Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία η πιο διεφθαρμένη χώρα στη Σκανδιναβία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Φωτιά πήραν τα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης για την δια­πί­στω­ση πως η Σου­η­δία είναι πρώ­τη στην δια­φθο­ρά στην εκτί­μη­ση των Σου­η­δών στην Σκαν­δι­να­βία. Όχι μακριά από τις άλλες χώρες αλλά τόσο ώστε να τσα­λα­κώ­νε­ται η έξω­θεν καλή μαρ­τυ­ρία και να μιλούν για κυβερ­νη­τι­κά δια­χει­ρι­στι­κά πλά­να ώστε μέχρι το 2030 να έχει εξα­λει­φθεί τελεί­ως η διαφθορά.

Η Σου­η­δία είναι η πιο διε­φθαρ­μέ­νη χώρα στη Σκαν­δι­να­βία, σύμ­φω­να με εκτί­μη­ση της  οργά­νω­σης Transparency Internationals, Διε­θνής δια­φά­νεια. Στην ετή­σια κατά­τα­ξη της κλί­μα­κας δια­φθο­ράς η Σου­η­δία κατε­βαί­νει σκα­λο­πά­τια και παίρ­νει 84 από 88 πόντους που είχε το 2016. Η αιτία μπο­ρεί να είναι τα περ­σι­νά σκάν­δα­λα στις διά­φο­ρες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και οργανισμούς.

«Θέλου­με την Σου­η­δία μια κοι­νω­νία χωρίς δια­φθο­ρά. Φυσι­κά, είναι ένα όρα­μα, αλλά ότι μπο­ρού­με να πέσου­με τόσο από­το­μα  σε αυτήν τη δημο­σκό­πη­ση, νομί­ζω ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά λυπη­ρό» λέει Ulla Andrén Πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Δια­φά­νειας στην Σουηδία.

Νέα Ζηλανδία η λιγότερο  διεφθαρμένη κοινωνία

Κάθε χρό­νο η Διε­θνής Δια­φά­νεια μετρά το επί­πε­δο της δια­φθο­ράς όπως το αντι­λαμ­βά­νο­νται οι κάτοι­κοι  σε διά­φο­ρες χώρες, σε μια κλί­μα­κα από 0 έως 100, όπου 100 είναι το μέγι­στο της έλλει­ψης δια­φθο­ράς. 180 χώρες περι­λαμ­βά­νο­νται στην πιο πρό­σφα­τη δημο­σκό­πη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2017. Το καλύ­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα είναι της Νέας Ζηλαν­δί­ας, 89 πόντους.Σχεδόν σε όλες οι χώρες όμως μειώ­νο­νται οι πόντοι. Στην Ελλά­δα δεν είμαι σίγου­ρος ποιόν ρώτησαν…Τελευταία είναι η Σομα­λία με 9. Η Σου­η­δία ίσως είναι  σε καλή θέση διε­θνώς, με μια έκτη θέση και 84 βαθ­μούς αλλά έχει χάσει 4 πόντους από το 2016. Τη Διε­θνή Δια­φά­νεια Σου­η­δί­ας την ανη­συ­χεί, επει­δή μια πτώ­ση τέσ­σε­ρων πόντων θεω­ρεί­ται πολύ μεγά­λη στά πλαί­σια της κατάταξης.

Η Σουηδία είναι η χειρότερη στην Σκανδιναβία

H Σου­η­δία είναι τώρα η πιο «διε­φθαρ­μέ­νη» χώρα στη Σκαν­δι­να­βία. Μετά την Δανία 88, Φιλαν­δία 85, Νορ­βη­γία 85.

1 New Zealand 89 90 91 91 91 90 Asia Pacific
2 Denmark 88 90 91 92 91 90 Europe and Central Asia
3 Finland 85 89 90 89 89 90 Europe and Central Asia
3 Norway 85 85 88 86 86 85 Europe and Central Asia
3 Switzerland 85 86 86 86 85 86 Europe and Central Asia
6 Singapore 84 84 85 84 86 87 Asia Pacific
6 Sweden 84 88 89 87 89 88 Europe and Central Asia
8 Canada 82 82 83 81 81 84 Americas
8 Luxembourg 82 81 85 82 80 80 Europe and Central Asia
8 Netherlands 82 83 84 83 83 84 Europe and Central Asia
8 United Kingdom 82 81 81 78 76 74 Europe and Central Asia
12 Germany 81 81 81 79 78 79 Europe and Central Asia
13 Australia 77 79 79 80 81 85 Asia Pacific
13 Hong Kong 77 77 75 74 75 77 Asia Pacific
59
Greece
48 44 46 43
40
36

Μετα­ξύ των αιτιών είναι τα σκάν­δα­λα των υπη­ρε­σιών της περα­σμέ­νης χρο­νιάς. «Δεν εκπλήσ­σο­μαι, επει­δή είχα­με πέρυ­σι, δυστυ­χώς, ένα μεγά­λο αριθ­μό σκαν­δά­λων δια­φθο­ράς στη Σου­η­δία .Μιλά­με για την Κτη­μα­τι­κή Υπη­ρε­σία, την Αστυ­νο­μία, το Υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών, το Συμ­βού­λιο Μετα­φο­ρών, αλλά και σε επί­πε­δο Δήμων και Νομαρ­χί­ων η κατά­στα­ση δεν είναι ενθαρ­ρυ­ντι­κή» λέει Ulla Andrén.

«Υπάρ­χουν μερι­κοί τομείς που είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή η κατά­στα­ση. Οι δημό­σιες συμ­βά­σεις είναι ένας τέτοιος τομέ­ας. Συμ­βαί­νει πολύ συχνά να υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στην ανά­θε­ση στις δημό­σιες συμβάσεις».

Είμα­στε σίγου­ρα πολύ αφελείς.

«Είμα­στε σίγου­ρα πολύ αφε­λείς στην Σου­η­δία στο θέμα της δια­φθο­ράς . Πιστεύ­ου­με ότι η δια­φθο­ρά είναι κάτι που συμ­βαί­νει κάπου εκεί μακριά, ότι δεν είναι εδώ, αλλά δεν είναι έτσι».

Ζοφερή ανάγνωση

Σε παγκό­σμιο επί­πε­δο η έκθε­ση ειναι μιά ζοφε­ρή ανά­γνω­ση. Περισ­σό­τε­ρο από τα δύο τρί­τα των 180 χωρών που παρα­τί­θε­νται πέφτει κάτω από 50 βαθ­μούς στην κλί­μα­κα. Περισ­σό­τε­ροι από έξι δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι ζουν σε χώρες που έχουν ένα υψη­λό επί­πε­δο δια­φθο­ράς. Στην έκθε­ση μετρά­ται επί­σης η συσχέ­τι­ση μετα­ξύ της δια­φθο­ράς και της προ­στα­σί­ας της κοι­νω­νί­ας και των μέσων ενη­μέ­ρω­σης απο την δια­φθο­ρά. Σε μια αδύ­να­μη και απρο­στά­τευ­τη κοι­νω­νία θεω­ρεί­ται ότι αυξά­νε­ται ο κίν­δυ­νος της δια­φθο­ράς, σε χώρες δε με γενι­κευ­μέ­νη δια­φθο­ρά είναι επί­σης ακό­μη πιο επι­κίν­δυ­νο για τους ανθρώ­πους του Τύπου να εργαστούν.

Με μπλέ οι «καθαρές» χώρες, σαν τις ακτές, και με κόκκινο και πιο σκούρο οι «βρώμικες»

Με μπλε οι «καθα­ρές» χώρες, σαν τις ακτές, και με κόκ­κι­νο και πιο σκού­ρο οι «βρώ­μι­κες»

ΣΚΑΝΔΑΛΑ

-Κτη­μα­τι­κή υπηρεσία.

Τα δια­με­ρί­σμα­τα ιδιαί­τε­ρα στην Στοκ­χόλ­μη είναι τόσο δυσεύ­ρε­τα που η λίστα ανα­μο­νής για δια­μέ­ρι­σμα πρώ­το χέρι φτά­νει πάνω από τα 30 χρό­νια!!!!! Οι μετα­νά­στες το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Έτσι οι περισ­σό­τε­ροι νοι­κιά­ζουν δεύ­τε­ρο χέρι, ένα δωμά­τιο η ένα χώρο συνή­θως μαζί με άλλους. Πλη­ρώ­νουν υπέ­ρο­γκα ποσά ακό­μη και τρι­πλά­σια από τις τρέ­χου­σες τιμές για ένα δια­μέ­ρι­σμα. Σ αυτή την κατά­στα­ση ένα από τα πιο ανί­ε­ρα εγκλή­μα­τα για ένα Σου­η­δό επι­τε­λέ­στη­κε από την διοί­κη­ση της Κτη­μα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας που παρά­καμ­πτε την σει­ρά και έδι­νε δια­με­ρί­σμα­τα, μερι­κά αφού τα ανα­καί­νι­ζε κιό­λας, σε δικούς της συγ­γε­νείς αλλά και πολι­τι­κούς, συν­δι­κα­λι­στές και άλλους παρά­γο­ντες υψη­λά ιστά­με­νους. Η Διοί­κη­ση αντικαταστάθηκε.

-Αστυ­νο­μία.

Εκτύ­πω­ση δια­βα­τή­ριων αξί­ας 76 εκ. ευρώ δόθη­κε σε εται­ρία «κολ­λη­τών» της επι­τρο­πής αξιο­λό­γη­σης. Συνε­λή­φθη­σαν 2 στε­λέ­χη της Αστυνομίας.

-Υπουρ­γείο Μεταφορών

Η πρό­ε­δρος του Οργα­νι­σμού Τηλε­πι­κοι­νω­νιών έδω­σε με απευ­θεί­ας δια­γω­νι­σμό! (δεν ήξε­ρε καλά τον Νόμο λέει) στην IBM όλη την δια­χεί­ρι­ση των τηλε­πι­κοι­νω­νί­ων. Η ΕΥΠ τρα­βού­σε τα μαλ­λιά της για­τί παρα­δό­θη­καν λίστες υπάλ­λη­λων της μυστι­κής αστυ­νο­μί­ας η και αστυ­νο­μι­κών που ήταν σε απο­στο­λές. Αντι­κα­τα­στά­θη­κε η Διοί­κη­ση, Δυο υπουρ­γοί και η προ­σω­πι­κή γραμ­μα­τέ­ας του πρω­θυ­πουρ­γού! Γλύ­τω­σε έτσι και την μομ­φή που τους ετοί­μα­ζε η αντιπολίτευση.

-Συμ­βού­λιο Μεταφορών.

Πιά­στη­καν υπάλ­λη­λοι του να δωρο­δο­κού­νται από εται­ρία δια­γράμ­μι­σης των δρό­μων για να παρα­ποιούν τα στοι­χεία των μέτρων που δια­γραμ­μί­ζο­νταν υπέρ της εταιρείας.

Καθό­λου αφε­λείς δεν είναι οι Σου­η­δοί όπως λέει η Ulla Andrén. Είναι απλά και­νούρ­γιοι στα κόλ­πα και πιά­νο­νται για μικροποσά.Τα σκάν­δα­λα θα συνε­χί­σουν για­τί πηγαί­νουν μαζί με την έννοια του εύκο­λου χρή­μα­τος, χαρα­κτη­ρι­στι­κό του καπι­τα­λι­σμού. Τους πονά­ει βέβαια που δεν είναι όπως συνή­θι­σαν να λένε για την χώρα τους, ότι είναι πρό­τυ­πο ηθι­κής και ο ομφα­λός της γης στην ηθικολογία.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο