Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Η εγκληματικότητα πάει χέρι με χέρι με την πρωτοφανέρωτη κρίση της κοινωνίας

Γρά­φει Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Στον προ­τει­νό­με­νο καπι­τα­λι­στι­κό παρά­δει­σο της Σου­η­δί­ας συμ­βαί­νουν πράγ­μα­τα και θάμα­τα. Ένας λαός απο­κοι­μι­σμέ­νος και καθη­συ­χα­σμέ­νος βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση σοκ από τον τρι­πλα­σια­σμό της τιμής του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και των στε­γα­στι­κών επι­το­κί­ων, την αύξη­ση του ενοι­κί­ου κατά 10%, την αύξη­ση των τρο­φί­μων κατά 40% και μαζί με όλα αυτά η εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα έχει φτά­σει στα υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα στην ιστο­ρία της «σοσια­λι­στι­κής» μοναρ­χί­ας. Παρα­θέ­του­με τα περι­στα­τι­κά των ημε­ρών από 25 Δεκεμ­βρί­ου μέχρι τις δύο Φεβρουα­ρί­ου όπως τα ανα­φέ­ρουν οι ανα­κοι­νώ­σεις της Αστυ­νο­μί­ας και της Σου­η­δι­κής τηλε­ό­ρα­σης. Όλες οι παρα­κά­τω συνοι­κί­ες στην πλειο­ψη­φία τους είναι οι φτω­χο­γει­το­νιές της Στοκ­χόλ­μης με σοβα­ρά κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κά προβλήματα.

Εικό­να κατά­στα­σης στην περιο­χή της Στοκχόλμης:

Αυτή τη στιγ­μή, βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη 284 προ­κα­ταρ­κτι­κές έρευ­νες. Κρα­τού­με­νοι : 160 άτο­μα άνω των 18 ετών. 33 άτο­μα κάτω των 18 ετών.

Κατα­σχέ­σεις 25/12 2022 έως 15/2 2023:

Πιστό­λια / Περί­στρο­φα: 45 τεμάχια

Αυτό­μα­τες καρα­μπί­νες: 12 τεμάχια

Πυρο­κρο­τη­τές: 39 τεμάχια

Χει­ρο­βομ­βί­δες 9 τεμάχια

Δυνα­μί­της 17,9 κιλά!

Για περισ­σό­τε­ρο από ένα μήνα, αρκε­τές σοβα­ρές πρά­ξεις βίας έχουν λάβει χώρα γύρω από τη Στοκ­χόλ­μη, όπου οι δια­συν­δέ­σεις τους ερευ­νώ­νται από την αστυνομία.

Αρκε­τές από τις πρά­ξεις είναι απο­τέ­λε­σμα συγκρού­σε­ων μετα­ξύ αντί­πα­λων συμ­μο­ριών εκτι­μά η Αστυ­νο­μία και η αρχή της κλι­μα­κού­με­νης κλι­μά­κω­σης της βίας ήταν η δολο­φο­νία ενός 27χρονου άνδρα στο προ­ά­στιο Rinkeby την ημέ­ρα των Χρι­στου­γέν­νων. Ακο­λού­θη­σαν άλλες 5 δολο­φο­νί­ες στις 31 Δεκεμ­βρί­ου 16,20,21,και 28 Ιανουα­ρί­ου σε δια­φο­ρε­τι­κές περιο­χές της Στοκ­χόλ­μης, εκρή­ξεις και πυρο­βο­λι­σμοί σε κτί­ρια και εισόδους.

 • 25 Δεκεμ­βρί­ου προ­ά­στιο Rinkeby: Ένας 27χρονος άνδρας δολο­φο­νεί­ται στο Rinkeby. Ο άνδρας ήταν γνω­στός σαν μέλος συμ­μο­ρί­ας με δια­συν­δέ­σεις σε εγκλη­μα­τι­κό δίκτυο.
 • 27 Δεκεμ­βρί­ου προ­ά­στιο Enskededalen: Έκρη­ξη σημειώ­νε­ται σε κλι­μα­κο­στά­σιο στο Enskededalen. Στη διεύ­θυν­ση ζει ένας άνδρας ο οποί­ος, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της τηλε­ό­ρα­σης, συν­δέ­ε­ται επί­σης με συμ­με­το­χή σε συμ­μο­ρία και φέρε­ται να συν­δέ­ε­ται με την έρευ­να για τη δολο­φο­νία του ράπερ Einár το 2021.
 • 28 Δεκεμ­βρί­ου προ­ά­στιο Farsta: Έκρη­ξη σε κτί­ριο κατοι­κιών στη Farsta. Ένας 20χρονος, ο οποί­ος σύμ­φω­να με το ερευ­νη­τι­κό υλι­κό της αστυ­νο­μί­ας έχει δια­συν­δέ­σεις με το περι­βάλ­λον συμ­μο­ρί­ας, είχε παλαιό­τε­ρα μεί­νει στην διεύ­θυν­ση. Στις 3 Ιανουα­ρί­ου, η αστυ­νο­μία ανα­κοι­νώ­νει ότι έχει συλ­λά­βει ένα άτο­μο ύπο­πτο για την έκρη­ξη. Κατά τη διάρ­κεια της ίδιας νύχτας, ένας πυρο­βο­λι­σμός λαμ­βά­νει χώρα σε μια διεύ­θυν­ση στο Gubbängen στη νότια Στοκ­χόλ­μη — και αργό­τε­ρα το βρά­δυ ένας άλλος πυρο­βο­λι­σμός λαμ­βά­νει χώρα στον ίδιο δρό­μο ενα­ντί­ον μιας πόρ­τας δια­με­ρί­σμα­τος. Δύο αγό­ρια, ηλι­κί­ας 14 και 15 ετών, συλ­λαμ­βά­νο­νται από την αστυ­νο­μία. Ο 14χρονος αφή­νε­ται αργό­τε­ρα ελεύ­θε­ρος, ενώ ο 15χρονος προ­φυ­λα­κί­ζε­ται ως ύπο­πτος για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας. Την Πέμ­πτη 12 Ιανουα­ρί­ου, ένας άλλος 15χρονος θα τεθεί υπό κρά­τη­ση μετά τους πυροβολισμούς.
 • 31 Δεκεμ­βρί­ου συνοι­κία Vällingby: Τρία άτο­μα τραυ­μα­τί­ζο­νται από πυρο­βο­λι­σμούς στο Vällingby. Αργό­τε­ρα, η αστυ­νο­μία ανα­κοι­νώ­νει ότι ένας από τους ανθρώ­πους πέθα­νε από τα τραύ­μα­τά του. Κατά τη διάρ­κεια της ίδιας νύχτας, ένας εκρη­κτι­κός μηχα­νι­σμός εξερ­ρά­γη σε μια είσο­δο στο Rågsved. Κανείς δεν τραυ­μα­τί­στη­κε σε σχέ­ση με το περι­στα­τι­κό. Ένα άτο­μο που κατοι­κού­σε στην διεύ­θυν­ση είχε κατα­δι­κα­στεί για συμ­με­το­χή στην απα­γω­γή του γνω­στού ραπ καλ­λι­τέ­χνη Einár, ο οποί­ος αργό­τε­ρα πυρο­βο­λή­θη­κε και σκο­τώ­θη­κε το 2021. Στις 5 Ιανουα­ρί­ου, ένας 18χρονος άνδρας συνε­λή­φθη ως ύπο­πτος για συμ­με­το­χή στην έκρη­ξη στο Rågsved. Τώρα κρα­τεί­ται για πιθα­νή αιτία ως ύπο­πτος για δημό­σια όχληση.
 • 2 Ιανουα­ρί­ου συνοι­κί­ες Bagarmossen και Grimsta: Έκρη­ξη σημειώ­νε­ται σε κλι­μα­κο­στά­σιο πολυ­κα­τοι­κί­ας στο Bagarmossen. Κατά τη διάρ­κεια της ίδιας νύχτας, έκρη­ξη σημειώ­νε­ται επί­σης σε πολυ­κα­τοι­κία στη Grimsta. Πέντε άτο­μα συλ­λαμ­βά­νο­νται ως ύπο­πτα για τα επεισόδια.
 • 4 Ιανουα­ρί­ου συνοι­κία Jordbo: Ένας 25χρονος άνδρας πυρο­βο­λεί­ται στο Jordbro. Ένας άλλος 40χρονος άνδρας τραυ­μα­τί­στη­κε από πυροβολισμό.
 • 5 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στιο Farsta: Έκρη­ξη σημειώ­νε­ται σε πολυ­κα­τοι­κία στη Farsta νωρίς το πρωί της Πέμ­πτης. Κανείς δεν τραυ­μα­τί­στη­κε σε σχέ­ση με το περιστατικό.
 • 10 Ιανουα­ρί­ου κεντρι­κή Στοκ­χόλ­μη Kungsängen: Η αστυ­νο­μία ειδο­ποιεί­ται για πυρο­βο­λι­σμούς στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό Kungsängen.
 • 12 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στιο Kallhäll: Μια πόρ­τα και μια πρό­σο­ψη μιας πολυ­κα­τοι­κί­ας στη Järfälla πυρο­βο­λού­νται με αρκε­τούς πυρο­βο­λι­σμούς. Κανείς δεν τραυ­μα­τί­στη­κε σε σχέ­ση με το περιστατικό.
 • 14 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στιο Märsta: Συνα­γερ­μός για τρύ­πες από σφαί­ρες σε μια πόρ­τα  δια­με­ρί­σμα­τος στο κέντρο της Märsta.
 • 16 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στιο Solna: Ένας 20χρονος άνδρας βρί­σκε­ται πυρο­βο­λη­μέ­νος σε περιο­χή της Solna. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, αρκε­τά άτο­μα φέρε­ται να βρί­σκο­νταν στο σημείο όταν συνέ­βη το περιστατικό.
 • 17 Ιανουα­ρί­ου κεντρι­κή Στοκ­χόλ­μη Södermalm: Ισχυ­ρή έκρη­ξη σημειώ­νε­ται σε εστια­τό­ριο. Τόσο η έκρη­ξη στο Kista, η έκρη­ξη στο Södermalm όσο και μια σει­ρά προη­γού­με­νων πυρο­βο­λι­σμών ανή­κουν στην ίδια σύγκρου­ση που συν­δέ­ε­ται με τη δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών στην πόλη Sundsvall ανα­φέ­ρουν διά­φο­ρες πηγές στην σου­η­δι­κή τηλε­ό­ρα­ση SVT. Η αστυ­νο­μία δεν θέλει να επι­βε­βαιώ­σει τη σύνδεση.
 • 18 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στιο Kista: Εκρή­ξεις σημειώ­νο­νται σε είσο­δο που συν­δέ­ε­ται με κτί­ριο εται­ρεί­ας κοντά στο κέντρο της Kista, στη βορειο­δυ­τι­κή Στοκ­χόλ­μη. Συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα άτο­μα βρί­σκο­νται υπό κρά­τη­ση με την υπο­ψία, μετα­ξύ άλλων για συμ­με­το­χή στην έκρη­ξη. Τη νύχτα της πρά­ξης, ένας άνδρας απα­γά­γε­ται παρά τη θέλη­σή του. Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, τρεις άνδρες συλ­λαμ­βά­νο­νται και ο άνδρας βρί­σκε­ται στο Varberg, χωρίς να έχει τραυ­μα­τι­στεί. Οι άνδρες κρα­τού­νται για απαγωγή.
 • 19 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στια Farsta και Husby: Πυρο­βο­λι­σμοί σε δια­μέ­ρι­σμα στη Farsta στη νότια Στοκ­χόλ­μη. Την ίδια περί­που ώρα, ένας πυρο­βο­λι­σμός λαμ­βά­νει επί­σης χώρα σε ένα δια­μέ­ρι­σμα στο Husby.

Η αστυ­νο­μία συν­δέ­ει διά­φο­ρες πρά­ξεις βίας στη Στοκ­χόλ­μη και την Ουψά­λα με μια συνε­χι­ζό­με­νη σύγκρου­ση μετα­ξύ δύο κύριων αντι­πά­λων και των αντί­στοι­χων δικτύ­ων τους.

 • 19 Ιανουα­ρί­ου συνοι­κία Årsta: Έκρη­ξη σε κλι­μα­κο­στά­σιο πολυ­κα­τοι­κί­ας στην Årsta. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της τηλε­ό­ρα­σης, πιθα­νό­τα­τα πρό­κει­ται για χει­ρο­βομ­βί­δα που εξερράγη.
 • 20 Ιανουα­ρί­ου Farsta: Πυρο­βο­λι­σμοί σε δια­μέ­ρι­σμα σε πολυ­κα­τοι­κία στη Farsta νότια της Στοκχόλμης.
 • 20 Ιανουα­ρί­ου Solna: Ένας άνδρας πυρο­βο­λεί­ται στο κεντρι­κό κέντρο της Solna. Το ίδιο βρά­δυ, δύο πυρο­βο­λι­σμοί σημειώ­θη­καν επί­σης ενα­ντί­ον μιας πόρ­τας δια­με­ρί­σμα­τος στο Fruängen και μιας πόρ­τας βίλας στην Τού­μπα. Έκρη­ξη σημειώ­νε­ται επί­σης σε πολυ­κα­τοι­κία στο Skarpnäck. Ένα αυτο­κί­νη­το συγκρού­ε­ται σε έναν κυκλι­κό κόμ­βο στο Gullmarsplan, η αστυ­νο­μία βρί­σκει όπλα στο αυτο­κί­νη­το και συλ­λαμ­βά­νει τρία άτομα.
 • 21 Ιανουα­ρί­ου συνοι­κία Dalen: Πυρο­βο­λι­σμοί στο Dalen στη νότια Στοκ­χόλ­μη. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της τηλε­ό­ρα­σης, ένα άτο­μο πυρο­βο­λή­θη­κε. Λίγο μετά το περι­στα­τι­κό, τρία άτο­μα – ένας νεα­ρός άνδρας και δύο αγό­ρια κάτω των 18 ετών – συνε­λή­φθη­σαν σε ένα αυτοκίνητο.
 • 25 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στιο Södertälje: Πυρο­βο­λι­σμοί έπε­σαν σε πόρ­τα δια­με­ρί­σμα­τος στο Södertälje, γρά­φει η αστυ­νο­μία στην ιστο­σε­λί­δα της. Κανέ­να άτο­μο δεν έχει τραυματιστεί.
 • 26 Ιανουα­ρί­ου προ­ά­στιο Botkyrka: Ισχυ­ρή έκρη­ξη στη βιο­μη­χα­νι­κή περιο­χή της Botkyrka. Κανέ­να άτο­μο δεν έχει τραυ­μα­τι­στεί σε σχέ­ση με την έκρηξη.
 • 27 Ιανουα­ρί­ου: Έκρη­ξη σημειώ­νε­ται σε πολυ­κα­τοι­κία στην Akalla στη βόρεια Στοκ­χόλ­μη κατά τη διάρ­κεια της νύχτας. Κανείς δεν έχει τραυ­μα­τι­στεί σε σχέ­ση με την έκρη­ξη και κανείς δεν έχει συλληφθεί.
 • 28 Ιανουα­ρί­ου: Ένας έφη­βος πεθαί­νει μετά από πυρο­βο­λι­σμούς δίπλα σε ένα εστια­τό­ριο στο κέντρο Skogås στο Huddinge, νότια της Στοκ­χόλ­μης. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της σου­η­δι­κής τηλε­ό­ρα­σης SVT, το θύμα είναι 15 χρο­νών. Ένας 17χρονος συνε­λή­φθη την 1η Φεβρουα­ρί­ου ως ύπο­πτος για συνέρ­γεια σε φόνο. Δύο ημέ­ρες αργό­τε­ρα, ένα 15χρονο αγό­ρι συνε­λή­φθη ως ύπο­πτο για φόνο.
 • 29 Ιανουα­ρί­ου: Δύο εκρή­ξεις σημειώ­νο­νται βορειο­δυ­τι­κά της Στοκ­χόλ­μης, μία στο Upplands-Bro στις 02.16 και μία στο Upplands Väsby στις 03.58. Κανείς δεν έχει τραυματιστεί.
 • 1 Φεβρουα­ρί­ου: Πυρο­βο­λι­σμοί σε δια­μέ­ρι­σμα στο Södertälje. Αρκε­τοί πυρο­βο­λι­σμοί ακού­στη­καν ενα­ντί­ον ενός δια­με­ρί­σμα­τος στο κέντρο του Södertälje λίγο πριν τις δύο το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της. Κανέ­να άτο­μο δεν έχει τραυ­μα­τι­στεί. Το περι­στα­τι­κό χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας και αδί­κη­μα δια­κε­κρι­μέ­νης οπλοκατοχής.
 • 2 Φεβρουα­ρί­ου Τέσ­σε­ρις άνδρες συλ­λαμ­βά­νο­νται, μετα­ξύ άλλων, για έκρη­ξη σε πολυ­κα­τοι­κί­ες στην Akalla. Η αστυ­νο­μία λέει ότι έχει επί­σης απο­τρέ­ψει νέες εκρήξεις.

Αυτά έχει ο καπι­τα­λι­σμός. Όσο υπάρ­χει ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία, όσο ο πλού­τος μαζεύ­ε­ται στους λίγους η Σου­η­δία δεν μπο­ρεί να ξεφύ­γει από τον κανό­να της έξαρ­σης της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας όταν παράλ­λη­λα η φτώ­χεια και η εγκα­τά­λει­ψη των φτω­χο­γει­το­νιών οδη­γεί τις πιο αδύ­να­μες συνει­δή­σεις στο έγκλημα.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο