Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Η εταιρία Arla αποσύρει το Kefir από τα ράφια επειδή στην συσκευασία απεικονίζεται η Κόκκινη Πλατεία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η γνω­στή και στην χώρα μας εται­ρία γαλα­κτο­πα­ρα­γω­γών Arla απο­φά­σι­σε την Δεύ­τε­ρα 21/3 να απο­σύ­ρει στην Σου­η­δία το Κεφίρ από τα ράφια για­τί συν­δέ­ε­ται με την Ρωσία επει­δή η Κόκ­κι­νη Πλα­τεία εμφα­νί­ζε­ται στην συσκευασία.

Η από­φα­ση έχει ξεση­κώ­σει μεγά­λο «γλέ­ντι» στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα αλλά και ανα­λύ­σεις και ερω­τη­μα­τι­κά για το μέχρι που θα φτά­σει η καλ­λιέρ­γεια του κλί­μα­τος Ρωσοφοβίας.

Μετά την από­φα­ση της ΕΕ για την πλή­ρη απο­μό­νω­ση της Ρωσί­ας λόγω της εισβο­λής και του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία δια­γω­νί­ζο­νται οι επι­χει­ρή­σεις στην Σου­η­δία και στον υπό­λοι­πο κόσμο για το ποιος θα απαλ­λα­γεί πρώ­τος με οτι­δή­πο­τε έχει σχέ­ση με την Ρωσία φτά­νο­ντας σε βαθ­μό γελοιότητας.

Ως που θα φτά­σει αυτή η υστε­ρία; ανα­ρω­τιέ­ται η Brit Stakson στρα­τη­γι­κός ανα­λυ­τής των ΜΜΕ.

“Το μεγά­λο πρό­βλη­μα είναι ότι δεν μπο­ρού­με να δια­χω­ρί­σου­με τον ρώσι­κο λαό από αυτά που κάνει ο Πού­τιν και το Κρεμ­λί­νο. Δια­γρά­φο­ντας οτι­δή­πο­τε ρωσι­κό, παίρ­νου­με λάθος δρό­μο. Αυτή η από­φα­ση δεν χτυ­πά­ει τον Πού­τιν. Αντί­θε­τα αυτό μπο­ρεί να εκλη­φθεί σαν επι­χεί­ρη­μα του πόσο παρά­λο­γη και επι­θε­τι­κή είναι η Δύση που θέλει να απο­κλεί­σει την Ρωσία από παντού”

Ανα­ρω­τιέ­ται κάποιος χρή­στης στο Twitter που μάλ­λον δεν είναι καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νος. «Ποιο είναι το επό­με­νο βήμα; Να απα­γο­ρευ­τεί και η Λίμνη των Κύκνων;» Δεν ξέρει πως πρό­λα­βε η κ. Μεν­δώ­νη και την απαγόρευσε.

«Φόβος για οτι­δή­πο­τε είναι ρώσι­κο;» ανα­ρω­τιέ­ται η εφη­με­ρί­δα Riktpunkt του ΚΚ Σου­η­δί­ας υπεν­θυ­μί­ζο­ντας την προ­σπά­θεια στο πανε­πι­στή­μιο του Μιλά­νου να στα­μα­τή­σει μάθη­μα για τον Ντο­στο­γιέφ­σκι και το πανε­πι­στή­μιο της Φλό­ρι­ντα που άλλα­ξε το όνο­μα του Μαρξ από αίθου­σα του προ­σθέ­το­ντας δηκτι­κά «Λες και ο Μαρξ ήταν Ρώσος ή ο Πού­τιν μαρξιστής».

-Είναι σημά­δια των και­ρών. Στον υστε­ρι­κό αγώ­να των δυτι­κών αστι­κών τάξε­ων ενά­ντια στην Ρωσία αυτές οι ενέρ­γειες υπο­δαυ­λί­ζουν τον ρατσι­σμό και την ρωσο­φο­βία που υπάρ­χει σε κάποια τμή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας, προ­σθέ­τει η εφημερίδα.

Θα μεί­νουν προ­σω­ρι­νά χωρίς Kefir οι Σου­η­δοί ανκαί σίγου­ρα θα αλλά­ξει η εται­ρία την συσκευα­σία. Μπο­ρεί να βάλει το άγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας αυτή την φορά ή το έμβλη­μα του ΝΑΤΟ που θέλει η Σου­η­δία να γίνει μέλος παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις της Μόσχας για να είναι σίγουρη;

Είναι σημά­δια των και­ρών πράγ­μα­τι. Αφού κατά­ντη­σαν την Ουκρα­νία μπα­ρου­τα­πο­θή­κη της Ευρώ­πης και τον λαό της όμη­ρο τώρα ξεκα­θα­ρί­ζουν τους λογα­ρια­σμούς τους οι ιμπε­ρια­λι­στές και τα Ουκρα­νι­κά μονο­πώ­λια σε βάρος των λαών με αίμα, κατα­στρο­φή, προ­σφυ­γιά και περισ­σό­τε­ρους εξο­πλι­σμούς και βάρη στις πλά­τες των λαών όλου του κόσμου.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο