αρα­βι­κής Άνοι­ξης, οι διορ­γα­νω­τές του συνε­δρί­ου προ­χώ­ρη­σαν και σε απρο­κά­λυ­πτη προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στις κυβερ­νή­σεις της Κού­βας και της Νικα­ρά­γουα. Σύμ­φω­να με το «The Gray Zone», διορ­γα­νώ­θη­καν πάνελ με την συμ­με­το­χή ακρο­δε­ξιών ακτι­βι­στών από τη Νικα­ρά­γουα οι οποί­οι παρου­σιά­στη­καν δήθεν ως… αντι­φρο­νού­ντες φοιτητές.

Τροτσκιστές: «Δούρειος Ίππος» των ΗΠΑ ενάντια σε Κούβα-Νικαράγουα

Εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον στοι­χείο του δημο­σιεύ­μα­τος απο­τε­λεί η συμ­με­το­χή στε­λε­χών τρο­τσκι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων που με το μαν­δύα του «σοσια­λι­σμού» επι­χει­ρούν να προ­ω­θή­σουν τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα σε χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Σημειώ­νει, μετα­ξύ άλλων, το «The Gray Zone»:

«Ενα ακό­μη αξιο­ση­μεί­ω­το πάνελ του Συνε­δρί­ου Σοσια­λι­σμός 2019, με τίτλο «Προ­βλή­μα­τα της Αρι­στε­ράς των ΗΠΑ: Οι περι­πτώ­σεις της Κού­βας και της Νικα­ρά­γουα», έλα­βε χώρα υπό τον συντο­νι­σμό των Νταν Λα Μποτζ και Σάμου­ελ Φάρ­μπερ, βετε­ρά­νους τρο­τσκι­στές και ένθερ­μους υπο­στη­ρι­κτές της αλλα­γής καθε­στώ­των στις δυο χώρες».

Ο Φάρ­μπερ, κου­βα­νός αυτο­ε­ξό­ρι­στος που εγκα­τέ­λει­ψε την Κού­βα το 1958, ενα χρό­νο πριν το θρί­αμ­βο της Επα­νά­στα­σης, είναι γνω­στός πολέ­μιος της σοσια­λι­στι­κής κυβέρ­νη­σης της Κού­βας. Σήμε­ρα γρά­φει άρθρα ενά­ντια στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση για τα περιο­δι­κά Jacobin και New Politics.

Σε παρό­μοιο πλαί­σιο κινεί­ται και ο Λα Μποτζ, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος των «Δημο­κρα­τι­κών Σοσια­λι­στών της Αμε­ρι­κής», που δε χάνει ευκαι­ρία να δημο­σιεύ­ει κεί­με­να σε τρο­τσκι­στι­κά έντυ­πα ενά­ντια στην επα­νά­στα­ση των Sandinistas.

Ανα­φο­ρι­κά με το ρόλο τρο­τσκι­στι­κών ομά­δων στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, το δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρε­ται, μετα­ξύ άλλων, στην «Marea Socialista», τρο­τσκι­στι­κή οργά­νω­ση της Βενε­ζου­έ­λας, γνω­στή για την εχθρι­κή της στά­ση απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο. Όπως σημειώ­νε­ται, τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο, εν μέσω των αμε­ρι­κα­νι­κών προ­σπα­θειών για πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή ανα­τρο­πή της νόμι­μης κυβέρ­νη­σης, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της Marea Socialista είχε συνά­ντη­ση με τον Χουάν Γκουαϊ­δό, προ­σφέ­ρο­ντας «κρι­τι­κή στή­ρι­ξη» στη μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από thegrayzone.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο