Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Η Μαγκνταλένα Άντερσον εξελέγη πρωθυπουργός

Η επι­κε­φα­λής των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών στη Σου­η­δία, η Μαγκ­ντα­λέ­να Άντερ­σον, εξε­λέ­γη σήμε­ρα πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας από το κοι­νο­βού­λιο και έγι­νε η πρώ­τη γυναί­κα που ανα­λαμ­βά­νει τη θέση αυτή.

Έπει­τα από πολ­λές ημέ­ρες αβέ­βαιων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, συνη­θι­σμέ­νες για τη σου­η­δι­κή πολι­τι­κή, η Άντερ­σον συγκέ­ντρω­σε σήμε­ρα 117 ψήφους και εξε­λέ­γη πρω­θυ­πουρ­γός, αφού χθες Τρί­τη το βρά­δυ το Αρι­στε­ρό Κόμ­μα συμ­φώ­νη­σε να τη στηρίξει.

Η 54χρονη υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών δια­δέ­χε­ται τον Στέ­φαν Λεβέν στην πρω­θυ­πουρ­γία, ο οποί­ος απο­φά­σι­σε να παραι­τη­θεί έπει­τα από επτά χρό­νια στην εξου­σία και καθώς πλη­σιά­ζουν οι βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2022 που προ­μη­νύ­ο­νται δύσκο­λες για τους Σοσιαλδημοκράτες.

Σύμ­φω­να με τις δημο­σκο­πή­σεις, οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες παρα­μέ­νουν το ισχυ­ρό­τε­ρο κόμ­μα στη Σου­η­δία, όμως συγκε­ντρώ­νουν περί­που το 25% της πρό­θε­σης ψήφου, κοντά στο χαμη­λό­τε­ρο ποσο­στό που έχουν κατα­γρά­ψει ποτέ.

Ο μεγά­λος τους αντί­πα­λος είναι το συντη­ρη­τι­κό κόμ­μα των Μετριο­πα­θών. Οι Μετριο­πα­θείς έχουν προ­σεγ­γί­σει το ακρο­δε­ξιό, αντι­με­τα­να­στευ­τι­κό κόμ­μα των Δημο­κρα­τών της Σου­η­δί­ας (SD) και δηλώ­νουν έτοι­μοι να κυβερ­νή­σουν με τη στή­ρι­ξή του στο κοινοβούλιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο