Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουδάν: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας — Συνελήφθη ο Γραμματέας του ΚΚ Σουδάν — Καταδικάζει το ΚΚΕ

«Καζά­νι που βρά­ζει» θυμί­ζει μεγά­λος μέρος του σου­δα­νι­κού λαού που στε­νά­ζει από το νέο κύμα ακρί­βεια­ςπου επέ­φε­ρε όχι μόνον η νέα άρση κρα­τι­κών επι­δο­τή­σε­ων σε τρό­φι­μα αλλά και η κατά περί­που 20% υπο­τί­μη­ση της σου­δα­νι­κής λίρας ένα­ντι του δολα­ρί­ου από την αρχή του χρό­νου, με απο­τέ­λε­σμα το διπλα­σια­σμό της τιμής του ψωμιού και της ζάχα­ρης και την έλλει­ψη καυσίμων.

Η κυβέρ­νη­ση του Σου­δα­νού προ­έ­δρου Ομάρ αλ Μπα­σίρ προ­σπα­θεί να αντι­με­τω­πί­σει την εντει­νό­με­νη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια κατα­στέλ­λο­ντας βίαια τις λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις και εξα­πο­λύ­ο­ντας πογκρόμ συλ­λή­ψε­ων κατά στε­λε­χών της αντι­πο­λί­τευ­σης μετα­ξύ των οποί­ων ήταν το περα­σμέ­νο 48ωρο ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Σου­δάν (SCP), Μοχά­μεντ Μκου­χτάρ αλ Κατίμπ και ο αντι­πρό­ε­δρος του αντι­πο­λι­τευό­με­νου «Εθνι­κού Κόμ­μα­τος Ούμα» (NUP), Μοχά­μεντ Αλντό­μα. Δεν έλει­ψαν οι συλ­λή­ψεις ούτε οι συλ­λή­ψεις δεκά­δων δημο­σιο­γρά­φων, μετα­ξύ των οποί­ων ήταν χτες και οι αντα­πο­κρι­τές των ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών πρα­κτο­ρεί­ων «Ρόι­τερς» και AFP.

Η σύλ­λη­ψη του γραμ­μα­τέα του Σου­δα­νι­κού ΚΚ είναι το τελευ­ταίο περι­στα­τι­κό μετά από μια σει­ρά επι­θέ­σε­ων προς το Κόμ­μα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της κρά­τη­σης των ηγε­τών του SCP.

Η δήλω­ση του  SCP ανα­φέ­ρει: «Η κρά­τη­ση του συντρό­φου Alkhatieb ακο­λου­θεί τη μεγά­λη επι­τυ­χία της ειρη­νι­κής πορεί­ας που διορ­γά­νω­σε το Κόμ­μα ενά­ντια στα νέα οικο­νο­μι­κά μέτρα. Μετά την πορεία, πάνω από πενή­ντα ακτι­βι­στές, δημο­σιο­γρά­φοι και πολι­τι­κοί ηγέ­τες κρα­τή­θη­καν». Η SCP κάλε­σε όλους τους κομ­μου­νι­στές και τους εργα­ζό­με­νους να ζητή­σουν την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση του συντρό­φου Alkhatieb και άλλων πολι­τι­κών κρατουμένων.

Την Τετάρ­τη το μεση­μέ­ρι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη μέρα, νέα δια­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πόλη Ομντουρ­μάν (κοντά στην πρω­τεύ­ου­σα Χαρ­τούμ) από εκα­το­ντά­δες άτο­μα που φώνα­ξαν «Όχι στην πεί­να», «Όχι στην ακρί­βεια». Οι αστυ­νο­μι­κοί τη διέ­λυ­σαν κάνο­ντας εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση δακρυ­γό­νων και γκλομπς.

Την Τρί­τη οι αστυ­νο­μι­κοί διέ­λυ­σαν παρό­μοια δια­δή­λω­ση πολ­λών εκα­το­ντά­δων ατό­μων στο Χαρ­τούμ, κοντά στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, που είχε διορ­γα­νώ­σει το ΚΚ Σουδάν.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σου­δάν, ένα από τα πιο παλιά στον αρα­βι­κό κόσμο, ανα­κοί­νω­σε πως τα μέλη του συνε­χί­ζουν να κινη­το­ποιού­νται και να οργα­νώ­νουν νέες δια­δη­λώ­σεις παρά την κρα­τι­κή βία.

Οι λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Σου­δάν σημειώ­νο­νται από τις αρχές του μήνα, ενώ η κρα­τι­κή βία έχει ως τώρα προ­κα­λέ­σει το θάνα­το ενός μαθη­τή γυμνα­σί­ου στο Νταρ­φούρ του δυτι­κού Σουδάν.

Καταδικάζει τη σύλληψη του Γραμματέα του ΚΚ Σουδάν

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ για τη σύλ­λη­ψη του Γραμ­μα­τέα του ΚΚ Σου­δάν σημειώνει:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει απο­φα­σι­στι­κά τον αυταρ­χι­σμό της κυβέρ­νη­σης του Σου­δάν η οποία προ­χώ­ρη­σε στις 17/1/2018 στη σύλ­λη­ψη του Πολι­τι­κού Γραμ­μα­τέα του Σου­δα­νι­κού ΚΚ, σ. Μοχά­μαντ Μου­χτάρ Αλχα­τίμπ, και άλλων στε­λε­χών του κόμματος.

Καταγ­γέλ­λει την άγρια κατα­στο­λή που ασκεί­ται σε βάρος του λαού και του Σου­δα­νι­κού ΚΚ και απαι­τεί την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των συλ­λη­φθέ­ντων συντρό­φων και άλλων αγω­νι­στών που παλεύ­ουν για εργα­τι­κά, κοι­νω­νι­κά και δημο­κρα­τι­κά δικαιώματα.

Στην πρά­ξη απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση του Σου­δάν υπη­ρε­τεί το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα διά “πυρός και σιδή­ρου” σε συνερ­γα­σία με τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς του ΔΝΤ και της Παγκό­σμιας Τράπεζας.

Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές!».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο