Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουδάν: Απεγκλωβίστηκε και δεύτερη ομάδα Ελλήνων

Ακό­μη 10 Έλλη­νες και μέλη των οικο­γε­νειών τους απε­γκλω­βί­στη­καν με ασφά­λεια από το Σου­δάν, ενώ σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση είναι καλά στην υγεία τους.Βρίσκονται στο Τζι­μπου­τί μαζί με την πρώ­τη ομά­δα των 8.

Σύμ­φω­να με ανάρ­τη­ση του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, Νίκου Δέν­δια στο twitter,οι Έλλη­νες που απε­γκλω­βί­στη­καν με τη βοή­θεια της Ιτα­λί­ας βρί­σκο­νται ήδη στο Τζιμπουτί.

Η πρώ­τη ομά­δα Ελλή­νων πολι­τών, στους οποί­ους συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και δύο τραυ­μα­τί­ες, απο­χώ­ρη­σε από το Σου­δάν, με τη βοή­θεια της Γαλ­λί­ας, όπως ανα­κοί­νω­σε το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Οι δύο τραυ­μα­τί­ες μετα­φέρ­θη­καν στο Τζι­μπου­τί και από εκεί θα ανα­χω­ρή­σουν για την Ελλά­δα, μέσω Αιγύ­πτου, όπου βρί­σκο­νται ήδη δύο ελλη­νι­κά μετα­γω­γι­κά αεροσκάφη.

Παράλ­λη­λα, «διά πυρός και σιδή­ρου» εξε­λίσ­σο­νται οι εκκε­νώ­σεις των ξένων υπηκόων.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο