Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουδάν: Πάνω από 700.000 οι εσωτερικά εκτοπισμένοι – Για υπερδιπλάσιο αριθμό κάνει λόγο ο ΔΟΜ

Οι αιμα­τη­ρές μάχες στο Σου­δάν από τα μέσα Απρι­λί­ου έχουν ανα­γκά­σει πάνω από 700.000 ανθρώ­πους να κατα­φύ­γουν σε άλλες περιο­χές της χώρας, αριθ­μός υπερ­δι­πλά­σιος σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, όπως ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Μετα­νά­στευ­σης (ΔΟΜ).

«Είναι υπερ­δι­πλά­σιος του αριθ­μού των εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νων» που κατα­γρά­φη­καν την περα­σμέ­νη Τρί­τη και ήταν 340.000, εξή­γη­σε ο Πολ Ντί­λον, εκπρό­σω­πος του ΔΟΜ κατά τη διάρ­κεια τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης των δημο­σιο­γρά­φων στη Γενεύη.

Πριν από την έναρ­ξη των συγκρού­σε­ων, 3,7 εκατ. άνθρω­ποι είχαν κατα­γρα­φεί ως εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νοι στο Σου­δάν, δήλω­σε ο Ντίλον.

«Είναι πολύ δύσκο­λο αυτή στιγ­μή να βρουν χρή­μα­τα. Τα μηχα­νή­μα­τα αυτό­μα­της ανά­λη­ψης δεν λει­τουρ­γούν, το τρα­πε­ζι­κό σύστη­μα δεν λει­τουρ­γεί. Τα καύ­σι­μα είναι δυσεύ­ρε­τα και ακρι­βά», πρό­σθε­σε ο Ντίλον.

Επί­σης 150.000 άνθρω­ποι έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα και μετα­κι­νή­θη­καν αλλού στην περιο­χή μετά από την έναρ­ξη των μαχών, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία με χθε­σι­νή ημε­ρο­μη­νία που συγκε­ντρώ­θη­καν από την Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Οι μάχες συνε­χί­ζο­νται στο Χαρ­τούμ και σε άλλες περιο­χές του Σου­δάν μετα­ξύ των στρα­το­πέ­δων των δύο αντι­πά­λων στρα­τη­γών, που συγκρού­ο­νται από τις 15 Απρι­λί­ου ενώ οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για ανα­κω­χή μετα­ξύ των εκπρο­σώ­πων τους στη Σαου­δι­κή Αρα­βία είναι στάσιμες.

Οι συγκρού­σεις μετα­ξύ του στρα­τού του Άμπ­ντελ Φάταχ Αλ-Μπουρ­χάν και των παρα­στρα­τιω­τι­κών Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Υπο­στή­ρι­ξης (ΔΤΥ/ RSF) του Μοχά­μεντ Χαμντάν Ντα­γκλό έχουν στοι­χί­σει τη ζωή σε πάνω από 750 ανθρώ­πους στη χώρα σύμ­φω­να με τη μκο Acled και οι αρχές του Σου­δάν κάνουν λόγο για 5.000 τραυματίες.

«Πολ­λοί εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νοι έχουν κατα­φύ­γει σε συγ­γε­νείς τους, ενώ άλλοι συγκε­ντρώ­νο­νται σε σχο­λεία, τεμέ­νη και δημό­σια κτί­ρια», εξή­γη­σε ο Ντίλον.

Τόνι­σε την «μεγά­λη γεν­ναιο­δω­ρία του σου­δα­νι­κού λαού και των κοι­νο­τή­των που έχουν ανοί­ξει τις πόρ­τες τους σε εκτο­πι­σμέ­νους που φθά­νουν στις περιο­χές τους».

Αλλά υπο­γράμ­μι­σε επί­σης ότι οι ίδιες οι κοι­νό­τη­τες υπο­δο­χής «σε πολ­λές περι­πτώ­σεις βιώ­νουν ήδη τις συνέ­πειες από τις τρεις και πλέ­ον εβδο­μά­δες μαχών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο