Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία — Εκλογές: Ενίσχυση της ακροδεξιάς — Οριακή νίκη του κεντροδεξιού μπλοκ

Εν ανα­μο­νή της ανα­κοί­νω­σης των τελι­κών απο­τε­λε­σμά­των στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της Σουηδίας,η συντη­ρη­τι­κή συμ­μα­χία δεξιάς/ακροδεξιάς είναι έτοι­μη να πανη­γυ­ρί­σει την κατά­κτη­ση της εξουσίας.

Η σκαν­δι­να­βι­κή χώρα βρί­σκε­ται ξανά αντι­μέ­τω­πη με μια φάση αβε­βαιό­τη­τας για τον σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης, αφού η πλειο­ψη­φία στο κοι­νο­βού­λιο προ­βλέ­πε­ται οριακή.

Ύστε­ρα από μια βρα­διά ανα­τρο­πών, η εκλο­γι­κή αρχή της χώρας ανα­κοί­νω­σε ότι η ανα­κοί­νω­ση των τελι­κών απο­τε­λε­σμά­των θα πρέ­πει να περι­μέ­νει μέχρι την Τετάρ­τη, αφού η κατά­στα­ση είναι ρευ­στή και οι δια­φο­ρές πολύ μικρές.

Σύμ­φω­να με τα έως τώρα απο­τε­λέ­σμα­τα, που αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 95% των εκλο­γι­κών τμη­μά­των, η συμ­μα­χία υπό τον ηγέ­τη των Μετριο­πα­θών της σου­η­δι­κής δεξιάς Ουλφ Κρί­στερ­σον εξα­σφα­λί­ζει ορια­κή πλειο­ψη­φία, κατα­λαμ­βά­νο­ντας 175–176 έδρες από τις συνο­λι­κά 349 στο κοι­νο­βού­λιο. Στον αντί­πο­δα, το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό μπλοκ της απερ­χό­με­νης πρω­θυ­πουρ­γού Μαγκ­ντα­λέ­να Άντερ­σον προ­βλέ­πε­ται να εξα­σφα­λί­σει 173–174 έδρες.

Εφό­σον επι­βε­βαιω­θούν τα παρα­πά­νω, η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία εγκα­τα­λεί­πει την εξου­σία ύστε­ρα από οκτώ χρό­νια στη δια­κυ­βέρ­νη­ση της Σουηδίας.

Μεγά­λος νικη­τής της εκλο­γι­κής βρα­διάς είναι αναμ­φί­βο­λα το ακρο­δε­ξιό αντι­με­τα­να­στευ­τι­κό κόμ­μα Σου­η­δοί Δημο­κρά­τες (SD), με επι­κε­φα­λής τον Τζί­μι Άκε­σον. Επί του παρό­ντος, κατα­γρά­φει νέο ρεκόρ με 20,7% και γίνε­ται το δεύ­τε­ρο ισχυ­ρό­τε­ρο κόμ­μα στη χώρα.

Παρό­τι τα exit polls και τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα προ­έ­βλε­παν ισχνή επι­κρά­τη­ση για τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, καθώς ενσω­μα­τώ­νο­νταν περισ­σό­τε­ρα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα τα δεδο­μέ­να άλλα­ξαν άρδην. Η συντη­ρη­τι­κή συμ­μα­χία υπο­λο­γί­ζε­ται πως θα συγκε­ντρώ­σει 49,8% των ψήφων, ενώ το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό μπλοκ 48,8%. Η δια­φο­ρά αντι­στοι­χεί σε περί­που 60.000 ψήφους ενός εκλο­γι­κού σώμα­τος 7,8 εκατομμυρίων.

Πολι­τι­κοί ανα­λυ­τές θεω­ρούν, πάντως, απί­θα­νη την ανα­τρο­πή των συσχε­τι­σμών με την ενσω­μά­τω­ση των ψήφων που δεν έχουν κατα­με­τρη­θεί (όπως π.χ. των από­δη­μων Σουηδών).

Αυτές οι βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στη Σου­η­δία απο­κτούν ιστο­ρι­κό χαρα­κτή­ρα, καθώς ποτέ μέχρι τώρα η παρα­δο­σια­κή σου­η­δι­κή δεξιά δεν σκέ­φτη­κε να κυβερ­νή­σει με την άμε­ση ή έμμε­ση υπο­στή­ρι­ξη της ακροδεξιάς.

Το ακρο­δε­ξιό κόμ­μα SD βρί­σκε­ται πλέ­ον σε θέση ισχύ­ος. Από την πρώ­τη εκπρο­σώ­πη­σή του στη βου­λή το 2010 (5,7%), κατέ­λα­βε την τρί­τη θέση το 2014 (12,9%), το 2018 ενί­σχυ­σε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το ποσο­στό του (17,5%). Σήμε­ρα φιγου­ρά­ρει ως το δεύ­τε­ρο ισχυ­ρό­τε­ρο κόμ­μα: με 20,7% σε εθνι­κό επί­πε­δο και ποσο­στό που ξεπερ­νά το 40% σε ορι­σμέ­νους δήμους στον νότο της χώρας.

Το μετα­να­στευ­τι­κό και η έξαρ­ση της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας έχουν δώσει ώθη­ση στο ακρο­δε­ξιό κόμ­μα τα τελευ­ταία χρό­νια. Μαζί με την άνο­δο των τιμών στα καύ­σι­μα και την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια, ήταν τα θέμα­τα που κυριάρ­χη­σαν στην προ­ε­κλο­γι­κή εκστρατεία.

Η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση της Σου­η­δί­ας θα κλη­θεί να ολο­κλη­ρώ­σει τη δια­δι­κα­σία έντα­ξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, η οποία απει­λεί­ται με τουρ­κι­κό βέτο.

Η Σου­η­δία ανα­λαμ­βά­νει την προ­ε­δρία της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης την 1η Ιανουα­ρί­ου. Και μπο­ρεί οι Σου­η­δοί Δημο­κρά­τες να έχουν εγκα­τα­λεί­ψει την ιδέα για έξο­δο της χώρας από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, παρα­μέ­νουν ωστό­σο έντο­να ευρωσκεπτικιστές.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο